Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Viktiga svar på enkät om Tynnered

Publicerad 27 juni 2022

Tidigare i år hade stadsbyggnadskontoret en enkät ute på webben för att samla information om hur är det är att bo, leva och verka i Tynnered. Samtidigt gjordes också en promenad i området för att få in information från boende. Nu kan du ta del av vad som kom fram i det arbetet.

Enkäten och promenaden är en del av arbetet med planprogram Tynnered.

-­ Inspelet från boende och verksamma i Tynnered är avgörande för att vi ska kunna ta fram ett bra förslag på program för området, tack alla som har svarat, säger Hamid Akhlaghi Boozani, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret och ansvarig för arbetet med dialogen.

Punkterna nedan är en sammanfattning av de kommentarer som kom fram i enkäten och under promenaden. En mer komplett redogörelse kommer du kunna ta del av i programhandlingarna som blir klara i augusti 2022. Under hösten kommer du också kunna lämna synpunkter på förslaget. 

Resultat av enkäten

Här är en sammanfattning av de synpunkter som kom fram i enkäten och under promenaden:

 • Tynnered är uppskattat på grund av närheten till kommunikationer, handel och natur. Positivt att det är nära till Välen, havet, Frölunda Torg och Frölunda Kulturhus. Det är nära för barn till fritidsaktiviteter.
 • Det saknas belysning, restauranger, caféer, fritidsgårdar, områden att samlas på utomhus till exempel utegym, parker, aktivitetsområden för barn, planteringar med blommor, städning och papperskorgar. Det saknas en variation av bebyggelsetyper och stilar.
 • Det finns en önskan om att Opaltorget ska bli mer levade med grönska och olika typer av verksamheter.
 • Trafikbuller, nedskräpning, klotter, överdimensionerad infrastruktur, bilar som kör för fort, segregation och otrygghet är några av de saker som lyfts fram som dåligt. Ett problem är att leden ligger nära området.   
 • Platser som är bra för barn och ungdomar är bland annat Positivparken, Kulturhuset, Högsbo basket och naturen.
 • Det som lyfts fram som de viktigaste åtgärderna för att förbättra området är minskad kriminalitet och ökad trygghet, fler mötesplatser, upprustning av skolor, trafiksäkerhet, bättre gång- och cykelvägar och kollektivtrafik, utveckla park- och grönområden och statushöjning av området.
 • Det finns brist på kultur i Tynnered och boende rör sig ofta till andra områden för kulturella aktiviteter, till exempel Frölunda Kulturhus.
 • Ruddalen, Välens idrottsområde, utegym, löparsår/elljusspår används för idrott och friskvård. Det finns en efterfrågan av fler utegym och upprustning av befintliga, fler funktioner än bara bollplaner, idrottsmöjligheter inne och ute och trygga löparspår. Befintliga gym ligger avskilt och upplevs som otrygga.
 • Sociala aktiviteter sker främst utomhus och det finns få platser där man kan träffas inomhus.
 • Naturområdena i och omkring Tynnered uppskattas. Vissa upplever dem som otrygga och vissa är oroliga att grönområdena kommer bebyggas.
 • Det upplevs vara lätt att resa kollektivt inom området men det finns önskemål om tätare avgångar med buss, och direktbussar till centrum. Hållplatserna och vägarna dit upplevs otrygga och otillgängliga.
 • Bygg vidare på det som karaktäristiskt för Tynnered. Ta vara på det som är speciellt och utveckla det. Hela staden behöver inte se likadan ut, utan människor ska kunna bo på olika ställen och på olika sätt i staden.

Totalt svarade 150 personer på enkäten 63 procent kvinnor, 34 procent män och 3 procent som inte uppgett kön. De flesta som svarat är mellan 31 och 65 år. Bara en person under 20 år har svarat.

Vad innebär ett planprogram?

Ett planprogram innebär att stadsbyggnadskontoret tar fram ett förslag till en övergripande struktur för hur området ska utvecklas i framtiden. I denna tidiga planeringsfas analyseras vilka behov och risker som finns. De sociala aspekterna och barnens perspektiv är en viktig del i arbetet. Programmet ska bidra till en mer jämlik stad, ökad trygghet, mer varierad bebyggelse och till stadsliv.

Vad händer nu?

Planförslaget för Tynnered kommer upp på byggnadsnämnden den 23 augusti. Om nämnden beslutar att godkänna förslaget går det ut på samråd under september-oktober. Då kan du lämna synpunkter på förslaget.

${loading}