Till sidans huvudinnehåll

Tyck till om alternativen för Bangårdsförbindelsen

Publicerad 12 oktober 2023

Stadsbyggnadsförvaltningen har, tillsammans med berörda förvaltningar och i dialog med bland annat Trafikverket och Västtrafik tagit fram en förstudie för Bangårdsförbindelsen vid centralenområdet.

Två huvudalternativ presenteras: vid Åkareplatsen respektive vid Odinsplatsen. Båda förslagen innebär en viadukt för att minska bangårdens barriäreffekt och knyta ihop stadsutvecklingsområden norr om bangården med dagens innerstad. Den kan även ge en mer robust och effektiv kollektivtrafik. Båda alternativen är utformade för buss, fotgängare och cyklister. Bangårdsförbindelsen ingår i Västsvenska paketet och har länge varit en viktig förutsättning för stadsutveckling i Centralenområdet och Gullbergsvass.

Förstudien ska ge ett bättre beslutsunderlag inför inriktningsbeslut om en förbindelse.

Alternativen

Alternativ Åkareplatsen


Alternativet innebär en viadukt utformad för fotgängare, cyklister och busstrafik. Viadukten passerar bangården i höjd med Åkareplatsen. Fotgängare och cyklister kan ta sig upp på förbindelsen via en ramp från Åkareplatsen medan busstrafik färdas via bussgatan. Viadukten kan få hissar och trappor ner till perrongerna på Centralstationen, men det kräver en ombyggnad av stationens plattformar. Alternativet kan skapa en gen koppling för fotgängare och cyklister som färdas mellan Allén och Ullevigatan på södra sidan och stadsutvecklingsområdena på norra sidan av bangården. Tillgängligheten till Västlänkens stationer förbättras också.

Alternativ Odinsplatsen


Alternativet innebär, precis som för alternativet vid Åkareplatsen, att viadukten inrymmer fotgängare, cyklister och busstrafik. Fotgängare och cyklister når viadukten via en ramp som landar nära Odinsplatsen, medan busstrafiken färdas via bussgatan. För fotgängare och cyklister kopplar alternativet upp till stråken vid Skånegatan och Friggagatan. Busstrafiken får en kortare körväg än idag. Förbindelsen ökar tillgängligheten till stadsutvecklingsområdet i Gullbergsvass.

Dokument

Förstudien för Bangårdsförbindelsen (PDF-fil)

Lämna in synpunkter, tankar och idéer

Nu har du som medborgare i Göteborg möjlighet att komma med synpunkter, tankar och idéer vad gäller de två presenterade viaduktalternativen.

Lämna synpunkter, tankar och ideér via formuläret synpunkter på Bangårdsförbindelsen


${loading}