Aktuelltarkiv 2018-04-23T02:05:24Z Göteborgs Stad http://goteborg.se/wps/myportal/aktuelltarkivet/aktuellt?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/9253c240-1c09-43d7-adf6-6b89d9ecda74 <![CDATA[Nattarbeten på Artillerigatan 27 april - 21 juni]]> Arbetena beräknas starta 27 april och pågå till 21 juni. Arbetet sker på nattetid kl. 22.00 – 05.00.

Trafiken kommer inte att påverkas. Arbetena kan medföra mindre buller när fogarna slipas, men när allt är klart räknar vi med att spårvagnstrafiken rullar lite tystare.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/9253c240-1c09-43d7-adf6-6b89d9ecda74 2018-04-23T02:05:24Z
<![CDATA[Spårarbete Högsbogatan stänger rondell på Kungsladugårdsgatan]]> Trafiken leds om

Rondellen på Kungsladugårdsgatan kommer att behöva stängas av under pågående arbete från den 28 april och öppnas igen den 4 maj. Det betyder att gående, cyklister, fordons- och kollektivtrafik leds om. Var vänlig följ skyltning på plats.

Bullrande arbete

Det kommer att bullra en del under spårbytet. Arbetet kommer att pågå dagtid mellan kl 06.00 till 22.00. Vi arbetar intensivt för att bli klara så fort som möjligt.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/de0849a0-593b-4bd7-a8f2-c7e620d94a30 2018-04-23T02:00:35Z
<![CDATA[Nattarbeten vid hållplats Dr. Sydows gata 27 april - 3 maj]]> Arbetena beräknas starta 27 april och pågå till 3 maj. Arbetet sker på nattetid kl. 22.00 – 05.00.

Trafiken kommer inte att påverkas.

Arbetena kan medföra mindre buller när fogarna slipas, men när allt är klart räknar vi med att spårvagnstrafiken rullar lite tystare. 

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/274fec5e-c3c0-4d80-95ec-bb8fd2d5cca6 2018-04-23T02:07:25Z
<![CDATA[Nämndens öppna förmöte]]> Frågor som medborgare lyfte under förmötet

Trafiken i Säve

Medborgare lyfter att det går för få turer till Kornhall och de bussar som går avgår ibland vid samma tid.
Önskemål om tätare turer samt att bussarna kunde vända vid färjan istället för vid Säve station.

Alla deltagare på kvällens möte ser genomfartstrafiken i Säve som ett stort problem.

Det finns en grupp Sävebor som mobiliserat för frågan kring ett tågstopp i Säve. Ett tågstopp och en pendelparkering skulle bli ett enormt lyft för Säve menar de.

Det blir ofta stopp vid viadukten i Säve. Deltagare som lyfter frågan om viadukten undrar vad som hänt med planerna för att förbättra trafiksituationen där. Utvecklingsledare stadsutveckling tar med frågan och lovar att återkoppla.

Flera medborgare önskar fler och ljussatta övergångsställen. Bland annat kring Bärby och vid Kongahällavägen. Det är inte säkert att ta sig över där idag och fotgängare utsätter sig för stora risker.

Medborgare framför synpunkt gällande cykelbanan ut mot flyget. Det är endast en liten väggren. Folk cyklar där i ganska hög utsträckning och den behöver förbättras.

När det gäller trafikfrågor likt de som lyftes på mötet så ligger inte ansvaret hos stadsdelsnämnden, de fattar inga beslut i dessa frågor. Men närvarande politiker lovar att framföra medborgarnas synpunkter till respektive ansvarig nämnd.
Stadsdelsförvaltningen har exempelvis ansökt om hastighetssänkningar vid tillfällen men haft svårt att få gehör. Det är en gemensam ansträngning från alla parter, stadsdelsförvaltning, medborgare och stadsdelsnämnden att framföra dessa synpunkter. Se bilaga 1.

