Till sidans huvudinnehåll

Så här arbetar vi med att ge alla elever en likvärdig utbildning

Publicerad 6 december 2023

Alla barn och elever har rätt till en likvärdig utbildning. På grundskoleförvaltningen arbetar vi hela tiden med att höja kvaliteten i undervisningen så att alla elever oavsett bakgrund ska nå kunskapsmålen och gå ut grundskolan med godkända betyg.

Alla delar av grundskolan i Göteborg behöver samarbeta för att hitta vägar och arbetssätt för att möta elevernas behov. För att skapa bättre möjligheter till samförstånd, delaktighet och breddad analys har vi på grundskoleförvaltningen därför vidareutvecklat vårt kvalitetsarbete. 

Återkommande dialoger med flera delar av verksamheten och med olika fokus är kärnan i vårt förbättringsarbete. Att tillsammans analysera orsaker och samband blir som att kartlägga och synliggöra en väg för att förstå elevernas resultat och hur vi ska kunna förbättra dem, säger Annika Hellström, kvalitetschef på grundskoleförvaltningen.

Så här gör vi för att bli bättre 

Inför kvalitetsanalysen som skrivs vartannat år, träffas elever, lärare, skolledare, elevhälsa, stödfunktioner för att tillsammans tänka kring vad som kan ligga bakom de förändringar i resultat som verkar ske mellan årskurs 3 och årskurs 6. Denna gång fokuserar vi särskilt på ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk. Resultatet av dialogerna, tillsammans med enkätsvar och statistiska data, blir byggstenar i skapandet av kvalitetsanalysen. Denna analys utgör sedan en viktig grund för politikerna i grundskolenämnden, inför kommande verksamhetsplaner och beslut.  

För att bygga en ännu bredare bild använder vi oss också av resultat från nationella och internationella studier. I dagarna publiceras exempelvis den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Studien pekar bland annat på att de elever som presterar sämre har ökat medan andelen elever som presterar bra minskar eller är oförändrad. Det visar på att vi inte har en likvärdig skola.  

I Göteborg är vi medvetna om det här och det är en prioriterad fråga i vårt utvecklingsarbete. Att utmaningen finns i hela riket gör att vi kan ta stöd i andra kommuners utvecklingsarbete för att lättare kunna se vilka insatser som är verkningsfulla eller inte.

Genom att se våra utvecklingsområden och genom dialoger, analyser och såväl nationella som internationella jämförelser fördjupar vi vår förståelsePå så sätt skapar vi på grundskoleförvaltningen en god grund för att förbättra skolan i Göteborg och forma en framgångsrik och kvalitativ utbildning, avslutar Annika Hellström.


${loading}