Till sidans huvudinnehåll

Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 19 december

Publicerad 22 december 2022

Nämnden tog beslut om att arbetet med kampsportslokaler fortsätter samt fördelningen av driftsbidrag under kommande år. Det idrottspolitiska programmet går nu vidare till Kommunstyrelsen.

Fördelning av särskilt driftsbidrag 2023

Idrotts- och föreningsnämnden fattar årligen beslut om särskilt driftsbidrag vilket ger ekonomiska förutsättningar för ideella organisationer att driva anläggningar inom idrotts- och fritidsområdet. Dessa organisationer gör en viktig insats genom att erbjuda en fritidsanläggning som inte finns i kommunal regi eller att upplåta sin anläggning till sin egen ungdomsverksamhet, andra föreningar och/eller skolor så att motsvarande antal timmar frigörs för andra ungdomsföreningar i förvaltningens anläggningar.  

I år beslutade nämnden att 31 organisationer ska få särskilt driftsbidrag på sammanlagt 12 771 000 kronor.  

 
Översyn av kampsportslokaler  

Idrotts- och föreningsförvaltningen fick tidigare under 2022 i uppdrag att göra en översyn av träningslokaler för kampsport i Göteborg avseende behov och lokalisering. Detta är nu gjort vilket har resulterat i en rapport.  

Förvaltningen har tittat på idrotter inom specialidrottsförbunden för boxning, brottning, budo- och kampsport, fäktning, judo, karate och taekwondo. Sett till antalet deltagartillfällen står dessa idrotter för 15 procent av all aktivitet i Göteborg. Kampsport utgör därmed den näst största idrottsformen.  

Utredningen konstaterar att lokalsituationen för kampsport i Göteborg behöver förbättras. Det kan finnas flera vägar framåt: investeringar i en kommunal anläggning inriktad mot kampsport, utveckling av bidrag och stöd för de föreningar som bedriver verksamhet i egna lokaler, samt stöd i att hitta nya lokaler. Kampsportens lokalbehov behöver vägas in i förvaltningens fortsatta arbete med årliga lokalbehovsanalyser och investeringsplanering för idrottsanläggningar. 

 

Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023–2030

Idrotts- och föreningsnämnden godkänner förslaget till Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023–2030. Programmet ska skapa en gemensam syn på utvecklingen av idrott inom Göteborgs Stad. Syftet med programmet är att stärka Göteborgs roll som en levande idrottsstad där stadens alla invånare kan ta del av idrott i olika former. Programmets mål och strategier ska bidra till en ökad fysisk aktivitet, en stärkt föreningsidrott och ett jämlikt idrottande. 

Idrotts- och föreningsnämnden översänder förslaget till Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023–2030 till kommunstyrelsen.  


Samrådsyttrande - Förslag till bildandet av kulturreservatet Slottsskogen  

Det finns ett förslag som innebär att göra Slottsskogen till ett kulturreservat. Reservatet hade inneburit att man skyddar Slottsskogen och får ramar för dess utveckling framåt.  

Kulturreservatet förslås ha en avgränsning som innebär att Majvallen och Dalen ligger inom reservatet men Slottsskogsvallen ligger utanför reservatet och att området i stället planläggs. Detta under förutsättning att det säkerställer förvaltningens funktioner och anläggningar.  

Idrotts- och föreningsnämnden godkände förvaltningens förslag till yttrande gällande bildandet av kulturreservatet Slottsskogen och skickar det vidare till byggnadsnämnden. 

 

Yttrande över planprogram för Tynnered 

Planprogram för delar av centrala Tynnered har tagits fram på uppdrag av byggnadsnämnden och innehåller förslag på lämplig markanvändning för hur området ska bidra till att möta de viktigaste utmaningarna som Göteborg står inför. Bostads- och infrastrukturutbyggnad, den delade staden, utbyggnad av samhällsservice, jämlik tillgång till stadens resurser som bland annat offentliga platser, service, arbetsplatser, kultur, idrottsmiljöer nämns i planprogrammet. 

De områden i planprogrammet som berör idrotts- och förningsnämndens verksamhet är Välens idrottsområde, idrottshallar i anslutning till skola, idrottsytor, spontanaktivitetsytor och Högsbo baskets anläggning. 

Idrotts- och föreningsnämnden godkände förvaltningens förslag till yttrande över planprogram för Tynnered och skickar det vidare till byggnadsnämnden. 

Se alla nämndhandlingarna från 19 december. 

${loading}