Vatten och avlopp

Vissa områden i Säve har dåligt vatten, bland annat på platser där det byggts en del nytt. Vissa av husen har kunnat säljas på grund av otjänligt vatten och vattensituationen försvårar expandering.
Det finns en grupp i Säve som arbetar för att få kommunalt vatten och avlopp men man får inget stöd i detta från ansvariga förvaltningar.
Området verkar inte vara prioriterat från kommunens sida och medborgare på mötet oroar sig för det. En lista med namnunderskrifter ska skickas i dagarna och deltagande politiker på det öppna förmötet uppmanar gruppen av Sävebor att lägga en kopia till stadsdelsnämnden.

Skola

Bärbyskolan stod nyligen inför det faktum att man inte kunde ta in alla elever som sökt. Man har idag hittat en lösning och kunnat ta emot de som sökt förskoleklass men man har extremt trångt på skolan.
Deltagande politiker håller med om att man ersatt et problem med ett annat men är ändå nöjd med att skolan ansträngt sig så för att kunna ta in alla.
Alla är medvetna om lokalernas kapacitet är begränsad.
Medborgare som lyfter frågan om skollokalerna menar att Bärby borde prioriteras nu när flera skolor i övriga stadsdelen har renoverats. Man föreslår också att förskolan som huserar i en av skolbyggnaderna kunde flyttas.
Från och med 1 juli så kommer en grundskolenämnd ansvara för de kommunala skolorna i Göteborg och hur Bärbyskolan kommer prioriteras då är svårt att säga nu. Efter diskussioner om de nya nämnderna som kommer att föras i maj så vet stadsdelsnämnden mer.
Deltagande politiker kommer att lyfta frågan på nästa nämndmöte men man kommer alltså inte kunna fatta beslut som påverkar Bärbyskolan på lång sikt. Se bilaga 1.

Tennisplanen vid Bärby bygdegård behövs rustas upp. Den skulle kunna tjäna som en spontanidrottsplats, något som inte finns i området idag.
Utvecklingsledare stadsutveckling tar med sig frågan och återkopplar sedan till skolan.


Datum, tid och plats: 17 april 2018 klockan 18-19.30 på Bärbyskolan
Antal närvarande medborgare: 9 personer
Närvarande politiker: Patrick Gladh (S) Arto Niskala (M), David Akrad (S), Olle Johnsson (L), Catharina Perlenius (M), Hasse Andreasson (MP)
Närvarande tjänstepersoner: Bengt Nilsen och Maria Fridén

 


Bilaga 1

Utöver anteckningarna så beslutar nämndsledamöter att specifikt lyfta nedanstående på kommande sammanträde:

- Att framföra medborgarnas synpunkter gällande trafiken till respektive ansvarig nämnd.
- Att särskilt lyfta synpunkterna gällande Bärbyskolans lokaler.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/c04b2d9c-4ff0-4484-8eb6-c93c88d03164 2018-04-23T11:27:26Z
<![CDATA[Välkommen på frågestund med dina lokala politiker den 24 april!]]> Frågestund

När? Tisdag 24 april, kl. 17.00–17.45

Var? Nämndsalen, Första Långgatan 28 A

Stadsdelsnämndens sammanträde

Efter frågestunden börjar nämndmötet i samma lokal. Där kan man lyssna på politikernas diskussioner och beslut. Vilka ärenden som tas upp på nämnden går att läsa om på www.goteborg.se – kommun och politik - handlingar och protokoll - nämndhandlingar (välj stadsdelsförvaltning Majorna-Linné)

Beslutsunderlagen finns också på biblioteken i Majorna-Linné.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/d8a484d8-eb6d-4297-87d7-16fbd860611b 2018-04-19T04:18:46Z
<![CDATA[Kvillestråket invigs med dans och rörelse!]]> Flera lokala dansföreningar i området är med och förgyller dagen. Bland annat kan du se Saankoluvan med finsk tango, pensionärer som dansar streetdance, och Line dance med Anne Lund. Buggskolan, Bosniska föreningen, Artistique dansskola, Kulturlabbet, och Anatomic dansförening finns också på plats. Dessutom kommer äldrekonsulenterna med ett scenprogram som bjuder på sittyoga, dans och gympa.
Häckens damlag är med och visar hur man kan slå vinnarstraffar. Med andra ord finns det något för alla.

