Till sidans huvudinnehåll
Bild på Olof Palmes plats en solig dag.
Olof Palmes plats är och ska fortsatta vara en viktig knutpunkt och mötesplats för olika grupper, åldrar och syften.

Så kan Olof Palmes plats bli mer trivsam, trygg och tillgänglig

Publicerad 22 mars 2022

Park- och naturförvaltningen har tagit fram en förstudie inför upprustning av Olof Palmes plats. Projektledare Johanna Axelsson berättar om innehållet och hur platsen kan bli mer trivsam, trygg och tillgänglig.

Vad är det ni har undersökt i förstudien?

I förstudien beskriver vi platsens förutsättningar och funktion i staden, behov kopplade till platsen och vi ger förslag på möjlig utveckling.

För att kunna göra det har vi analyserat platsen i alla dess delar. Allt från markbeläggning, utrustning, belysning, träd, konst, ledningar, geoteknik, solförhållanden, tillgänglighet, trygghet till platsens identitet och kulturhistoria samt omgivande arkitektur och infrastruktur.

Dessutom har vi samlat in synpunkter från göteborgarna både på plats på torget och digitalt via en webbenkät. Vi har också haft kontakt och samtal med verksamheter och organisationer i området, polis och räddningstjänst samt andra förvaltningar och bolag i staden.

Vad har ni kommit fram till?

Olof Palmes plats är och ska fortsatta vara en viktig knutpunkt och mötesplats för olika grupper, åldrar och syften. Oavsett vem du är ska du känna dig välkommen och trygg, dygnet runt, året om.

Exempel på vad vi ser behövs för att nå dit, och som tydligt har framkommit i synpunktsinsamlingarna, är:

  • Fler och olika typer av sittytor; för stora så väl som små grupper, i solläge och i skugga samt i skydd för vind. Även ytor för uteserveringar behövs och har efterfrågats, både för verksamheterna på platsen och eventuellt för tillfälliga foodtrucks.
  • Fler lekmöjligheter än vad som finns idag, gärna med koppling till platsens historia. För drygt 200 år sedan fanns i området en prunkande trädgård med exotiska växter, karuseller, dresserade djur som isbjörn och tiger. Och, där biograf Draken är idag kunde du prova på att stiga upp med luftballong.
  • Ökad tillgänglighet genom tydliga stråk med koppling till näraliggande platser, förbättrad belysning och parkering för cyklar i utkanten av torget för att minska cykeltrafiken över torget.
  • Fortsatt möjlighet för större grupper att samlas och ha möten på platsen samt möjlighet till tillfälliga aktiviteter och evenemang. Konstverken, som lyfter fram platsen historia, ska stå kvar men något av dem kan få ny plats för ökad tillgänglighet.
  • Mer grönska och blomning med variation över året för att skapa känslan av en oas. För att stärka och bevara de stora hästkastanjerna som står längs torgets östra sida, behöver växtbäddarna renoveras. Två av kastanjerna kommer dock att behöva tas ner då det planeras för ett nytt hållplatsläge för bussar samt en ny cykelbana utanför Olof Palmes plats.

Exakt hur platsen kommer att utformas är alltså inte klart med förstudien. Den är ett underlag som klargör platsens förutsättningar och pekar ut riktningen för nästa steg i arbetet. Platsen är inte så stor och vi vill få in mycket – det kommer bli en utmanande uppgift att få till det på ett bra och trivsamt sätt.

Vad är nästa steg, nu när förstudien är klar?

Nu förbereder vi för upphandling av en projektör som, med förstudien som utgångspunkt, ska ta fram en gestaltning av Olof Palmes plats och projektera. Det vill säga ta fram en beskrivning av vad platsen ska innehålla, hur den ska se ut och hur upprustningen ska genomföras.

Vi räknar med att ha en projektör på plats innan sommaren och en färdig projektering under 2023. Någon gång därefter kommer en entreprenör att upphandlas som ska genomföra upprustningen.

Hur ser tidplanen ut för upprustningen av Olof Palmes plats?

Exakt när vi kan startar arbetet med upprustningen är svårt att säga, på grund av att vi måste anpassa vårt arbete till den byggnation som redan pågår i området. Dessutom inväntar vi beslut om finansiering av upprustningen.

Bild på Olof Palmes plats.

Fler och olika typer av sittytor, ökad tillgänglighet genom tydliga stråk, fortsatt möjlighet för grupper att samlas, mer grönska och blomning är några exempel på vad som behöver förändras för att Olof Palmes plats ska bli mer trivsam, trygg och tillgänglig.

${loading}