Till sidans huvudinnehåll

Notiser från förskolenämndens sammanträde 26 april

Publicerad 4 maj 2023

På förskolenämndens sammanträde lämnade förvaltningen en delårsrapport för årets första kvartal, som bland annat visar ett negativt resultat på minus 31,1 miljoner kronor. Nämnden beslutade om reviderad budget för 2023 och om reviderade ersättningsbelopp för fristående verksamheter. Nämnden fastställde också förvaltningens informationssäkerhetspolicy.

Delårsapport mars

Delårsrapporten redovisar verksamhetens utveckling under årets tre första månader. Den visar en negativ avvikelse mot budget på 31,1 miljoner kronor. Det negativa resultatet beror dels på investeringsrelaterade driftskostnader, dels på ökade kostnader för personal samt lokaler.

Både vårdnadshavarenkäten och medarbetarenkäten visar goda resultat. Vårdnadshavarna är fortsatt nöjda med den kommunala förskolan och den pedagogiska omsorgen och ger helhetsomdömet 4,25 av 5. Förvaltningens resultat för hållbart medarbetarengagemang i medarbetarenkäten visar på 81, vilket är högre än resultatet och målvärdet för Göteborg Stads (79 respektive 80). Andel utbildad personal är densamma som i oktober 2022, andelen förskollärare har minskat från 37,2 till 36,1 procent.

Reviderad budget

I mars 2023 beslutade Göteborgs kommunfullmäktige om tilläggsbudget för förskolan. Det innebär att förskolenämnden får en budget på totalt 4 765 miljoner kronor för 2023. Jämfört med 2022 ökar nämndens kommunbidrag med 284 miljoner, vilket motsvarar en ramhöjning med 6,3 procent. Utifrån kommunfullmäktiges budget har förvaltningen tagit fram förslag på nämndens reviderade budget för 2023, där de extra medlen används för att förstärka barnpengen ut till förskolorna. Förskolenämnden godkände förvaltningens förslag till reviderad budget för år 2023.

Reviderade ersättningsbelopp till fristående verksamhet

Förskolenämndens reviderade budget innebär att ersättningsbeloppen till fristående förskola och fristående pedagogisk omsorg behöver justeras. Deras grundbelopp för 2023 ökar med 1,5 procent jämfört med det grundbelopp som nämnden tog beslut om den 14 december 2022. De reviderade ersättningsbeloppen beräknas ge fristående förskolorna och fristående pedagogisk omsorg 10,1 miljoner extra för 2023. Förskolenämnden godkände förvaltningens förslag till reviderade ersättningsbelopp.

Beslut om informationssäkerhetspolicy

Göteborgs Stads dataskyddsombud har i sin årsrapport för dataskyddsarbetet 2022 rekommenderat förskoleförvaltningen att ta fram en informationssäkerhetspolicy med principer för hur organisationen ska hantera personuppgifter. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till informationssäkerhetspolicy som anger hur personuppgifter ska behandlas bland annat IT-system, datorer och mobila enheter. Förskolenämnden fastställde förskoleförvaltningens informationssäkerhetspolicy.

Nämndshandlingar

Här kan du läsa handlingarna från nämndens möten.

${loading}