Till sidans huvudinnehåll
Flygbild över bangårdsförbindelsen

Delresultat och möjlig inriktning för framtida Bangårdsförbindelse

Publicerad 12 april 2023

Stadsbyggnadsförvaltningen har presenterat första slutsatser och möjlig inriktning för en bangårdsförbindelse

Stadsbyggnadsnämnden fick i veckan information om hur förstudien för Bangårdsförbindelsen fortlöper. En bangårdsförbindelse har potential att knyta ihop staden, tillgängliggöra stadsutvecklingsområden Region City och Gullbergsvass och främja hållbar mobilitet. Samtidigt finns utmaningar kopplat till bland annat rampernas utbredning och påverkan på stadsrummen. En annan utmaning är hur en förbindelse kan utformas utan att leda till ökade trafikflöden och nya barriärer.

Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att presentera ett förslag på förbindelse som inte inrymmer biltrafik. Inriktningen bedöms gå i linje med stadens övergripande strategier och den stadsutveckling som önskas i centralenområdet. Stadsutvecklingsområdena ska i första hand trafikförsörjas genom hållbara trafikslag – buss, cykel och gång.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer även att bangårdsförbindelsens bussramp inte bör landa vid Åkareplatsen. En koppling direkt till bussgatan bedöms medföra effektivare körvägar för busstrafiken och minskad negativ barriärpåverkan.

Arbetet med Bangårdsförbindelsen fortsätter. Slutrapport för förstudien, och förslag på inriktning, beräknas kunna presenteras på stadsbyggnadsnämnden i juni 2023. Förslag på inriktning ska bland annat svara på om en bangårdsförbindelse bör byggas, och i så fall var en förbindelse ska lokaliseras och hur den ska utformas. Slutrapporten är tänkt att skickas på remiss.


Om Bangårdsförbindelsen
Bangårdsförbindelsen ska bidra till att knyta samman stadsutvecklingsområdena norr om bangården med den befintliga innerstaden. Förbindelsen ska även kunna avlasta områdena runt Centralstationen och Nils Ericsonsplatsen och främja resande med hållbara färdslag.

En förbindelse över bangården har diskuterats under en lång tid. Syfte och utformning har förändrats utifrån bland annat tidsanda. I tidiga stadsplaner från mitten av 1800 talet antogs en gata i plan över bangården. I slutet av 1900-talet var bangårdsförbindelsen i första hand tänkt som en del av en inre biltrafikled.

Förbindelsen är ett utpekat projekt i Västsvenska paketet.

${loading}