Till sidans huvudinnehåll

Notiser från mötet med nämnden för funktionsstöd i mars 2023

Publicerad 27 april 2023

Vid mötet i mars beslutade nämnden för funktionsstöd om tids- och arbetsplan för uppföljning av året. Nämnden beslutade även om patientsäkerhetsberättelsen 2022 och den ekonomiska lägesrapporten för februari 2023.

Tids- och arbetsplan för planering och uppföljning 2023

Nämnden fattade beslut om tids- och arbetsplan för uppföljning för året. Planen innefattar både uppföljning av ekonomin och av de mål och uppdrag kopplat till budget, planer och program som nämnden har att arbeta med.

Tjänsteutlåtande: Tids— och arbetsplan för planering och uppföljning 2023

Patientsäkerhetsberättelse 2022

Varje år ska en patientsäkerhetsberättelse tas fram. Den beskriver hur arbetet med patientsäkerhet har bedrivits och vilka åtgärder som planerats och genomförts för att säkra verksamhetens kvalité och öka patientsäkerheter. Det är personal i förvaltningen för Äldre samt vård- och omsorg  som ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård som utförs inom förvaltningen för funktionsstöd. 

Förvaltningarnas arbete har under 2022 fortsatt präglats av pandemins utveckling, såväl i det enskilda mötet med patienter som i verksamheternas och förvaltningarnas strategiska arbete i stort. Trots detta blickar verksamheterna framåt och i andan av Nära vård kommer arbetet tillsammans med regionen att fortsätta. Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta.

Ett av målen för 2022 var att stärka digitaliseringen. Det har lett till flera åtgärder. Förutsättningar för digitala arbetssätt har stärkts under året. Ett fortsatt fokus på digital teknik och ehälsa krävs för en fortsatt utveckling av god vård och omsorg.

Patientsäkerhetsberättelse 2022 

Granskning av hantering av privata medel för personer med funktionsnedsättning

Stadsrevisionen har granskat nämnden för funktionsstöds hantering av privata medel för personer med funktionsnedsättning. Bedömningen är att det saknas tillräcklig intern kontroll av hanteringen av privata medel och revisionen har kommit med två rekommendationer; att riktlinjer och rutiner behöver tas fram och uppföljningen och kontrollen behöver stärkas genom att systematiskt följa upp kontroller och informera hur privata medel ska hanteras, redovisas och förvaras.  Arbetet är påbörjat för att stärka den interna kontrollen.

Hantering av privata medel för personer med funktionsnedsättning

Ekonomisk lägesrapport per februari 2023

Resultatet till och med februari visar ett underskott om 24,4 miljoner kronor. Förvaltningen redovisar en nollprognos för helår 2022.

Tjänsteutlåtande: Ekonomisk lägesrapport februari 2023

Förslag till ny plan för Göteborgs Stad mot våld i nära relationer 2020-2023

Nämnden för funktionsstöd har fått förslag till Göteborgs Stads plan som ska stärka och utveckla stadens arbete mot våld i nära relationer 2023 – 2026 från socialförvaltningen Centrum. Genom kvalitetssäkring av nuvarande arbete samt genom att utveckla strukturell samverkan utvecklar man verksamheternas grunduppdrag. Förvaltningen ställer sig positiv till programmets nollvision mot våld i nära relationer men vill dock betona, för att personer med funktionsnedsättningar ska få rätt stöd behövs särskilda kunskapshöjande insatser och samverkan.

Tjänsteutlåtande: Remissvar förslag till ny plan för våld i nära relationer 2020-2023 

Samråd om detaljplan för bostäder och utbildningslokaler norr om Åkeredsvägen i Önnered.

Nämnden för funktionsstöd har fått förslag till Detaljplan för bostäder och utbildningslokaler norr om Åkaredsvägen i Göteborg på samrådsremiss. Förvaltningen lyfter bland annat fram betydelsen av tillgänglighetsaspekterna i stadsplaneringen, tillämpningen av principen om universell utformning och tillgänglighetsanpassning. Förvaltningen betonar också behovet av att bygga fler lägenheter med bostad med särskild service (BmSS) i Göteborg. Nämnden godkände fortsatt arbete med detaljplanen, med de synpunkter som finns i svaret från nämnden.

Tjänsteutlåtande: Samrådsremiss Detaljplan för bostäder och utbildningslokaler norr om Åkeredsvägen i Önnered


${loading}