Till sidans huvudinnehåll
Kartbild som visar sträcken för järnvägstunneln från Lindholmen till södra Älvstranden och sedan till Linneplatsen
Kartbilden visar sträckningen för spårväg och spårvägstunnel mellan Lindholmen och Linnéplatsen.

Göteborg planerar en spårvägstunnel under Göta Älv

Publicerad 5 juli 2024

Göteborgs Stad planerar att bygga en underjordisk förbindelse mellan Lindholmen på Hisingen och Linnéplatsen på fastlandet. Exploateringsförvaltningen går nu ut med en RFI i där potentiella entreprenörer bjuds in att dela information som är viktig att beakta inför utformning av kommande entreprenadupphandling.

Göteborgs Stad planerar att bygga en underjordisk förbindelse mellan Lindholmen på Hisingen och Linnéplatsen på fastlandet. Projektet, som kallas Lindholmsförbindelsen, är 100% finansierat via det nationella infrastrukturpaketet Sverigeförhandlingen och är det största infrastrukturprojektet i stadens projektportfölj.

Lindholmsförbindelsen är en central del av den spårvägsring som ska stärka kopplingarna mellan stadens centra och Göteborgs innerstad, samt skapa nödvändig redundans och kapacitet i det övergripande transportsystemet. Projektet syftar till att överbrygga de naturliga barriärerna Göta älv och Stigberget, vilket kommer att knyta ihop staden och möjliggöra för kortare restider när Lindholmsförbindelse driftsätts 2039.

Läs mer om Lindholmsförbindelsen.

Exploateringsförvaltningen (EXF) i Göteborgs Stad är projektägare och har beslutat att utforska marknaden för att hitta lämpliga entreprenörer med tillgängliga lösningar och bästa praxis. Detta sker genom en Request for Information (RFI), där potentiella entreprenörer inbjuds att dela information som är viktig att beakta inför utformning av kommande entreprenadupphandling.

Göteborgs Stad använder Tendsign för denna RFI, via länk nedan finns all information för entreprenörer som vill delta i RFI:n, sista svarsdatum är 30 september 2024.

Länk till Tendsign

Frågor kommer bli besvarade i Tendsign vecka 33 (2024-08-12 2024-08-16).

Övriga frågor om projektet Lindholmsförbindelsen besvaras av

Martin Stenfeldt, programledare

E-post: martin.stenfeldt@exploatering.goteborg.se

Charlotte Falke, kommunikationsansvarig

E-post: charlotte.falke@exploatering.goteborg.se

In English

Gothenburg City plans underground tram line

The City of Gothenburg is planning to construct an underground tram line between Lindholmen on Hisingen Island and Linnéplatsen on the mainland. The Land Development Administration is inviting potential contractors to participate in a Request for Information (RFI) to provide essential information that will be considered in the design of the upcoming construction procurement.

The City of Gothenburg is planning to construct an underground tram line between Lindholmen on Hisingen Island and Linnéplatsen on the mainland. The project, known as “Lindholmsförbindelsen”, is 100% funded through the national infrastructure package Sverigeförhandlingen and is the largest infrastructure project in the city's project portfolio.

Lindholmsförbindelsen is the main project of the inner-city tram ring that will strengthen the links between the city centers and Gothenburg's inner city, creating necessary redundancy and capacity in the overall transport system. The project aims to bridge the natural barriers of the Göta älv and Stigberget, which will unify the city and enable shorter travel times when the Lindholmsförbindelsen becomes operational in 2039. Learn more about Lindholmsförbindelsen.

The Land development department of the City of Gothenburg is the project owner and has decided to explore the market to find suitable contractors with available solutions and best practices. This is being done through a Request for Information (RFI), where potential contractors are invited to share information that is important to consider for the design of upcoming construction procurement.

The City of Gothenburg uses the procurement tool Tendsign for this RFI. All information for contractors wishing to participate in the RFI can be found at this link. The deadline for response is due 30 September, 2024.

Link to Tendsign

Questions will be answered in Tendsign week 33 (2024-08-12 2024-08-16).

Other questions about the project Lindholmsförbindelsen will be answered by

Martin Stenfeldt, Project Manager

E-post: martin.stenfeldt@exploatering.goteborg.se

Charlotte Falke, Communication manager

E-post: charlotte.falke@exploatering.goteborg.se


${loading}