Konferencier för dagen är Annika Sjöö som vann Let´s dance 2009.
Tid: Från klockan 16, torsdag 31 maj
Plats: Kvilleplatsens nybyggda dansbana vid Backaplan

 

Dansbanan en del av Kvillestråket

Sedan i höstas har Kvillestråket växt fram längs Kvillebäcken stråket löper mellan utvecklingsområdena i Frihamnen och Hisings Backa/Kville och det fågelrika naturområdet i Hökälla.

Längs med parkstråket har nya oaser och mötesplatser växt fram. Förutom dansbanan, där du kan spela din egen musik, vid Kvilleplatsen nära Backaplan har ett utegym med hinderbana byggts i Aröd. Vid Hjalmar Branting och Hökälla har mötesplatser växt fram med sittplatser och storbildskartor över Kvillestråket. Det färdiga stråket kommer att vara 4 kilometer långt och ska stå färdigt till invigningen den 31 maj.

Läs mer om det blågröna stråket och oaserna längs Kvillebäcken i tidigare artiklar:

Nu byggs utedansbana vid Kvilleplatsen – en del i det framväxande Kvillestråket

Utegym – nästa del i det blågröna stråket längs Kvillebäcken

Byggstart för Blå & gröna stråk och oaser längs Kvillebäcken

Läs mer på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling

Läs mer på Vårt Göteborg

Läs mer om jubileumssatsningarna på webbplatsen för Göteborg 400 år 2021 (goteborg2021.com)

 

 

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/a0623653-3abb-4427-b6f8-0e85f50a99ca 2018-04-19T02:22:42Z
<![CDATA[Välkommen till Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnds sammanträde den 24 april]]> Överföring av redovisningsverksamhet från Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd till nämnden för intraservice

I Göteborgs Stads budget för 2018 lyfts behovet av att effektivisera ekonomiprocesser. Samtliga stadsdelsförvaltningar föreslår i ett gemensamt initiativ att respektive nämnder överför den redovisningsverksamhet som sker centralt i respektive stadsdelsförvaltning till nämnden för intraservice.

Stadsdelsförvaltningens förslag till beslut: Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda godkänner att central redovisningsverksamhet flyttar till nämnden för intraservice.

Årsredovisning av synpunktshantering 2017

Information om synpunkts- och klagomålshantering finns på Göteborgs Stads webbplats. Synpunkter kan lämnas via webben eller i pappersform. Broschyrer och information finns också tillgängliga i verksamheterna, väntrum och liknande.

Analys och förbättringsarbete utifrån de synpunkter som kommit in är ett led i verksamheternas systematiska kvalitetsarbete.

 • Inom sektor kultur och fritid har det under 2017 kommit in127 synpunkter. Merparten av synpunkterna avser Kulturhuset Kåken och gäller inköpsförslag, förslag på arrangemang samt synpunkter på lokalerna.
 • Inom sektor utbildning har det under 2017 kommit in 30 synpunkter. De är uppdelade inom områdena utförande av tjänst, bemötande och organisation.
 • Inom sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder har det under 2017 kommit in fyra synpunkter. De har gällt bemötande, handläggning och utförande av tjänst. 
 • Inom sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård har det under 2017 kommit in 50 synpunkter. Merparten av synpunkterna avser hemtjänst, följt av äldreboende och hälso- och sjukvård.

Stadsdelsförvaltningens förslag till beslut: Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda godkänner årsrapporten för synpunktshantering 2017.

