Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild över vy Backaplan i framtiden. Höga hus, park, trafikleder, spårvagnar genom området.
Visionsbild över Backaplan i framtiden. Illustration: White arkitekter.

Startskott för Backaplan

Publicerad 19 maj 2022

Nu går startskottet för den fortsatta omvandlingen av Backaplan med byggstart för detaljplanen som omfattar handel vid Backavägen. Området kommer få ett blandat innehåll med goda kommunikationer och bland annat lokaler för en större livsmedelsbutik.

– En av de viktiga frågorna för denna detaljplan är att den ska möjliggöra en tidig flytt av del av den handel som idag finns vid Backaplan, för att servicen på Hisingen inte ska försämras under den kommande omvandlingen av Backaplan, säger Sirpa Antti-Hilli, projektledare på stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad.

Området byggstartar den 19 maj 2022 och ligger norr om Hjalmar Brantingsplatsen, mellan Backavägen och Lundbyleden. Planen innehåller bostäder, kontor, parkeringshus och övrig handelsverksamhet. Det finns också utrymme för en vårdetablering, som exempelvis vårdcentral eller en tandläkare, och skoländamål från årskurs 7 eller vuxenutbildning.

Backavägen kommer byggas om till en stadsgata och vi förbereder för en ny spårvägslinje norrut mot Brunnsbo. Detaljplanens placering med närheten till både Lundbyleden och Hamnbanan gör den lämplig för en tät kvartersstruktur för att kunna hantera bland annat buller, luftmiljö och andra riskaspekter.

– Det centrala är att denna detaljplan just är starten för en stor omvandling av Backaplan och att det är viktigt att se det som en långsiktig helhet. Förskolor har, liksom parker, inte bedömts lämpligt inom denna plan men kommer i de följande två detaljplaner för Backaplan, säger Janna Bordier, handläggare på stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad.

Backaplans omvandling

Backaplan står inför en genomgripande omvandling till att gå från dagens handels- och industriområde till att, inom ett 20-års perspektiv, bli blandstad med cityhandel, bostäder, kultur och kontor med en stark knutpunkt för kollektivtrafik. Backaplan ska växa sig över älven och utgöra en del av innerstadens centrum och det stadsmässiga stråk som skapas över älven. Området ska också bidra till att knyta ihop Lundby med Frihamnen och Brunnsbo.

Omvandlingen av Backaplan är redan igång

Startskottet den 19 maj 2022 innebär byggstart för de första byggnaderna i Backaplans utveckling. Men arbetet med att omvandla Backaplan är redan i full gång vad gäller infrastruktur i området, det vill säga utbyggnad av gator och ledningar.

Kommunens planarbete i Backaplan

Det är den antagna detaljplanen Handel mm vid Backavägen där det nu ska börja byggas. Den ligger i tid mellan två andra stora detaljplaner för omvandlingen av Backaplan.

Detaljplan för gator vid Backaplan sker i samverkan med Trafikverket och kommer att byggas i projekt Lundbyleden. Innehållet för stadens delar är bland annat att bygga om vissa gator vid Backaplan för att minska trafikbelastningen på Gustaf Dalénsgatan och underlätta för trafik både från Björlanda och Tuve för fortsatt resa mot Lundbyleden. Projektet ska skapa förutsättningar för en pendeltågsstation på Bohusbanan vid Brunnsbo, och utveckla kollektivtrafiken med bättre kopplingar bland annat till nya Backaplan, Norra Älvstranden och centrum.

Detaljplan för Backaplan, är under arbete. Samrådet är avslutat så nu bearbetas de inkomna synpunkterna för att ta fram ett färdigt förslag. Detaljplanen omfattar centrumbebyggelse och knutpunkt vid Hjalmar Brantingsplatsen. Planförslaget innehåller en omvandling och förstärkning av kollektivtrafikknutpunkten, cityhandel, bostäder, ett kulturhus och en stadsdelspark vid Kvillebäcken.

${loading}