Till sidans huvudinnehåll
Ett foto av elever som sitter i ett klassrum och en lärare som hjälper till.
Fotograf: Lo Birgersson

Grundskoleförvaltningens delårsrapport augusti 2023 är klar

Publicerad 2 oktober 2023

Grundskolenämnden gör en samlad uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal tre gånger per år. I årets andra uppföljningsrapport, delårsrapport augusti, beskrivs bland annat kompetensförsörjning, det systematiska kvalitetsarbetet och förvaltningens ekonomiska resultat. Förvaltningen lämnar en negativ ekonomisk prognos och behöver därför genomföra kraftfulla åtgärder på kort tid för att få en ekonomi i balans.

Det systematiska kvalitetsarbetet

  • Den 20 juni 2023 beslutade grundskolenämnden om att huvudmannens systematiska kvalitetsarbetets ska löpa tydligare under hela året, involvera hela styrkedjan och synkronisera den kommunala planerings- och uppföljningsprocessen med de nationella målen. Uppföljningen sorteras utifrån läroplanens områden i en cykel över flera år.
  • Behörighet till gymnasiets yrkesprogram för årskurs nio ligger stabilt totalt sett till de senaste tre läsåren.
  • I förhållande till föregående läsår kan en negativ utveckling av kunskapsresultaten ses i framför allt grundskolans årskurs tre och sex.

 Kompetensförsörjning

  • En stark prioritering framöver är att stärka stödet till rektors ansvar för organisering och bemanning för att säkra en ekonomiskt hållbar organisation som motsvarar grunduppdragets kompetensbehov.
  • Brist på kompetens och minskade ekonomiska resurser ställer krav på att befintlig kompetens används så ändamålsenligt och effektivt som möjligt.
  • Sjukfrånvaron har minskat under första halvåret 2023 jämfört med tidigare år.

Det ekonomiska läget

  • Förvaltningen konstaterar att planerade åtgärder och prognosticerad minskad bemanning har uteblivit.
  • Grundskoleförvaltningen lämnar en prognos på minus 60 miljoner kronor, vilket är en budgetavvikelse på 0,6 procent.
  • Den främsta anledningen till avvikelsen är att bemanning inom skolområdena fortsatt har varit för hög. Därmed behöver åtgärderna som genomförs under årets sista månader bli än mer kraftfulla.
  • Om skolorna fortsatt inte har en ekonomi i balans kommer det att innebära extra utbetalningar till fristående huvudmän i samband med bokslutsavstämning, vilket ytterligare skulle försvåra förvaltningens ekonomiska läge.

Under nämndmötet 26 september beslutade politikerna i grundskolenämnden att godkänna delårsrapporten augusti 2023.

Läs delårsrapporten

I delårsrapporten beskriver förvaltningen viktig styrinformation till såväl kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som grundskolenämnden.

Delårsrapport augusti 2023

Bilagor till delårsrapporten


${loading}