Förslag till Göteborgs Stads åtgärdsprogram mot buller år 2019-2023

Miljöförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram mot buller i Göteborg för perioden 2019–2023. Miljö- och klimatnämnden har skickat ut åtgärdsprogrammet på remiss till berörda parter i Göteborgs Stad, bland annat Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd.

Stadsdelsförvaltningens förslag till beslut: Stadsdelsnämnden Örgryte- Härlanda tillstyrker remissen angående förslag till Göteborgs Stads åtgärdsprogram mot buller.

Mer information och övriga ärenden

Du hittar de kompletta handlingarna på goteborg.se/namndhandlingar.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/b29df771-addd-4102-825e-a06f8e56f8de 2018-04-18T09:48:25Z
<![CDATA[Hjärnpunkten motverkar ohälsa i samarbete med Dalheimers hus]]> Läs pressmeddelandet

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/f10a29a6-59a6-4f68-a305-225adaae0f99 2018-04-18T07:42:12Z
<![CDATA[Beslutat av Social resursnämnd 18 april 2018]]> Handlingarna som ligger till grund för besluten hittar du här

Uppföljningsrapport 1

Social resursförvaltning har skrivit en uppföljningsrapport för perioden januari-mars. Rapporten beskriver nämndens verksamhet, det ekonomiska läget, kvalitetsarbetet och utvecklingen inom personalområdet.

Resultatet för årets tre första månader är 1,3 miljoner kronor, vilket är 6,6 miljoner kronor över budget. Prognosen för hela året visar på en budget i balans.

I rapporten skriver förvaltningen också bland annat att:

 • Nämnden samarbetade med Räddningsmissionen för att möta behovet av övernattning för hemlösa under vintern. Flera kyrkor erbjöd övernattningsplatser. Förvaltningen bedömer att vi lyckades möta behovet.
 • Ett nytt akutboende för hemlösa personer, Nya Tillfället, har öppnat och ersatt gamla Tillfället. Det nya boendet innebär en kvalitetshöjning för målgruppen genom arbetssätt och lokaler.
 • Beläggningen på boenden för ensamkommande barn inom IOP har sjunkit från 72 till 56 procent under det första kvartalet. Avtalet har sagts upp och samtliga boenden kommer att vara avvecklade sista maj.
 • Nämnden har ingått ett samarbetsavtal och bidrar med finansiering för att Purple flag-certifiera Nordstan, Fredstan och Lilla Bommen. Purple Flag bygger på en särskilt framtagen process för att få en mer jämställd, trygg, säker samt ekonomiskt hållbar och attraktiv stad med ett varierat kvällsutbud.
 • Omställningen inom verksamhetsområdet Integration fortsätter. I mars saknade 64 medarbetare en fast placering, men flera av dem har längre tidsbegränsade uppdrag inom förvaltningen eller staden.
 • Sjukskrivningarna fortsätter att öka och utvecklingen är bekymmersam. Samtidigt visar Stadsrevisionens granskning av arbetsmiljöarbetet att förvaltningen har fungerande rutiner och systematiska arbetssätt.
 • Resultaten från 2017 års medarbetarenkät är nu sammanställda. Förvaltningens övergripande resultat är ungefär samma som i fjol och i linje med övriga staden, men vi behöver arbeta mer systematiskt för att tidigt uppmärksamma arbetsplatser som har brister i arbetsmiljön.

Social resursnämnd beslutade att godkänna uppföljningsrapporten.

Föreningsbidrag för främjande av insatser för ett jämlikt Göteborg

Ärendet återremitterades till förvaltningen.

IVO-anmälan mot Socialjouren

En IVO-anmälan har upprättats efter att en ung flicka, enligt vårdnadshavarens anmälan, har uppmanats av socialtjänsten att åka kollektivt nattetid. Flickans vårdnadshavare kontaktades heller inte under natten. Anmälan bottnar i en transport från BUP-akuten till ett familjehem som förblev olöst.

Att säkerställa säkra transporter för unga personer måste anses ingå i Socialjourens uppdrag. Vanligtvis görs detta genom taxiresor tillsammans med personal alternativt polishandräckning i de fall beslut om handräckning finns.

