Till sidans huvudinnehåll
Lärare och elever i korridoren. Foto: Lo Birgersson

Grundskoleförvaltningens årsrapport 2023: Utmaningar, åtgärder och resultat

Publicerad 8 februari 2024

Under 2023 har förvaltningen behövt anpassa organisationen på alla nivåer för att nå en ekonomi i balans. Förutom den direkta påverkan på medarbetare och elever i skolan har anpassningsarbetet gjort att prioriterade utvecklingsområden har pausats eller drivits i en lägre takt. I årsrapporten följer grundskoleförvaltningen bland annat upp grundskolenämndens verksamhetsplan och strategier, förvaltningens ekonomiska resultat, personalläget, kvalitetsarbetet och säkerhetsfrågor.

Grundskoleförvaltningens arbete under det gångna året har till stora delat präglats av anpassning till det ekonomiska läget i världen med högre inflation som medfört ökade kostnader inom olika områden.
Grundskolenämndens resultat för 2023 är en negativ avvikelse på -4 mnkr jämfört med budget, vilket motsvarar en avvikelse på cirka 0,04 procent av kommunbidraget. Förvaltningen bedömer att avvikelsen är inom intervallet för vad som kan klassas som god ekonomisk hushållning.

Förvaltningens framgångar under 2023

 • För att höja kunskapen i förvaltningen när det gäller att förebygga, förhindra och hantera pågående dödligt våld i skolmiljö har cirka 9000 medarbetare deltagit i utbildning under 2023.
 • Efter stadsrevisionens granskning av anpassad grundskola under 2022 identifierade förvaltningen åtgärder för att utveckla styrning och kvalitet. Med anledning av att bristerna bedömdes som allvarliga har förvaltningen haft en särskild uppföljning och styrning inom området. Kvaliteten inom anpassad grundskola kommer att följs upp i fortsättningsvis inom förvaltningens ordinarie planerings- och uppföljningsprocess.
 • Under året har systematiken för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete utvecklats bland annat genom verksamhetsbesök och dialoger där politikerna i grundskolenämnden deltar.
 • Under 2023 har uppgraderade låssystem installerats i alla kommunala skolor i Göteborgs Stad. Det nya låssystemet minskar administrationen och gör det möjligt för fler att använda förvaltningens lokaler under fler timmar på dygnet.
 • I medarbetarenkäten 2023 har resultatet för ledarskap ökat sedan tidigare år.
 • Andelen legitimerade lärare i fritidshem ökar stadigt oavsett skolornas socioekonomiska index.
 • För att kunna erbjuda fler barn plats i Kulturskolan har det under året gjorts flera satsningar för att bredda deltagandet i Kulturskolan, bland annat genom att utveckla olika verksamhetsformer.

 Förvaltningens utmaningar under 2023

 • Förvaltningen ser ingen förbättring av behörighet till gymnasiets yrkesprogram. Gymnasiebehörigheten har legat relativt stabilt de tre senaste åren, både för elever i kommunala grundskolor och i fristående grundskolor.
 • Resultatet från medarbetarenkäten 2023 visar att förvaltningen fortsatt har en negativ avvikelse när det gäller utsatthet för hot och våld jämfört med Göteborgs Stads övriga verksamheter.
 • Prognoserna för den anpassade grundskolan visar på fortsatt utökning. Eftersom det råder kompetensbrist på speciallärare och elevassistenter i anpassad grundskola behöver fortbildning och kompetensutveckling av befintliga medarbetare intensifieras.
 • Förvaltningens resultat i medarbetarenkät 2023 visar på en tydlig nedgång för medarbetarengagemanget.
 • Sammanställningen efter årets ekonomiska resultat visar att 34 av 78 skolområden har med sig ett underskott in i 2024.

Läs årsrapporten

I årsrapporten beskriver grundskoleförvaltningen för politiker och göteborgare förvaltningens utmaningar, resultat och vad förvaltningen gjort under året. Årsrapporten är viktig styrinformation till nämndens politiker för att kunna fatta kloka beslut och göra prioriteringar som gynnar utvecklingen av skolan i Göteborg.

Politikerna i grundskolenämnden har den 6 februari godkänt årsrapporten för 2023.
Här kan du läsa grundskoleförvaltningens årsrapport 2023.

Bilagor till årsrapporten

Årsrapporten 2023 innehåller följande bilagor:


${loading}