Till sidans huvudinnehåll
Göta älv med visionsbild av det nya biokraftvärmeverket i horisonten
Bild: Gottlieb Paludan Architects AS och ÅF Infrastructure AB

Ett steg närmare nytt biokraftvärmeverk i Rya

Publicerad 27 april 2023

På stadsbyggnadsnämndens sammanträde 25 april godkändes förslag till detaljplan för ett biokraftvärmeverk i Ryahamnen i Göteborg. Nästa steg är att detaljplanen behandlas i kommunfullmäktige för antagande.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en 60 meter hög bioångpanna som ska kopplas ihop med befintligt kraftvärmeverk i Ryahamnen. Detta är en del i Göteborgs Energis arbete med att endast använda förnybara bränslen vid produktion av värme och el i Göteborg.

Förutom själva ångpannan ska planen även göra det möjligt att bygga en lossningsplats och ett mellanlager i form av silos. Planen tillåter även att Nabbevägen, som passerar på västra sidan om den planerade ångpannan, kan dras om. Detta för att ge större friytor runt ångpannan och öka flexibiliteten kring placering av bebyggelsen.

En arkitekttävling har genomförts

För att säkerställa en god gestaltning som knyter an till platsens historia och övriga byggnader genomfördes 2021 en arkitekttävling. De viktigaste gestaltningsidéerna i det vinnande tävlingsbidraget är att bioångpannan uppförs som två cylindriska och i förhållande till varandra lätt förskjutna byggnadskroppar.

- Det är ett område med värdefulla natur- och kulturvärden och är väl synligt från Göta älvs inlopp mot Göteborg. Eftersom den nya bioångpannan kommer vara upp till 60 meter kommer landskapsbilden påverkas, säger Sirpa Antti-Hilli, konsultsamordnare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Planområdet ligger i Ryahamnen, mellan Rya Nabbe, Rya skog och befintligt gaskraftvärmeverk, cirka fem kilometer sydväst om Göteborgs centrum fågelvägen.

${loading}