Social resursnämnd beslutade att översända tjänsteutlåtandet som eget yttrande till inspektionen för vård och omsorg och förklara paragrafen omedelbart justerad.

Reviderad arbetsordning med Delaktighetsrådet på Dalheimers hus

Social resursnämnd beslutade att revidera arbetsordningen mellan Social resursförvaltning och Delaktighetsrådet på Dalheimers hus, av två skäl:

 • Handikappföreningarnas samarbetsorganisation (HSO) har bytt namn till Funktionsrätt Göteborg.
 • Biblioteket på Dalheimers hus har lagts ned.

Delaktighetsrådet är ett samrådsorgan med intresseorganisationerna inom funktionshinderområdet. Syftet är samverkan och dialog kring fysisk och kommunikativ tillgänglighet, utvecklingsarbetet i huset, arrangemang av evenemang och att nå ut med information. Dessutom är det angivet att Delaktighetsrådet samverkar om utbud och inköp i biblioteket.

Svar på motion av Helene Odenljung (L) om att införa trygghetsvakter i Göteborg

Ärendet bordlades.

Förslag till att bredda och utveckla Allégården

Allégården har en lång och unik historia som ett hus för äldre mitt i centrala Göteborg. Nu har Social resursförvaltning tagit fram ett förslag på ny modell för Allégården, för att verksamheten ska utvecklas med utgångspunkt från Jämlikt Göteborg och för att husets lokaler ska användas bättre. Bland annat ska verksamheten utvecklas i samverkan med Allégårdens pensionärsförening och målbilden för Allégården ska bli tydligare. Kaféets öppettider ska ses över och en modell för att hyra ut lokalerna ska tas fram för att husets lokaler ska användas mer.

Social resursnämnd beslutade att Social resursförvaltning ska arbeta vidare med förslagen.

Två nya IOP-avtal för förstärkt stöd till ekonomiskt utsatta EU-medborgare

Social resursnämnd har godkänt två nya överenskommelser inom Idéburet offentligt partnerskap, IOP, riktade till papperslösa och EU-medborgare. Den ena överenskommelsen är ett avtal som syftar till förstärkning av den familjecentral som drivs av Göteborgs Räddningsmission. Avtalet omfattar 850 000 kronor. Den andra gäller arbetskooperativet ABIS, som under sex månader har haft ett IOP-avtal för att kunna bistå barnfamiljer med basbehov och aktiviteter för skolungdomar under skollov. Ett nytt avtal på 12 månader är nu framtaget som omfattar 500 000 kronor.

Insatserna finansieras med medel som är öronmärkta för EU-medborgare, tredjelandsmedborgare och papperslösa. Avtalen är framtagna tillsammans med idéburen sektor utifrån Social resursnämnds uppdrag att medverka till att bistå med insatser för EU-medborgare och papperslösa.

Fördelning av medel inom ramen för sommarlovssatsningen 2018

Social resursnämnd fördelar 390 314 kronor till föreningen Passalen inom ramen för den statliga Sommarlovssatsningen 2018. Passalens sommarlovsaktiviteter vänder sig till barn och unga med olika funktionsvariationer som behöver stöd för att delta i det ordinarie fritidsutbudet.

Sommarlovssatsningen är ett statligt bidrag till landets kommuner för att ordna gratis aktiviteter för barn och ungdomar under sommarlovet. Sommaraktiviteterna ska:

 • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6–15 år
 • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
 • stimulera både pojkars och flickors deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
 • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras för barn som deltar i aktiviteterna

Social resursnämnd beslutade att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Hjärnpunkten motverkar ohälsa i samarbete med Dalheimers hus

Social resursnämnd fördelade 400 000 kronor till Hjärnpunkten. En mötesplats som riktar sig till människor med förvärvade eller traumatiska hjärnskador till följd av exempelvis stroke, olyckor eller tumörer.

