Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Visionsskiss över området. De nya byggnaderna är inritade som vita huskroppar utan utformning.
Illustration över de planerade byggnaderna inom området. Bild: Norconsult

Ett steg närmare nytt sjukhus, ishall och utbyggnad av Lundbybadet söder om Wieselgrensplatsen

Publicerad 28 november 2022

Byggnadsnämnden beslutade på senaste sammanträdet 22 november att skicka planen för verksamheter söder om Wieselgrensplatsen vidare till samråd. Planen möjliggör tillbyggnad av Lundbybadet, en ny ishall och ett nytt närsjukhus. Att planen är på samråd innebär att stadsbyggnadskontoret vill ha in synpunkter på förslaget.

Den nya simhallen innebär en tillbyggnad av nuvarande Lundbybadet och kommer bland annat kunna inrymma en 50 metersbassäng, familjebad, undervisningsbassänger och tillhörande utrymmen. Ishallen ska ersätta Rambergsrinken som är uttjänt. Det nya närsjukhuset ersätter Capio Lundby specialistsjukhus som idag ligger vid Wieselgrensplatsen. Detaljplanen möjliggör även en mindre tillbyggnad av Bravida arena och ett parkeringshus.

Utöver de nya byggnaderna föreslås huvudentréerna till ishall och simhall samlas kring en gemensam torgyta i mitten av planområdet. Det planeras för gemensamma ytor att umgås på och en ny gågata mellan arenan och simhallen.

- Meningen är att området ska utvecklas till ett aktivt, trivsamt och tryggt område, där människor kan umgås och vistas på ett annat sätt än idag. Sjukhuset betyder mycket för Wieselgrensplatsen och stärker verksamheterna vid torget. Wieselgrensplatsen är också utpekat som kraftsamlingsområde i stadens översiktsplan, säger Agneta Runevad projektledare på stadsbyggnadskontoret. 

Samråd och samrådsmöte

Att detaljplanen nu går ut på samråd innebär alltså att du har möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Den 10 januari mellan klockan 16 och 19 hålls ett öppet hus i lokal inom Bravida Arena, dit alla är välkomna. Då kan du höra mer om planens innehåll och ställa frågor.

Samrådstiden pågår från 7 december till och med 31 januari. Under den tiden kan du läsa förslaget i sin helhet och lämna synpunkter på goteborg.se.

${loading}