Till sidans huvudinnehåll

Notiser från mötet med nämnden för funktionsstöd i juni 2023

Publicerad 22 juni 2023

Vid mötet i juni lades en ekonomisk rapport om underskott för nämnden för funktionsstöd fram. Stadsrevisionens granskning har lett till att förvaltningen tagit fram en åtgärdsplan för att förbättra myndighetsutövningen inom LSS, hantera privata medel, stärka palliativ vård och omsorg, samt utveckla styrning och uppföljning av arbetet med kompetensutveckling.

Försämrad ekonomi har lett till anställningsstopp och inköpsrestriktioner

Den senaste ekonomiska rapporten visar att förvaltningen som helhet har ett underskott på drygt 70 miljoner kronor. Arbetet med en budget i balans behöver intensifieras och därför tog förvaltningsdirektören beslut om ytterligare åtgärder den 12 juni. Tillfälligt anställningsstopp för personer som inte arbetar direkt med brukare. Inköpsrestriktioner året ut för det som inte är nödvändigt i verksamheterna. Konferenser, planeringsdagar och utbildningar som innebär en kostnad bokas av.  

Ekonomisk lägesrapport maj 2023

Ekonomiska läget gör att nämnden har ett extra möte i juli

Det försämrade ekonomiska läget gör att förvaltningens åtgärdsförslag kommer att tas fram för beslut på ett extra nämndsammanträde 20 juli.

Stadsrevisionens granskning har lett till en åtgärdsplan

Stadsrevisionen har gett rekommendationer i sin granskning av förvaltningen för att utveckla och förbättra verksamheten. Rekommendationerna handlar om att skapa förutsättningar för likvärdig myndighetsutövning inom LSS, hantera privata medel för personer med funktionsnedsättning, stärka palliativ vård och omsorg samt stöd till närstående i Göteborgs Stad, samt utveckla styrning och uppföljning av arbetet med kompetensutveckling. Rekommendationerna är nu omhändertagna i en åtgärdsplan som ska arbetas med under året och följas upp.

Yttrande till stadsrevisionen om åtgärder

Nya taxor för hyra av lokal på Selma Lagerlöfs Center

Det finns möjlighet för privatpersoner, föreningar, förvaltningar och bolag med flera att hyra lokaler på Selma Lagerlöfs Center. Nämnden beslutade att revidera taxorna eftersom de inte är justerade sedan 2020.

Taxor för lokalhyra Selma Lagerlöfs center


${loading}