Verksamheten drivs av Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Göteborg i samarbete med Dalheimers hus, och Sensus. Aktiviteterna har tagits fram i samarbete med människor som lever med förvärvad hjärnskada och avsikten är att skapa meningsfull fritid, hälsofrämjande aktiviteter och social gemenskap. Under perioden 2015 och sista april 2018 har Hjärnpunkten finansierats genom Arvsfonden. En mindre del av Arvsfondsmedlen som inte har utnyttjats under projekttiden kommer att kunna användas som delfinansiering av verksamheten under resten av året.

Ansökan om statsbidrag för samhällsorientering till asylsökande

Social resursnämnd beslutade att godkänna Integrationscentrums ansökan om statsbidrag TIA, till insatser som gäller samhällsinformation till asylsökande.

Från och med 2018 är det möjligt för kommuner att, på samma villkor som organisationer inom civilsamhället, söka statsbidrag för verksamheter inom tidiga insatser för vuxna som ännu är asylsökande.

Integrationscentrum har lång erfarenhet och stor upparbetad kompetens inom samhällsorientering för nyanlända som har fått uppehållstillstånd. De ansökta medlen innebär att Integrationscentrum har möjlighet att öppna upp sin verksamhet till att även erbjuda insatser som omfattar samhällsinformation för asylsökande. Ansökan omfattar bland annat lönekostnader och externa tjänster för webbutveckling och processutvärdering, till en summa av 3 017 280 kronor.

Nulägesrapport Göteborgs stads plan mot våld i nära relationer 2014 – 2018

2014 fick Social resursförvaltning i uppdrag av kommunfullmäktige att upprätta en plan mot våld i nära relationer för Göteborgs Stad. Det är Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer som gjort planen och som samordnar stadens arbete. 

Det är knappt ett år kvar av planperioden och Dialoga har skrivit en nulägesrapport. Förvaltningen ser att mycket har uppnåtts. Bland annat har planen bidragit till en stadenövergripande och tvärsektoriell samverkan, samt till att skapa prioritet och stärka mandat kring frågor som gäller arbete mot våld i nära relationer.

Det finns dock arbete kvar att göra, bland annat behöver de staden- och sektorsövergripande processerna ytterligare tid och utrymme för att stärkas. De förvaltningar som arbetat med planen har kommit olika långt i sitt arbete och det går ännu inte att säga att det finns en likabehandling i staden.

Social resursförvaltning föreslår att planen ska förlängas till och med 2019. Under detta år ska planen följas upp, samtidigt som arbetet med planen behöver fortsätta för att inte tappa styrfart. Uppföljningen ska ligga till grund för planering av det fortsatta arbetet och en bedömning om ett eventuellt behov av en ny plan och dess utformning.

Social resursnämnd beslutade att anteckna rapporten till protokollet och att översända en begäran till kommunstyrelsen om att förlänga planen under 2019.

Eldorado resurs har fått fondmedel i gåva av AnnMarie och Per Ahlqvist stiftelse

AnnMarie och Per Ahlqvist stiftelse har beslutat att tilldela Eldorado resurs fondmedel om 298 265 kronor för ”att främja utvecklingsstörda barns vård, fostran och/eller utbildning.” Gåvan ger möjlighet att köpa in ny teknik för interaktion och samspel.

Social resursnämnd tar med tacksamhet emot gåvan och anmäler gåvan till kommunstyrelsen för anteckning i ”Gyllene boken”.

