Till sidans huvudinnehåll

Undervisning på distans som särskilt stöd i Göteborg

Publicerad 22 november 2023

Göteborgs Stads grundskoleförvaltning har fått godkänt att ordna distansundervisning som särskilt stöd för 40 elever i årskurs 6–9. Precis som med annat särskilt stöd är det elevens rektor som fattar beslut om eleven ska få distansundervisning som särskilt stöd.

Undervisning på distans som särskilt stöd får starta tidigast 2024 och ska vara i gång senast i början av läsåret 2025/26.Om rektorn kommer fram till att distansundervisning är ett lämpligt stöd för en elev, kan rektorn eller huvudmannen för skolan kontakta Göteborgs stad för att få veta om det finns en ledig plats. Både fristående och kommunala huvudmän kan ansöka om att en av deras elever ska få plats.  Ett beslut om att en elev ska få särskilt stöd i form av distansundervisning får gälla för högst en termin åt gången. Elevens hemskola betalar kostnaderna för sin elevs distansundervisning.

Av de 40 platserna kommer 26 av dessa att riktas till elever inom grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad. Resterande platser kommer att vara tillgängliga för elever från andra huvudmän.

Beslutet ger oss fler möjligheter att stödja de elever som behöver särskilt stöd. Nu startar arbetet med att ta fram hur ansökan kommer att ske och planering av undervisningen, säger Annika Hellström, kvalitetschef, Grundskoleförvaltningen.

Distansundervisningen kommer att bedrivas på Montessoriskolan Elyseum.

Hos oss finns goda förutsättningar att bedriva distansundervisning som särskilt stöd säger Anders Wallin, rektor på Montessoriskolan Elyseum. Vi har medarbetare med de specialistkunskaper som krävs för att ge eleverna ett gott stöd, bland annat personal med specialpedagogisk och psykosocial kompetens.

Du kan läsa mer om Skolinspektionens beslut i bifogad pdf.

Har du frågor vänd till Annika Hellström, kvalitetschef, grundskoleförvaltningen

Telefon 031-367 43 65

E-post: annika.hellstrom@grundskola.goteborg.se

Fakta om distansundervisning som särskilt stöd

Enligt skollagen kan distansundervisning som särskilt stöd komma i fråga för elever där följande tre kriterier är uppfyllda:

  1. eleven inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik och
  2. alla andra möjligheter till särskilt stöd är uttömda eller bedöms olämpliga och
  3. om elevens vårdnadshavare medger att distansundervisning används.

Hitintills har två huvudmän fått godkännande att utföra distansundervisning som särskilt stöd i grundskolan, Göteborgs och Uppsala. Följande villkor är kopplade till godkännandet för Göteborg:

  • Utbildningen ska anordnas vid Montessoriskolan Elyseum i Göteborgs kommun.
  • Utbildningen får starta tidigast år 2024 och ska senast vara i gång i början av höstterminen 2025.
  • Utbildningen får omfatta årkurs 6 till 9.
  • Utbildningen får bedrivas i ämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska, moderna språk, modersmål, biologi, fysik, kemi, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap och teknik.
  • Det får vara max 40 elever inskrivna i verksamheten samtidigt. Av dessa får högst 26 platser avse elever från någon av Göteborgs stads egna skolor. Resterande platser ska vara tillgängliga för att tillgodose behovet hos andra huvudmän.

Du kan läsa mer om distansundervisning som särskilt stöd på Skolverkets webb.

Kontakt

För mer information om distansundervisning som särskilt stöd, kontakta projektgruppen för distansundervisning som särskilt stöd på e-postadress:

distansundervisning@grundskola.goteborg.se

Projektledare: Pernille van Raalte

${loading}