Till sidans huvudinnehåll

Notiser från nämnden för funktionsstöd i januari 2024

Publicerad 25 januari 2024

​​​​​​​Nämnden för funktionsstöd anser att förslaget till nytt program för jämlika villkor behöver förbättras och att det därför ska avslås. Till förslaget om framtida epidemier ställer sig nämnden positiv, men är samtidigt orolig. Nämnden har också fattat beslut om avgifter för bad, gym och konferens på Dalheimers hus.

Nämnden anser att nya programmet för jämlika villkor ska avslås

Nämnden anser att det är positivt att Göteborgs Stads folkhälsoprogram och programmet för jämlik stad slås ihop och att antalet mål och strategier minskar. Men nämnden anser att det föreslagna programmet behöver avslås, eftersom strategierna behöver bli skarpare och tydligare och hänga samman med de insatser som redan pågår. Nämnden saknar vissa strategier kring vuxna personers fysiska och psykiska hälsa och drogförebyggande arbete. Nämnden anser även att programmet saknar långsiktig styrning av området mänskliga rättigheter.

Nämndens remissvar på kommunstyrelsens förslag om nytt program för jämlika villkor och jämlik hälsa

Nämnden är positiv men orolig över förslag om framtida epidemier

Om det sker framtida epidemier kan personer på LSS-boenden och SoL-boenden som insjuknat av samhällsfarlig smitta behöva flytta till tillfällig lokal. Detta enligt ett nytt förslag för att undvika smittspridning till andra på boendet.

Nämnden ställer sig positiv till förslaget i ett remissvar till socialdepartementet, men uttrycker samtidigt oro över hur det ska gå till praktiskt. Andra bostäder utöver det befintliga beståndet skulle då behöva ställas till förfogande och mer personal skulle krävas. Dessutom är det en stor inskränkning i personers frihet att flytta personer utan samtycke. Och för personer med begränsad kognitiv förmåga riskerar en sådan åtgärd att skapa stark oro eller förvirring. Samtidigt är det viktigt att skydda andra från smitta. Nämndens remissvar skickas till kommunstyrelsen som svarar samlat till socialdepartementet på utredningen.

Nämndens remissvar på socialdepartementets förslag om att flytta insjuknade vid framtida epidemier

Beslut om priser för bad och gym och möteslokaler på Dalheimers hus

Avgifter och priser inom Dalheimers hus revideras årligen. För bad och gym föreslås en ökning på priser där verksamheten har lägre priser än andra likvärdiga verksamheter. I de fall priset ligger högre föreslås ingen höjning. Enligt nuvarande planering stängs friskvården senhösten 2024 för att Dalheimers hus ska renoveras och övrig verksamhet evakueras till Kustgatan 10.  

För möteslokaler gäller fortsatt subventionerade priser för bidragsberättigade föreningar. För övriga hyrestagare finns fyra prisnivåer: en nivå för verksamheter i Dalheimers hus, ett subventionerat pris för verksamhet inom förvaltningen för funktionsstöd, ett pris för verksamheter i Göteborgs Stad och ett pris för övriga hyrestagare. Priserna kommer att börja gälla från den 1 februari.

Priser för friskvården i Dalheimers hus 2024 

Priser möteslokaler Dalheimers hus 2024


${loading}