Till sidans huvudinnehåll

Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 19 december

Publicerad 20 december 2023

Idrotts- och föreningsnämnden tog på sitt möte bland annat beslut om budget för 2024 och nya priser och taxor från 1 april 2024.

Budget 2024

Idrotts- och föreningsnämndens budget beskriver förutsättningarna inför 2024, både utifrån styrning och ledning, personal, ekonomi och omvärld. Budgeten lyfter också fram mål som anges i kommunfullmäktiges budget, liksom de uppdrag som nämnden fått att realisera. Exempelvis ska förvaltningen utreda e-sportens behov i Göteborg och vi ska utreda hur stödet till föreningar kan förbättras och utvecklas. Nämnden har en förhållandevis god ekonomisk situation inför 2024, men det systematiska arbetet att effektivisera verksamheten behöver fortsätta.
 

Priser och taxor höjs den 1 april 2024  

Likt föregående år höjs de flesta priser och taxor enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). För 2024 är det 4,1 procent.  

Andra ändringar för priser och taxor som gäller från 1 april 2024: 

 • Priser för guldkort och gym- och gruppträningskort höjs med 6,5 procent enligt konsumentprisindex (KPI). 
 • Bad- och motionspriser har höjts med 4.1 procent enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).  
 • Efter indexuppräkning av prislistan är en avrundning gjord till närmsta 5-tal för att vara mer kundanpassat. 
 • Personer med sjuk- eller aktivitetsersättning, samt arbetslösa med intyg från arbetsförmedling får ta del av rabatterade priser. Sedan tidigare får studerande (mecenatkort), pensionärer samt personer med fysisk aktivitet på recept (FaR) ta del av rabatterade priser.   
 • En separat evenemangsfolder har tagits fram. Taxa låg och GR-taxa har indexuppräknats med 4,1 procent. Taxa normal har räknats upp med ytterligare 20 procent. Förvaltningen har tidigare tagit ut tre procent av biljettintäkterna, utöver grundhyran som tas bort.  
 • 5-spelstaxa på konstgräs och naturgräs har tagits fram och motsvarar en 1/4 av storleken på en fullstor 11-spelsplan. 
 • Du kan inte längre boka en lokal för fest via Göteborgs Stads e-tjänst för bokning. Har du frågor om festbokning så kontaktar du föreståndare för respektive lokal. 
 • Taxa utanför normalt öppethållande har räknats upp på grund av regler om dygnsvila. 
 • Skolbadstaxa har justerats så att skolor endast betalar för den bana per timme de hyr, samt har tillgång till hopp och lek i mån av plats på allmänhetens ytor. Entréavgift ingår vid hyra av bana eller bassäng för grundskoleelever. 
 • Skoltaxa gäller för Göteborgs grund- och gymnasieskolor. 
 • Vid organiserad aktivitet med social inriktning, samt lokal förankring för nämndens prioriterade målgrupper som genomförs i samverkan mellan andra förvaltningar i staden och förening, sker bedömning av taxa i samband med bokning.   

Taxor inklusive skoltaxta - gäller från 1 april 2024 
Evenemangstaxor - gäller från 1 april 2024 
De nya priserna som kommer att gälla från 1 april 2024 hittar du här

Uppföljningsrapport – Rättvisa bidrag och subventioner 2022

Idrotts- och föreningsnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige att säkerställa att kommunala föreningsbidrag och subventioner som Göteborgs Stad ställer upp med fördelas rättvist mellan olika idrotter och aktiviteter. Förvaltningen har också fått i uppdrag att varje år ta fram en uppföljning av hur bidrag och subventioner fördelas. Med anledning av uppdragen redogör förvaltningen i uppföljningsrapporten hur kontanta bidrag och anläggningssubventioner till föreningslivet fördelades mellan idrotter och andra verksamheter år 2022.

Idrotts- och föreningsförvaltningen har gjort ett antal förändringar i anvisningarna för föreningsbidrag sedan 2022. Här är några exempel: 

 • Ändrat regelverken för bidrag inom kategorierna Aktiviteter samt Anläggning så att bidragsnivåerna höjts samtidigt som differentieringen till flickors fördel har utökats.  
 • Justerat bedömningskriterierna så att lokalbidraget kan kompletteras med ett selektivt bidrag med hänsyn till särskilda behov eller hastigt uppkomna förändringar.  
 • Förändrat regelverket för investeringsbidrag så att ansökningar för verksamheter som kommunen inte tillhandahåller anläggningar för kan prioriteras. Reglerna har också kompletterats så att avsteg från grundregeln (om ”egen finansiering” på minst 50 procent) kan göras i särskilda fall, som till exempel för prioriterade målgrupper eller stadsområden.  
 • Utökat kriterierna för utvecklingsbidraget och infört prioriteringarna: att stimulera medlemmar att stanna kvar i föreningslivet längre upp i åldrarna, stärka föreningens ledare kopplat till utvecklingssatsning för att nå prioriterade målgrupper, flickor i områden med sämre socioekonomiska förutsättningar samt att i undantagsfall bevilja ledararvode när det gäller verksamhet som riktar sig till prioriterade målgrupper som är underrepresenterade i föreningslivet. 
 • Budgeterat för riktade bidrag till ridsporten.  
 • Budgeterat pengar för särskilda satsningar inom; unga ledarprogram, lovsatsningar, idéburna offentliga partnerskap, riktat stöd till föreningar i utsatta områden, särskilda resurser till flickor och kvinnors idrottande, samt stöd till RF-SISU:s folkbildningsverksamhet och etablerande av kompetenscenter för elitidrott.   

