Till sidans huvudinnehåll
En ordförandeklubba på ett bord.

Notiser från äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte 29 augusti 2023

Publicerad 8 september 2023

Nu ska förvaltningen köpa fler platser på vård- och omsorgsboenden som drivs i extern regi. Beslutet innebär upp till 700 externa platser. Nämnden beslutade också att lagren av munskydd med bäst före-datum 2024 får skickas som bistånd.

Munskydd skickas som bistånd

Förvaltningen köpte under pandemin in lager med munskydd som sedan dess har lagrats i VGR:s lager. Delar av beståndet har använts men på grund av varierande riktlinjer kring användandet av munskydd finns det cirka 1 miljon munskydd kvar med bäst före-datum januari 2024. Förvaltningen bedömer att munskydden inte kommer att användas innan bäst före-datumen passerar.

Nämnden godkände förslaget att genom organisationer ge munskydden med bäst före-datum januari 2024 som bistånd till Ukraina eller andra länder. Behovet av olika typer av sjukvårdsutrustning varierar och organisationers möjlighet att ta emot och transportera donationer ser olika ut. Om ingen organisation har möjlighet att ta emot munskydden kommer de att skickas som avfall till förbränning.

Fler platser kan köpas på vård- och omsorgsboenden i extern regi

Bakgrund

Sedan 2022 är det möjligt att välja privat äldreboende, även om det finns lediga platser på kommunala boenden. Innan dess var det bara möjligt om de kommunala boendena var fulla.

Förvaltningens bedömning

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden gav den 30 maj 2023 förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en redogörelse för att så snart om möjligt säkerställa att alla som väntar på plats på boende ska ges möjlighet att välja, oavsett kommunal eller privat regi. Förvaltningen fick även i uppdrag att återkomma till nämnden senast i augusti 2023 med hur man tänker hantera och förebygga så att den enskilde får sitt förstahandsalternativ vid val av vård- och omsorgsboenden. Förvaltningen fick också i uppdrag att ta fram förslag på hur fler platser inom ramavtalet kan användas, och återkomma med en analys av de ekonomiska konsekvenserna av detta.

Förvaltningens bedömning är att cirka hälften av alla som fått beslut om plats på vård- och omsorgsboende får sitt förstahandsalternativ. Ungefär en fjärdedel gör inte något aktivt val och söker i stället vård- och omsorgsboende med utgångspunkt från där de bor. Förvaltningen föreslog att fördelningen mellan antal platser på kommunala respektive externa vård- och omsorgsboenden ska hållas på den budgeterade nivån för 2023 vilket ger den enskilde en god möjlighet att välja vård- och omsorgsboende.

Fler externa platser köps in

Under mötet beslutade nämnden att förvaltningen ska kunna köpa upp till 700 externa platser för att fler äldre ska kunna välja, vilket är 150 fler än vad som budgeterades för 2023. Från januari 2023 till och med augusti har förvaltningen köpt platser för ca 39 miljoner kronor över budget.

Ekonomisk lägesrapport för juli

Nämnden fick information om budgetuppföljning för juli 2023, med ett negativt resultat för perioden på -49 miljoner kronor. Prognosen för helåret är 0 kronor. Kostnaderna överstiger budget, men förvaltningen har en pågående process med prioriteringar och åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Förvaltningen följer noggrant den ekonomiska utvecklingen.

Möten under 2023 i äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Nämndens möten under 2023 hålls den 26 september, 24 oktober, 21 november och 12 december.

Nämndhandlingar

Handlingarna från nämndens möten

Prenumerera på nämndhandlingar

${loading}