Till sidans huvudinnehåll
Foto: Stadsmiljöförvaltningen
Highland Cattle-korna vilar på strandängen i Välens naturreservat

Highland Cattle-korna återvänder till Välen på sommarjobb

Publicerad 22 april 2024

Det blir de välkända Highland Cattle-korna som får ansvar för sommarbetet på Välens strandängar i sommar. Att ha betesdjur på sommaren främjar ett rikt växt- och djurliv i det fågelrika naturreservatet och är en del av Göteborgs Stads satsning på naturvård och friluftsliv i Välen.

Bete är en naturvårdsåtgärd som syftar till att hålla ängs- och betesmarker öppna och på så sätt skapa trevliga livsmiljöer för de arter som trivs där. Just Välen har en strandäng med ett väldigt rikt fågelliv där allt från tofsvipor till rödbena trivs, berättar John Ringström som är naturförvaltare på stadsmiljöförvaltningen.

Ängs- och betesmarkerna tillhör de allra mest artrika markerna. Förutom en hög mångfald av blommor och svampar är dessa marker också en viktig boplats för pollinerare som fjärilar, humlor och bin. På strandängarna i Välens naturreservat finns flera rödlistade arter, det vill säga arter som riskerar försvinna på sikt och som är extra viktiga att ta vara på.

Det rödlistade Guldsandbiet Även växter och insekter är beroende av bete och i Välen har vi den vackra växten stallört som trivs i just fuktiga betesmarker. Även det charmiga solitärbiet guldsandbi bor och verkar i området, säger John Ringström.

Ängs- och betesmarkerna minskar i Sverige och behöver tas om hand för att bevaras. Gemensamt för dessa marker är att de är beroende av slåtter eller bete. De kan betas av nötkreatur, hästar, får och getter för att behålla sin mångfald och inte växa igen och bli skog.

Då kommer korna till Välen

Tanken var att Highland Cattle-korna skulle beta på strandängarna i Välen under maj till september i år. Men på grund av den torra våren och ett stort antal gäss, som också betar på platsen, bedöms fodret inte kunna räcka hela säsongen. Ny plan är därför att släppa ut korna i mitten av juni.

Under övriga delen av året är korna på vinterbete i Slöinge.

Tidigare har kossorna betat året runt på platsen. Detta har varit en ekonomisk påfrestning på naturreservatets skötselbudget, men också haft en negativ inverkan på den biologiska mångfalden i området. Detta då man behöver tillföra näring för att korna ska ha bete året runt, vilket växterna på platsen är väldigt känsliga för, säger John Ringström.

 Just 2024 blir lite av ett ”prova på-år” för både kossorna och deras nya djurhållare Andreas Mattgård.

Man har ju hört att många kommer bli glada nu när kossorna kommer tillbaka. Jag tycker det känns kul att vara en del i denna satsning, säger djurhållaren Andreas Måttgård.

En del av satsning på naturvård och friluftsliv i Välen

Som en del i den satsning på Välen som Göteborgs Stad gör just nu, kommer även parkeringen rustas upp och grillplatsen vid vindskyddet renoveras. Även andra naturvårdsåtgärder som veteranisering och frihuggning planeras i området. Veteranisering är en naturvårdsmetod där unga träd påverkas för att efterlikna äldre träd, vilket skapar livsutrymmen för fåglar, insekter, fladdermöss, lavar och mossor. Frihuggning innebär att man tar bort träd och buskar som finns under och intill trädet för att öka ljusinsläppet och på så sätt ge träden bättre livsförutsättningar.

Om Välens naturreservat

Välens naturreservat bildades 2013 och ligger i sydvästra Göteborg, i stadsdelen Tynnered. Reservatet skyddar 68 hektar värdefull natur och sällsynta arter för framtiden. Välen förvaltas av stadsmiljöförvaltningen genom en särskild skötselplan. Syftet med reservatet är att bevara och utveckla ett tätortsnära, välbesökt och värdefullt natur- och rekreationsområde i Välen. Prioriterade värden är bland annat de betade strandängarna, den grunda havsviken, fågellivet och ekskogarna men även sociala mötesplatser, naturpedagogik och barnperspektiv.

${loading}