Ruddalens fotbollsarena ska uppgraderas  

Nämnden har tidigare fattat beslut om att Ruddalens A-plan ska uppgraderas till att hålla division 1-standard. Till nämnden lyftes nu tre förslag för uppgradering av Ruddalens fotbollsarena och man fattade beslut om att den ska uppgraderas till standard för Superettan och att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en förstudie för en ny läktare med omklädningsrum på norra sidan. 

Investeringsbidrag till tre föreningar för att skapa en kampsportslokal i Gårdsten

Nämnden beviljade de tre föreningarna Göteborgs Judoklubb, Keiko Karate och Abada Capoeira investeringsbidrag på totalt 6 miljoner kronor. Pengarna ska gå till att renovera en lokal på Salviagatan i Gårdsten för att skapa en gemensam kampsportslokal. 

Överenskommelse mellan idrotts- och föreningsförvaltningen och RF-SISU Västra Götaland 2024–2025  

Nämnden ger förvaltningen uppdrag att ingå en överenskommelse med RF-SISU Västra Götaland för genomförande av insatser inom folkbildning. Överenskommelsens omfattar 2 300 000 kronor per år för perioden 1 januari 2024 till 31 december 2025.

Förvaltningen har sedan 2008 återkommande ingått överenskommelse med RF-SISU om samverkan kring folkbildning. Målet är stärka och bidra till en mer hållbar idrottsrörelse i Göteborg och att fler idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet, främst i stadens prioriterade områden, ska förbättra sina föreningskunskaper och arbeta mer med värdegrundsfrågor.

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Passalen och Göteborgs Stad 2024–2026  

Idrotts- och föreningsnämnden godkände överenskommelsen om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan föreningen Passalen och Göteborgs Stad under perioden 1 januari 2024 till 31 december 2026. Den ekonomiska omfattningen för partnerskapet är totalt 1 126 800 kronor.

Göteborgs Stad och Passalen har länge samverkat för att barn och unga med funktionsnedsättning ska inkluderas i föreningslivet och inom stadens anläggningar för en aktiv meningsfull fritid. Med goda erfarenheter från tidigare samverkan avser parterna härmed att bredda, fördjupa och förlänga samverkan ytterligare genom stadenövergripande IOP. 

Syftet med partnerskapet är att stärka delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättningar. Genom att skapa förutsättningar för deltagande skapas förutsättningar för individen att leva ett egenvalt och aktivt liv.   

Utvecklingsbidrag Tolereds AIK 2023–2025

Nämnden beviljade Tolereds AIK utvecklingsbidrag på 240 000 kronor. Pengarna ska gå till att ta fram nya orienteringskartor för nio områden på Hisingen (varav flera räknas som socioekonomiskt utsatta områden) och anordna kostnadsfria inkluderingsaktiviteter i samband med att kartorna är klara. Förhoppningen är att satsningen ska göra orienteringen mer tillgänglig för barn och unga i de aktuella områdena och samtidigt uppmärksamma och öka intresset för idrotten.   

Investeringsbidrag till Guldhedens IK

Nämnden beviljade Guldhedens IK investeringsbidrag på 750 000 kronor. Pengarna ska gå till att göra en omläggning av föreningens fotbollsplan vid Doktor Heymans gata 1F i Göteborg. Dräneringsarbetet runt fotbollsplanen är undermålig och behöver göras om eftersom regnvatten åker in på planen och bildar gropar på spelplanen.   

Investeringsbidrag till Hisingens Boxningsklubb

Nämnden beviljade Hisingens Boxningsklubb ett investeringsbidrag på 335 000 kronor. Pengarna ska gå till en boxningsring och mjuka aktivitetsmattor som kan monteras fast i deras nya lokal vid Väderlekstorget 5 i Biskopsgården.   

Utvecklingsbidrag till Göteborg Hockey Club 2024 

Nämnden beviljade Göteborg Hockey Club utvecklingsbidrag på 450 000 kronor för satsningar under 2024. Pengarna ska gå till att bedriva ett långsiktigt utvecklingsarbete inom föreningen med uppstart 2024. Syftet är att inkludera fler barn och unga i aktiva och meningsfulla sammanhang, inom en trygg struktur tillsammans med viktiga vuxna. GHC verkar i ett socioekonomiskt utsatt område och eftersom idrotten är resurskrävande ser GHC vikten av att bygga verksamheter med låga trösklar som inkluderar alla, oavsett socioekonomisk status och individuella förutsättningar. 

Utvecklingsbidrag till Fritidsbanken för anpassning av utrustning 2023 

Nämnden beviljade Fritidsbanken utvecklingsbidrag på 281 000 kronor för inköp av tillgänglighetsanpassad utrustning. Detta ökar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att ta del av en aktiv meningsfull fritid med rörelseglädje oavsett förutsättningar, då de kan låna denna utrusning gratis av Fritidsbanken. Eftersom tillgänglighetsanpassa utrustning är dyr är det många som inte har råd att köpa detta själva. 

${loading}