 

För mer information kontakta

Ulla-Carin Moberg, kommunikationschef och chef för Verksamhetsstöd i Social resursförvaltning
Telefon: 031-367 90 04

Michael Ivarson, förvaltningsdirektör i Social resursförvaltning
Telefon: 031-367 90 06

Marina Johansson, ordförande i Social resursnämnd
Telefon: 0730-30 07 63

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/e0f4a169-9fe6-463c-990b-0b92a1a40e1d 2018-04-18T07:26:57Z
<![CDATA[Ovissheten svårast för unga i Nordstan]]> Läs pressmeddelandet

Läs hela kartläggningen här:

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/d933a7fc-7724-467d-ae10-6fbc076cb39d 2018-04-18T07:02:25Z
<![CDATA[Nytillskott av förskoleplatser löser akut läge]]> Centrum har senaste halvåret haft brist på platser i förskolan. För att löpande kunna beskriva läget så korrekt som möjligt har förvaltningen varje månad gjort en tillbakablickande rapport från föregående månad.

Eftersom väldigt mycket har hänt sedan underlaget för den senaste rapporten sammanställdes riskerar den att ge en missvisande bild av läget. Därför väljer förvaltningen att istället beskriva nuläget.

Bakgrunden är stadsdelsdirektörernas beslut den 23 mars om att från och med april låta Centrum ”abonnera” på 3–4 platser per stadsdel (några stadsdelar med ont om platser undantagna).

Med nytillskottet av platser har Centrum kunnat ge samtliga väntande vårdnadshavare skäliga erbjudanden och fortsättningsvis kommer erbjudanden kunna ges inom lagens tidsram på fyra månader.

Enligt skollagen ska plats erbjudas i den egna kommunen så nära barnets hem som möjligt. Möjligheten att få en plats vid en viss önskad förskola eller i det absoluta närområdet till hemmet kommer dock vara begränsad under våren.

Här kan du läsa mer om Göteborgs Stads samlade arbete för att komma till rätta med bristen på platser inom förskolan.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/3a8884df-bb52-413b-98b4-84be94086b2e 2018-04-18T03:57:46Z
<![CDATA[Trafikverket förbereder för Västlänken på Kruthusgatan och Södra Sjöfarten]]> Trafikverket kommer att påbörja arbeten i rondellen på Kruthusgatan under slutet av vecka 16. Arbetet som utförs är ledningsomläggningar och sker i etapper för att minimera påverkan på trafiken i området. Trafikverket inleder arbetet i rondellen närmast tidigare kombiterminal och flyttar sedan över till andra sidan. Arbetet beräknas att pågå mellan klockan 07:00-16:00 i cirka en månad.

Under arbetsperioden kommer det att vara begränsad framkomlighet för bilar, gående och cyklister, men Kruthusgatan är öppen för genomfartstrafik. Därefter kommer arbetsområdet att flyttas österut på Kruthusgatan, vilket påverkar framkomligheten till och från postterminalens lastkaj. Vi anlägger en tillfällig in- och utfart från lastkajen under arbetsperioden.

Ledningsomläggningar på Södra Sjöfarten

Från och med vecka 17 och i cirka en månad kommer vi att utföra ledningsomläggningar på delar av Södra Sjöfarten. Arbetet utförs i två etapper för att minimera påverkan på trafiken i området. Under arbetsperioden är det begränsad framkomligheten på Södra Sjöfarten. Ett körfält tar vi i anspråk för att kunna lägga om ledningarna. Arbetet sker på veckodagar mellan klockan 07:00-16:00.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/48d75cdb-481e-4c07-a049-711e496eb8ec 2018-04-18T03:34:27Z
<![CDATA[Ture Rinmans Gångbro tas bort]]> I juni kommer Trafikverket att utföra förstärkningsåtgärder i Götatunneln. Inför arbetet behöver trafikverket ta bort Ture Rinmans gångbro. Den förbinder Smedjegatan - Sjöbefälsskolan och Packhuskajen, samt Maritimans kontorsbyggnad för att kunna lägga om trafiken i området.

Arbetet sker etappvis för att minimera påverkan på framkomligheten i området.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/5d009b7f-8462-4528-9ba9-36a485eda0cb 2018-04-18T03:19:00Z
<![CDATA[Trädarbeten vid Sankt Eriksgatan, Christina Nilssons Gata - Kvarnberget]]> Arbetet inleds under vecka 17 och pågår i en dag. Under arbetet påverkas tre parkeringsplatser vid Packhuskajen, delar av gång- och cykelvägen samt del av södergående busskörfält på Västra Sjöfarten.

