Till sidans huvudinnehåll

Notiser från mötet med nämnden för funktionsstöd i december 2023

Publicerad 4 januari 2024

Nämnden för funktionsstöd har beslutat om budgeten som innehåller krav på anpassningar för alla avdelningar nästa år. Antalet tjänster inom bland annat administration kommer att minska. Samtidigt görs satsningar på barn och unga. Nämnden beslutade också om att aktivitetshusen kommer att omlokaliseras, samt IOP-avtal med frivilligorganisationer och föreningsbidrag till 61 civilorganisationer.

Ekonomisk lägesrapport

Förvaltningen har ett svårt ekonomiskt läge med ett prognostiserat underskott på minus 130 miljoner kronor för 2023. Den negativa prognosen beror på :

  • högre nyttjande av expansionsmedel än planerat
  • ökade kostnader kopplade till ärenden som förvaltningen tagit över från socialnämnder med anledning av gränssnittsarbete
  • ny debiteringsform för hemtjänst  
  • elva timmars dygnsvila

Ekonomisk lägesrapport per november 2023

Satsningar på barn och unga i budgeten för 2024

Nämnden för funktionsstöd har fått 5,5 miljarder kronor för att bedriva verksamhet för nästa år. I budgeten finns satsningar på gränssnittsärenden, stärkta insatser för barn och unga samt deras familjer och verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och innovationsarbete. 

Alla avdelningar får restriktioner och anpassningar nästa år 

För att nå en budget i balans kommer alla avdelningar under 2024 att behöva arbeta med åtgärder och anpassningar. En del av årets anpassningar kommer att fortsätta nästa år. Det handlar om att vara restriktiv vid tillsättning av personer som inte arbetar direkt med brukare, inköpsrestriktioner för det som inte är nödvändigt i verksamheterna ​och begränsningar kring bokningar av konferenser, planeringsdagar och utbildningar.  

Antalet tjänster inom administration kommer minska

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att minska administration, det vill säga effektivisera processer eller ta bort arbetsuppgifter som innebär onödig administration. Det kommer innebära minskat antal administrativa tjänster, färre handläggare samt översyn av chefstjänster med få underställda medarbetare.

Budget 2024

Aktivitetshusen kommer att omlokaliseras

Aktivitetshusen kommer att omlokaliseras. Det beslutade nämnden i samband med sitt budgetbeslut. Nämnden begärde i oktober en fördjupad konsekvensbeskrivning vid förslag på stängning av aktivitetshusen Angered och Väster. Exempel på potentiella konsekvenser på individnivå som har framkommit är risk för försämrad hälsa och mående, social isolering samt stagnerade rehabiliteringsprocesser till följd av personers förluster av sysselsättning, sammanhang och vardagliga rutiner.

Samtidigt finns behov att nyttja tillgängliga resurser på bästa sätt och möta behoven hos fler personer och grupper. Nämnden beslutade därför i stället en omlokalisering av aktivitetshus Angered till aktivitetshus Sekelhuset (i Nordost) och av aktivitetshus Väster till aktivitetshus Centrum. Även andra liknande verksamheter kan komma att bli alternativ i omlokaliseringen om så behövs för att tillgodose behov.

Fördjupad konsekvensbeskrivning omlokalisering av aktivitetshus Angered och Väster

Vi är först ut med en riktlinje där insats bara kan nekas tre gånger

Förvaltningen för funktionsstöd är först ut i Sverige med en ny riktlinje som innebär att den person som tackat nej till erbjuden insats tre gånger inte får insats. Det kan till exempel handla om plats på en bostad med särskild service. En insats kan också återkallas om den enskilde inte tillgodogör sig insatsen. Det är en riktlinje för återkallelseuppehåll som antagits.

Riktlinjen möjliggör en förbättrad rättssäkerhet av nämndens beslut genom en förbättrad likabehandling och genom att nämndens beslut blir mer förutsebara. Det kommer vara nämndens individutskott som efter utredning fattar beslut om återkallelse av beslut av en insats. Ett metodstöd ska arbetas fram som stöd för socialsekreterarna i utredningsarbetet inför beslut i individutskottet.

Tjänsteutlåtande om riktlinje för återkallelseuppehåll

Riktlinje för återkallelseuppehåll

61 organisationer får 43 miljoner kronor i bidrag

61 organisationer inom funktionshinderområdet ska få verksamhetsbidrag för 2024. Två organisationer har fått avslag på sina ansökningar. Nämnden har avsatt 37,6 miljoner kronor till verksamhetsbidrag och 900 000 kronor till utvecklingsbidrag. Därutöver ska 5 miljoner kronor fördelas i utökat föreningsbidrag till funktionsrättsrörelsen, eftersom föreningarna haft ökade kostnader för exempelvis hyror under 2023.

Bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet

Utökat verksamhetsbidrag

Tre IOP-avtal har slutits med frivilligorganisationer

Tre avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP) har slutits mellan nämnden för funktionsstöd och olika organisationer. Ett IOP-avtal har slutits med frivilligcentralerna M43 och Svängrummet. Ett annat IOP-avtal har slutits med frivilligcentralerna Oscar, Knuten och Pärlan. Ett tredje IOP-avtal har slutits med föreningen Passalen.

Frivilligcentralerna är deltagarstyrda mötesplatser som är öppna för alla oavsett socioekonomi och bakgrund. Frivilligcentralerna är mötesplatser som främjar socialt engagemang, vardaglig medmänsklighet och gemenskap mellan människor. Det finns ingen uttalad målgrupp utan mötesplatsen är öppen för alla. Frivilligcentralerna arbetar hälsofrämjande och motverkar ensamhet och social isolering. Aktiviteter på mötesplatserna är deltagarstyrda och utvecklas genom deltagarnas idéer, intressen och förmågor. På frivilligcentralerna finns en bredd av aktiviteter där en del är fokuserade på gemensamma intresseområden medan andra är så kallade öppna mötesplatser.


${loading}