Till sidans huvudinnehåll
Kanalmurarna Norra Hamngatan

Norra Hamngatan först ut i renoveringen av kanalmurarna

Publicerad 4 maj 2023

Kanalmurarna i Göteborg är gamla och i dåligt skick. De äldsta delarna är från 1600-talet och flera av dem har nu passerat sin livslängd. Den 27 april 2023 tog kommunfullmäktige inriktningsbeslut om att renovera kanalmurarna längs Stora Hamnkanalen och Fattighusån. I beslutet ingår även att renovera fyra broar längs kanalen och slussen vid Drottningtorget.

Målet med renoveringen är att:

  • Säkerställa att murarna håller i ytterligare 120 år
  • Bevara kulturmiljön kanalstaden utgör
  • Skapa ett attraktivare stadsrum längs kanalerna vid vattnet
  • Förbättra framkomligheten för gång- och cykeltrafiken
  • Skydda staden från framtida översvämningar

Inriktningsbeslutet innebär att vi börjar planera genomförandet av den första etappen som omfattar sträckan Norra Hamngatan mellan Residensbron och Kämpebron samt kajmuren mellan Casinot och Stora Bommens bro.  

 — För att komma i gång med upprustningen börjar vi med en delsträcka där vi inte påverkar så många och där det inte heller går någon kollektivtrafik, säger Kent Ekman, projektledare för Kanalmursprogrammet. Vi planerar att börja bygga 2026 och räknar med en byggtid på ungefär ett år.

Att renovera kanalmurarna är ett omfattande arbete som planeras pågå under cirka 20 år.  Arbetet kommer att utföras etappvis och påverka framkomligheten. Under renoveringen kommer trafiken att ledas om förbi arbetsplatserna men gångtrafikanter kommer alltid att kunna passera. Första steget i renoveringsarbetet är att påbörja genomförandestudier för de olika etapperna. Studierna ligger sedan till grund för kommande beslut om projektering och byggnation. I det förberedande arbetet ingår också att söka miljötillstånd för att få arbeta i Stora Hamnkanalen.

Stora Hamnkanalen är idag den enda kvarvarande kanalen av de ursprungligen fyra kanalerna som fanns i Göteborg på 1600-talet. Att bevara Hamnkanalen och dess historia utgör riksintresse för kulturmiljön och är den enda möjligheten att få uppleva en miljö från den ursprungliga kanalstaden. Kanalmurarna byggdes när Göteborg anlades för 400 år sedan. De inre kanalerna har därefter förstärkts och byggt om under 1850-talet.  När kanalmurarna byggdes såg trafiksituationen helt annorlunda ut än idag, då det var häst och vagn som trafikerade gatorna. Murarna har klarat stora förändringar i stadsmiljön, men i takt med att gatorna har belastats med tyngre trafik har stabiliteten påverkats.  Murarna är därför i behov av att renoveras.


${loading}