Till sidans huvudinnehåll

Rektorsverkstad nummer 2 år 2020, tema: att tala om undervisning

Publicerad 11 mars 2020

En onsdag i månaden har grundskoleförvaltningen en rektorsverkstad för alla rektorer i Göteborgs kommunala grundskolor. Onsdagen den 4 mars handlade verkstaden om att tala om undervisning. Vid varje tillfälle ställer vi tre frågor till en av rektorerna. Den här gången är det Karin Lundgren, rektor på Emmaskolan som svarar.

Vad ser du för utmaningar och möjligheter när det gäller att tala om undervisningens kvalitet i skolan?

En utmaning är att möta elevers olika behov så att undervisningen för de som behöver utmanas blir utmanade och att stödet till de som är i behov av särskilt stöd blir det stöd de är i behov av. På skolan arbetar vi för att extra anpassningar ska bli en naturlig del av vår undervisning och metodik.

Möjligheterna att tala om och utveckla kvaliteten på undervisningen är stora på Emmaskolan eftersom vi har kompetenta lärare med många års erfarenhet och ett mycket starkt elevhälsoteam. Vi kartlägger elevers kunskaper med hjälp av skolverkets screeningmaterial i samtliga klasser och med hjälp av dessa kartläggningar organiserar vi tillsammans ständigt för förbättringar och förändringar i såväl undervisning som organisation på skolan. I detta arbete behöver alla vara med, det är vi som förändrar förutsättningarna för våra elever.

Hur agerar du som pedagogisk ledare i arbetet med att tala om undervisningens kvalitet?

Vi diskuterar alltid undervisningens kvalitet utifrån vad vi kan göra för att det ska bli bättre resultat för våra elever. Alltså vad som skulle krävas av oss för att det ska höja resultatet hos eleven. Vi har olika uppdrag men alla är viktiga som en del i elevens lärande och utveckling.

All forskning visar på att lärarens skicklighet och relationsskapande är avgörande för elevens utveckling och möjlighet att nå målen för utbildningen. I mitt ledarskap är det därför viktigt att skapa förutsättningar genom att visa tillit och förtroende för mina medarbetare och att alltid påminna oss om att det är vi som gör skillnad för våra elever.

Vad kommer du att ta med dig från dagens rektorsverkstad som går att använda i ditt arbete på skolan, nu direkt eller på längre sikt?

Fortsätta utveckla arbetet med undervisningen i fokus genom att ha:

  • Höga förväntningar på såväl elev som lärare och organisation.
  • Lärarledd undervisning med god planering, uppföljning samt formativ bedömning.
  • Goda relationer till elever, vårdnadshavare och medarbetare i skapandet av vi känslan på skolan.
  • Kunskap om resultat samt tydliga mål.
  • Kompetensutveckling utifrån våra resultat och utvecklingsarbete på skolan.
  • Roligt tillsammans med elever och vuxna på skolan.   


${loading}