Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stads första socialtjänstrapport

Publicerad 1 juni 2023

Fler vill lämna en kriminell bana, hemlösheten minskar och cirka tusen barn i Göteborg fick insatser på grund av våld i nära relationer. Det, och mycket mer, visar Göteborgs Stads första socialtjänstrapport. – Vi ska utveckla socialtjänsten utifrån rapportens resultat, säger Michael Ivarson, förvaltningsdirektör i socialförvaltningen Centrum.

Socialtjänstrapporten innehåller statistik från individ- och familjeomsorgen under 2022, med jämförelser bakåt i tiden. Den omfattar sex områden: Ekonomiskt bistånd, Barn och unga, Våld i nära relationer, Kriminalitet, Missbruk och Hemlöshet. Tiotusentals göteborgare får insatser varje år och under 2022 kostade individ- och familjeomsorgen 4,2 miljarder i Göteborg. Rapporten är den första i sitt slag och ett fortsatt arbete med analyser är på gång. Dessutom planeras fler uppföljande rapporter så att det går att följa utvecklingen på längre sikt.

Både positivt men också förbättringar som krävs

Rapporten visar på flera positiva trender såsom att det ekonomiska biståndet minskar, hemlösheten minskar och fler söker hjälp för att lämna kriminalitet. Men det finns också trender som väcker frågor och där arbetet behöver förbättras. Som ett exempel visar rapporten att av de barn som fick ett nytt ärende under 2022 hade en tredjedel varit aktuella tidigare, de flesta under det senaste året. Vad beror det på? Sådant behöver tittas närmare på.
— Generellt behöver vi komma in och ge stöd tidigare, innan problemen vuxit sig stora men det är inte alltid helt lätt. På längre sikt vill vi att det ska vara lika självklart att söka stöd hos socialtjänsten som att vända sig till vårdcentralen, säger Michael Ivarson.

Ekonomiskt bistånd minskar men andelen längre ärenden ökar

Även om det ekonomiska biståndet har minskat så har andelen ökat som behöver det under lång tid (10 månader eller längre).
Vi behöver ge dessa personer mer koordinerat stöd för att nå egen försörjning. Det handlar om att ge insatser utifrån flera områden såsom ökad språkkompetens, hälsa och rehabilitering men också sociala insatser för att nå dem som står långt från arbetsmarknaden. Vi ser att samverkan mellan socialtjänsten och Försäkringskassan och sjukvården behöver utvecklas. Likaså måste insatser inom ramen för de verksamheter som staden själv är ansvariga för och som ligger inom förvaltningen för arbetsmarknad- och vuxenutbildning utvecklas. Det är ett arbete som nu pågår, säger Christina Alvelin, förvaltningsdirektör socialförvaltningen Hisingen.

Några fakta från rapporten

Ekonomiskt bistånd

Allt färre göteborgare har behov av ekonomiskt bistånd. 2022 var det cirka 12 600 vuxna personer. Det är också färre barn som växer upp i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd. Men andelen som behöver ekonomiskt bistånd under en längre period ökar. Många behöver också fler insatser från socialtjänsten.

Barn och unga

Det är vanligt att barn som har varit aktuella inom socialtjänsten kommer tillbaka till socialtjänsten inom några år. Av de barn som fick ett nytt ärende under 2022 hade en tredjedel varit aktuella tidigare, de flesta under det senaste året.

Våld i nära relationer

Cirka 25 procent av de barn som blev aktuella under 2022 blev det på grund av våld i nära relation. Det rör sig om cirka 3300 barn under 2022, av dessa var ungefär lika många pojkar som flickor. För personer som får en insats på grund av våld i nära relation och är över 21 år är 88 procent kvinnor.

Kriminalitet

Runt 1 900 personer var aktuella hos socialtjänsten på grund av kriminalitet 2022. Det är en ökning med 50 procent sedan 2018. Fler får också insatser för att lämna kriminalitet. Av dessa personer är de flesta under 21 år.

Missbruk

Allt fler unga och vuxna får insatser för missbruk, både i Göteborg och övriga landet. Antalet barn som fick insatser från socialtjänsten på grund av förälders missbruk ökade kraftigt mellan 2020 och 2022. Samtidigt har användningen av alkohol och droger generellt minskat bland unga.

Hemlöshet

Hemlösheten har minskat de senaste åren. Den vanligaste orsaken till att en person får socialt boende är missbruk/beroende.

Socialtjänstrapporten är framtagen av de fyra socialförvaltningarna under ledning av enheten för stadenövergripande kunskapsstöd och utveckling (SKU) i socialförvaltningen Centrum. Statistiken är hämtad i verksamhetssystemet Treserva och är i de flesta fall nedbruten på stadsområdesnivå. 

Länk till rapporten

${loading}