Till sidans huvudinnehåll
Foto: Lo Birgersson

Så kan vi arbeta med risk- och skyddsfaktorer

Publicerad 17 augusti 2023

Risk - och skyddsrapporten kommer från Kompetenscentrum främjande och förebyggande, en utbildningsverksamhet inom Göteborgs Stad med fokus på barn och unga. Resultat i rapporten visar bland annat på vikten av att barn och unga lyckas i skolan och har en god relation med sina föräldrar.

Risk- och skyddsrapporten bygger på resultaten från Göteborgs skolundersökning 2022 Ungas erfarenhet av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. I rapporten har resultaten från skolundersökningen analyserats för att få fram vilka risk- och skyddsfaktorer som påverkar ungdomars beteenden.

Genom arbete med hela gruppen gör vi störst nytta

Risk- och skyddsfaktorer är ett stöd i det främjande och förebyggande arbete med barn och unga. Det handlar om att hitta faktorer och orsaker som kan vara en risk runt barn och unga. Det kan handla om att inte trivas i skolan, beteendeproblem, stökiga hemförhållanden eller utanförskap.

Både resultaten av rapporten och forskning visar att om du omges av en eller flera riskfaktorer kan det leda till ohälsa, missbruk och våld. Men genom att arbeta med skyddsfaktorer kan vi främja och förebygga riskfaktorerna. Skyddsfaktorer kan vara att nå målen i skolan, en meningsfull fritid och varma nära relationer.

Enstaka riskfaktorer har mindre betydelse, men om flera riskfaktorer finns leder de till ökat problembeteende som missbruk och kriminalitet.

– Tillgång till droger, mobbing, kompisar med riskbeteende och att man inte trivs i skolan är faktorer som gör att man löper större risk att utveckla problem, säger Ulla Kungur, som gjort rapporten tillsammans med Karin Patriksson.

Genom en djupare analys av Drogvaneundersökningen 2022 kan vi få kunskap om de lokala behov som finns och vilka insatser vi då behöver fokusera på.

– Utifrån enkäten kan vi se att det på familjenivå har stor betydelse om föräldrarna vet var ungdomen är på helgkvällar. Det är också viktigt hur föräldern är som förebild, att man själv inte dricker för mycket alkohol eller förser barnen med alkohol, säger Karin Patriksson.

Kompetenscentrum främjande och förebyggande stöttar i ert arbete

Kompetenscentrum främjande och förebyggande erbjuder utbildning och konsultativt stöd till medarbetare och verksamheter i Göteborgs Stad och civilsamhället. Vi erbjuder stöd i det främjande och förebyggande arbetet med inriktning mot barn och unga inom områdena droger och spel om pengar, sexualitet, samtycke och relation samt våld i nära relation.

Främjande menar vi är det som stärker och skapar hälsa och välbefinnande - ett arbete som sker kontinuerligt utan att något särskilt har hänt och som riktas till alla. Förebyggande är det som görs för att minska risker, problem och ohälsa genom att stärka de skyddande faktorerna.

Vad är Göteborgs skolundersökning?

Göteborgs skolundersökning är en undersökning av ungas erfarenhet av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Enkäten som genomförs på alla skolor i Göteborgs Stad. 2022 gjordes enkäten för sjätte gången och besvarades av 3 842 elever i årskurs 9 och 4 920 elever i gymnasiets år 2. Drogerfarenhetsundersökningen sker i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Enkäten gemfördes samtidigt i hela Västra Götaland och samtidigt som den nationella CAN-undersökningen för att kunna jämföra resultat och miniminera antalet undersökningar för eleverna. Resultaten från skolundersökningen ligger till grund för risk- och skyddsrapporten.

Risk- och skyddsrapport från Göteborgs skolundersökning 2022 Ungas erfarenhet av ANDTS.

Har du frågor eller vill veta mer?

E-post: kompetenscenterumff@socialcentrum.goteborg.se


${loading}