Till sidans huvudinnehåll

Årsrapport 2022 godkänns av socialnämnden Nordost

Publicerad 10 februari 2023

Under sammanträdet den 7 februari fick vår nämnd, förutom årsrapporten, också ta ställning till ett remissvar rörande en handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen.

Årsrapport 2022

Årsrapporten beskriver viktiga händelser och utvecklingen i verksamheten under året, utvecklingen gällande ekonomi och personal samt kostnads- och volymutvecklingen inom vårt verksamhetsområde. Rapporten beskriver också förvaltningens arbete kopplat till nämndens mål och uppdrag.

Nämndens ekonomiska resultat för 2022 är ett överskott på 143,7 miljoner kr. Det positiva resultatet beror bland annat på ett tillfälligt kommunbidrag på 63,2 miljoner kronor som gavs i maj. En del av dessa medel har använts men merparten av resurserna har förvaltningen inte kunnat använda för att göra ändamålsenliga och samtidigt tillfälliga satsningar. Resultatet beror även på att den samlade nettokostnadsutvecklingen inom individ och familjeomsorg minskat med 4,5 procent vilket motsvarar en cirka 55 miljoner kronor. Årsrapporteringen innehåller också ett antal väsentliga bilagor så som nämndens kvalitetsrapport för 2022, uppföljning av privata utförare samt nämndens barnbokslut för 2022.

Nämnden godkände förvaltningens årsrapport och tackade samtidigt alla medarbetare för en god insats under det gångna året.

Plan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen

Stadsledningskontoret har reviderat sin handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen och begärt in socialnämndens synpunkter på den.

Förvaltningen bedömer i sitt tjänsteutlåtande att de nya tilläggen i handlingsplanen är bra och att de tydliggör det viktiga arbetet med tidiga och förebyggande insatserna. Dock önskar förvaltningen att vissa punkter i handlingsplanen förtydligas samt att finansieringen av arbetet måste vara långsiktig.

Nämnden ställer sig bakom den reviderade handlingsplanen och skickar med förvaltningens synpunkter för att beaktas av stadsledningskontoret.  

Du kan se alla nämndhandlingar här och inom kort kommer också det justerade protokollet att publiceras på samma ställe. 


${loading}