Till sidans huvudinnehåll

Notiser från mötet med nämnden för funktionsstöd i februari 2024

Publicerad 8 februari 2024

Nämnden för funktionsstöd har klubbat årsrapporten för 2023 och verksamhetsplanen för 2024. Nämnden har också beslutat att ändra HAB-ersättningen i år.

Årsrapporten för 2023 och verksamhetsplanen för 2024 klubbad

Årsrapporten för 2023 och verksamhetsplanen för 2024 klubbades. I korthet handlar verksamhetsplanen om hur förvaltningen ska fortsätta arbeta för att människor med funktionsnedsättning får rätt till ett självständigt liv, hälsa, utbildning, arbete, bostad och en meningsfull fritid. Nämnden för funktionsstöd ska också bidra till att Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla ges möjlighet till delaktighet, ge anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor och hantera utmaningarna inom kompetensförsörjningen.

Så här ska utmaningen inom kompetensförsörjningen mötas i år

Nämnden har fortsatt utmaningar inom kompetensförsörjning på kort och lång sikt. För att lyckas krävs åtgärder för att höja kompetensen, både på grund- och fördjupad nivå, marknadsföra verksamheterna och påverka utbildningsanordnare. Det krävs även åtgärder för att säkerställa god arbetsmiljö och villkor, systematiskt arbete kring rehabilitering och möjlighet till utveckling inom yrkena. För att nämnden ska kunna använda all kompetens är förlängt arbetsliv och att medarbetare arbetar heltid två viktiga områden.

Förvaltningen kommer också under året på att stärka arbetsgivarvarumärket, rekryteringsarbetet, öka kompetensen, digitaliseringen och ett hållbart arbetsliv, samt bättra förutsättningarna för chefer att leda och utveckla verksamheten.

Nämnden genomför dessa uppdrag från kommunfullmäktige

Förvaltningsspecifika uppdrag från kommunfullmäktige som nämnden ska genomföra handlar om att minska administrativa arbetsuppgifter under året. Andelen visstidsanställda ska minska genom att fortsätta arbeta strukturerat med timavlönade som är en viktig rekryteringsbas. Arbetet med lämpliga arbetstidsinnovationer för verksamheter med hög sjukfrånvaro har påbörjats. En arbetsgrupp ska prioritera bland förslagen på innovationer. Meningsfulla fritidssysselsättningar för barn med funktionsnedsättningar ska utredas. Även förslag på hur framtida dagliga verksamheter ska se ut ska tas fram, samt utreda hur privatekonomin för personer med funktionsnedsättning ska kan förbättras. Lotsverksamheten ska utökas.

Underskottet riskerar få påverkan på kvaliteten för brukare

I riskbilden, i internkontrollplanen som är en del av verksamhetsplanen, beskrivs såväl risken för våldssituationer som kompetensförsörjningen som viktiga risker att beakta. Kompetensförsörjningen är en utmaning som både kan påverka arbetsmiljön och insatser för brukare. De risker som tas upp handlar om samtliga delar av kompetensförsörjning - attrahera, rekrytera, utveckla och bemanna. Nämndens ekonomiska underskott och anpassningar under 2024 kan därmed komma att få påverkan på kvaliteten för brukarna.

Intern kontroll för att minska risken för välfärdsbrott ska förbättras

En annan risk som finns identifierad är att risken för välfärdsbrott kan innebära kostnader och förtroendeskada. Därför ska nämnden fortsätta stärka den interna kontrollen inom de administrativa processerna. Det behövs även en ökad riskmedvetenhet inom alla insatser. En samordningsgrupp leder arbetet. Team för felaktiga utbetalningar, FUT-team, ska inrättas. Hanteringen av privata medel ska ses över.

Nämnden vill se över hur resurser fördelas mellan de sex socialnämnderna

Nämnden vill att stadsledningskontoret ser över hur resurserna fördelas för de sex socialnämnderna för att möta de förändrade förutsättningarna efter att arbetet med ”gränssnittsärenden” ändrats. Ansvarsfördelningen mellan de olika nämnderna har ändrats för ärenden inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionshinder, vilket påverkat kostnaderna för ärendena som därmed inte är i takt med reglementet. En hemställan har inlämnats till kommunstyrelsen.

HAB-ersättningen kommer att ändras i år

Nämnden för funktionsstöd har fått ett uppdrag i budget 2024 att höja habiliteringsersättningen (HAB-ersättning). HAB-ersättning är en ersättning som en person som deltar i daglig verksamhet kan få. HAB-ersättningen är inte reglerad i lag, förordning eller föreskrift men är ett sätt att stimulera den enskilde att delta i verksamheten. För att kompensera utförare av daglig verksamhet enligt lagen om valfrihet (LOV) för den ökade kostnaden höjningen innebär, hemställer nämnden för funktionsstöd till kommunfullmäktige att räkna upp ersättningsmodellen för daglig verksamhet enligt LOV, från och med den 1 april 2024 med 1,2 procent.

 

 


${loading}