Till sidans huvudinnehåll
Bild på en husfasad av rött tegel.

Tegel återbrukas för minskad miljö- och klimatpåverkan

Publicerad 19 februari 2021

På Fjärde Långgatan pågår rivning i kvarteret Barken för att möjliggöra nybyggnation av bland annat bostäder, verksamheter och ett torg. När de äldre fastigheterna rivs återanvänds delar av materialet, till exempel i restaureringen av Göteborgs bäst bevarade befästning.

— Vi river för exploatering på Fjärde Långgatan just nu och fasadteglet har använts i renoveringen av befästningen Carolus Rex. Teglet är från slutet på 1800-talet då kvalitén var väldigt hög, så det är inga problem att återbruka. Planering pågår även för att Botaniska trädgården ska kunna ta hand om material från 4:e Långgatan då det har visat sig att deras entrébyggnader är byggda i liknande tegel, säger Marie Ljungqvist, miljöutredare på fastighetskontoret.

Göteborgs Stad är med i nätverket Återbruk Väst, där idén är att öka återbruk inom byggsektorn.

— Målet är att återbruk ska vara förstaval i byggprojekt, både vid om- och nybyggnation. Att det som är avfall eller överblivet material för en part istället kan bli en resurs för en annan. Det kan vara dörrar, fönster, virke och tegel men också inventarier som möbler och armatur. Då vinner vi mycket miljömässigt eftersom byggsektorn står för en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp, säger Marie Ljungqvist.

 

Fakta om kvarteret Barken

Omkring 80 nya bostäder kommer att byggas i kvarteret Barken. Kvarteret avgränsas norrut av Tredje Långgatan, österut av Nordhemsgatan, söderut av Fjärde Långgatan och i väster av Värmlandsgatan. Kvarteret fick sina första moderna hus på 1870-talet på det som tidigare varit ängsmarker. Bebyggelsen är varierad och består av stenhus, låga verkstadsbyggnader, bostadshus i nyrenässans och det nationalromantiska polishuset från 1913.

Rivningar och rivningsförbud

Utvecklingen av kvarteret innebär att nya hus tillkommer men också att några fastigheter och hus kommer att rivas. Det har under arbetets gång gjorts en avvägning mellan att behålla existerande hus med kulturhistoriskt värde och att skapa fler bostäder. Efter utredningar där man bland annat tittat på kostnader och vilka insatser som krävs har det beslutats att fyra byggnader ska rivas. Övriga byggnader med kulturhistoriskt värde kommer ha rivningsförbud.

Nytt torg och regnträdgård

Mellan Tredje och Fjärde Långgatan skapas en ny passage som kommer förbinda gatorna. Ett nytt torg kommer också att anläggas. Det ska även bli en så kallad regnträdgård som tar hand om dagvattnet. Det är en lösning med växter som tar hand om och renar dagvatten. Den över 100 år gamla kastanjen kommer också att bevaras.

Rivningarna i kvarteret Barken startar 2021 och allt arbete beräknas vara färdigt under 2025.

 


${loading}