Till sidans huvudinnehåll

Notiser från mötet med nämnden för funktionsstöd i april 2023

Publicerad 27 april 2023

Vid mötet i april beslutade nämnden för funktionsstöd om att etablera 21 BmSS-lägenheter i tre stadsdelar. Nämnden har även bett kommunfullmäktige fatta beslut så att Socialjouren ska kunna fördela ärenden till funktionsstöd. Stadsrevisionen har också granskat nämnden och gett nya rekommendationer.

Stadsrevisionen har granskat nämnden och gett nya rekommendationer

Ekonomin och den interna kontrollen har skötts bra under förra året, enligt Stadsrevisionens granskning av nämnden för funktionsstöd. Stadsrevisionen ger dock ett par rekommendationer för att förbättra likvärdig myndighetsutövning inom LSS. I praktiken handlar det om att tydliggöra ansvar och roller och att egenkontrollen utförs enligt gällande regler. Det behöver även upprättas riktlinjer och rutiner för hanteringen av privata medel.

Granskningen av palliativa vården ledde till rekommendationer om att vidta åtgärder för att beslutade insatser på ordination och delegation verkställs och dokumenteras på bästa sätt och att avvikelser rapporteras enligt rutin.

Stadsrevisionens granskning av nämnden för funktionsstöd under 2022

Socialjouren ska kunna fördela ärenden till förvaltningen för funktionsstöd

Vid omorganisationen 2021 bildades sex nya fackförvaltningar med uppdrag enligt bland annat socialtjänstlagen (SoL). Socialjouren som är stadens socialtjänst utanför kontorstid har utifrån gällande reglemente enbart haft möjlighet att fördela ärenden till de fyra socialnämnderna. Då socialjouren har behov av att kunna fördela vissa ärenden till förvaltningen för funktionsstöd krävs en justering av reglementet för socialnämnd Centrum. Därför har nämnden för funktionsstöd beslutat att lägga ett ärende på kommunfullmäktiges bord för att få det beslut som krävs.

Underlag om fördelning av socialjourens ärenden

Medarbetare kan få arbetsskor

Mansdominerade yrken ofta har arbetsskor medan kvinnodominerade yrken inte har det. Nu ska förvaltningen utreda om medarbetare kan få arbetsskor i de brukarnära verksamheterna. Utredningen ska vara klar under andra halvan av 2023.

Förslag om medarbetares arbetsskor

21 lägenheter för personer med funktionsnedsättning etableras i Angered, Tynnered och i Älvsborg

Det finns fortfarande stort behov av bostäder med särskild service. 400 fler BmSS-lägenheter behövs fram till 2027. En konsekvens av bristen på boenden är att 140 personer som behövt boende inte fått ett verkställt beslut. Nämnden har nu beslutat att etablera 21 lägenheter för personer med funktionsnedsättning i tre bostadsområden.

Verksamhetsplanen har kompletterats inom kompetensförsörjning, gränssnittsfrågor och tidiga insatser för barn

Nämndens verksamhetsplan har kompletterats bland annat för att möta nämndens utmaningar inom kompetensförsörjning. Det nya i planen handlar också om att samverka bättre kring gränssnittsärenden som rör flera förvaltningar. Dessutom behöver tidiga insatser utvecklas för att minska behovet av bostad med särskild service för barn med funktionsnedsättningar. Det handlar om större flexibilitet vid korttidsvistelse för barn, familjehem och avlösarservice. Eftersom få utbildar sig inom tillgänglighet behöver kompetensen öka inom området.

Komplettering av verksamhetsplanen

En ny funkisdag kan komma att införas

Under flera års tid genomförde de gamla stadsdelsförvaltningarna på Hisingen en gemensam funktionshinderdag för att lyfta fram viktiga frågor som rör målgrupper inom funktionsstöd. Efter att stadsförvaltningarna upphörde och Nämnden för funktionsstöd inrättades har inte något liknande genomförts. Eftersom det efterfrågats har nämnden föreslagit att utreda möjligheterna att införa en funkisdag.

Förslag om ny funkisdag


${loading}