Till sidans huvudinnehåll
Foto: Göteborgs Stad.

Nu ska fler studentbostäder byggas

Publicerad 9 november 2023

Lågkonjunkturen slår hårt mot fastighetsbranschen. Trots det vill Göteborgs Stad påskynda arbetet med att skapa fler studentbostäder.

Den rådande lågkonjunkturen slår hårt mot fastighetsbranschen och vi ser en kraftig nedgång i bostadsbyggandet. Detta påverkar alla former av bostäder och även studentbostäder trots att behovet av dessa bostäder i Göteborg är stort.

Nu har politikerna i Göteborgs Stad gett exploateringsförvaltningen i uppdrag att komma med ytterligare åtgärder som påskyndar utvecklingen och skapar förutsättningar så att fler bostäder för denna målgrupp kan byggas. Arbetet sker i nära samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen.

Enligt en rapport från Studentbostadsföretagen och Ungdomsbarometern väljer 29% av studenterna på Göteborgs Universitet och 22% av studenterna på Chalmers tekniska högskola bort Göteborg som studieort på grund av bostadsbristen och tillgång till studentbostäder.

Siffror som inte är hållbara för varken akademi, näringsliv eller offentlig sektor. Att vara en attraktiv stad för studenter är oerhört viktig för tillväxten och att Göteborg även framöver har den kompetens som efterfrågas av näringslivet.

Enligt statistik från exploateringsförvaltningen har det byggts 1 560 studentbostäder mellan 2016 och 2022 exklusive ombyggnation. Ett av initiativen för att bygga fler studentbostäder är Gbg7000+ där flera parter från staden, akademin och studentbostadsaktörer har gått samman med målet att bygga minst 7000 studentbostäder mellan 2016-2026.

Ett mål som man tyvärr ser blir svårt att uppfylla då de byggts för lite av dessa bostäder hittills. Det kommer flera signaler på att siffrorna för antalet studentbostäder i Göteborg måste öka. Exploateringsnämnden försöker nu på olika sätt att kraftsamla i frågan och har gett exploateringsförvaltningen flera uppdrag för att vända det dystra läget.
Förvaltningen ska:

  • Ta fram en karta där lämpliga platser att bygga studentbostäder pekas ut. Arbetet ska ske i nära samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen och relevanta byggaktörer. En prioriteringslista över områdena utifrån genomförandetid ska även finnas med.

  • Återkomma till nämnden med en markanvisningsplan för att öka förutsättningarna att nå målet med Gbg7000+.

  • Förvaltningen ska även i samverkan med relevanta byggaktörer säkerställa att kommande bostadsprojekt för studentbostäder är attraktiva och kostnadseffektiva. Här ska en dialog och process ske innan den formella markanvisningsprocessen startar.

Prognoser från exploateringsförvaltningen visar att det just nu pågår nyproduktion av 375 studentbostäder i Göteborg och fram till 2026 beräknas tillskottet bli ytterligare cirka 380. Antalet färdigställda studentbostäder till 2026 beräknas alltså vara cirka 750. Detta innebär att tillskottet för studentbostäder mellan 2016-2026 beräknas bli ca 2 300 exklusive ombyggnation. En siffra som inte kan anses godkänd om ambitionen är 7000.

Åsa Henninge, chef för markstrategi, som arbetar med uppdraget om fler studentbostäder är positiv men varnar även för att vi har stora utmaningar för att vi ska lyckas hela vägen.
- Vi har ett stort tryck på oss att skapa fler studentbostäder och det är jätteviktigt ur flera aspekter att vi lyckas. Men ska vi lyckas hela vägen och faktiskt erbjuda våra studenter fler bostäder krävs det att alla vi som jobbar med frågan kavlar upp ärmarna och tänker nytt tillsammans.  Vi i staden behöver öka tempot i planeringen för dessa frågor och skruva i förutsättningarna för aktörer och branschen att bygga. Branschen behöver bland annat fundera på vilka villkor och krav som är rimliga i ett bostadsprojekt för studentbostäder. Speciellt i rådande konjunkturläge och det finansiella läget vi nu står i, säger hon.

Förvaltningen ska återkomma till exploateringsnämnden med förslag på åtgärder och tidplan till sammanträdet den 18 december.


${loading}