Gående och cyklister leds förbi arbetsområdena.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/2de42e1d-65fe-4861-a7ee-00e375f3f819 2018-04-18T03:07:20Z
<![CDATA[Omledning av gång- och cykelbana och fordonstrafik på Götaälvbron]]> http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/74abffb0-e37a-47f8-b7e7-859374b75604 2018-04-19T02:20:55Z <![CDATA[Träffa politikerna i SDN Östra Göteborg 24 april]]> Du har också möjlighet att sitta med under hela mötet och lyssna på politikernas diskussioner och beslut.

Tid: tisdagen den 27 mars klockan 14
Plats: Kortedala Forum, Kortedala Torg 1

Några av de ärenden som nämnden ska fatta beslut om:

 • Kortedala biblioteks fortsatta verksamhet och eventuell samlokalisering av andra verksamheter i befintlig lokal.
 • En annan viktig sak som nämnden kommer att fatta beslut om är en ansökan om att driva Gärdsåsskolan 4-9 som intraprenad.

Här kan du läsa de ärenden som kommer att behandlas under mötet.

 

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/9e4a7aba-f8db-4cdb-a2af-b3fca7c97044 2018-04-17T03:29:00Z
<![CDATA[Nattarbeten vid hållplats Allhelgonakyrkan 20 april –10 juli]]> Arbetena beräknas starta 20 april  och pågå till 10 juli.

Arbetet sker på natten kl. 22.00 – 05.00. 

Trafiken kommer inte att påverkas. Arbetena kan medföra mindre buller när fogarna slipas, men när allt är klart räknar vi med att spårvagnstrafiken rullar lite tystare. 

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/a5ec2702-8894-46ea-8d5d-c1c34b6a5764 2018-04-18T10:27:58Z
<![CDATA[Nattarbeten vid Karl Johansgatan 20 april –10 juli]]> Arbetena beräknas starta 20 april och pågå till 10 juli.  

Arbetet sker nattetid kl. 22.00–05.00. 

Trafiken kommer inte att påverkas. Arbetena kan medföra mindre buller när fogarna slipas, men när allt är klart räknar vi med att spårvagnstrafiken rullar lite tystare. 

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/886d26a4-0bbd-495f-a6ab-74619cf8fe57 2018-04-17T02:00:44Z
<![CDATA[Nytorpsskolan är med i Uppdrag Granskning 18 april]]> http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/48c9024c-01ee-4ae0-9675-d9ebaa5067ea 2018-04-17T01:09:29Z <![CDATA[Naturvårdsbränningar i vår]]> Naturvårdsbränning genomförd

Fredagen den 13 april brändes en gräsyta på Grundsö och två mindre ljungområden på Stora Amundön. Våren var sen i år och det kom snö sent på säsongen men 13 april var det goda väderförhållanden för naturvårdsbränning. Park- och naturförvaltningen brände då bort gräs, vass och ljung. Före tändning vattnade de brandgatorna med hjälp av pump, slangar och vattenkannor. Alla tre bränningarna gick som planerat. Förnan, det gamla gräset, på Grundsö brändes bort och bränningarna på Stora Amundön blev så pass hårda att det mesta av ljungens ris brändes bort.

Återstående bränning

Park- och naturförvaltningen hade planerat att bränna två områden till: ett mindre ljungområde i Västra Lindås i södra Billdal och Orremossen, ett hedområde i Vättlefjäll. Eftersom våren kom sent och bränningssäsongen därmed blev kort kommer de inte att bränna Västra Lindås i år. Vid Orremossen planeras däremot naturvårdsbränning när marken torkat upp tillräckligt, troligtvis under slutet av april.

Väderberoende metod

Det är svårt att i förväg planera exakt när en ljungbränning ska ske. Ljung och gräs ska vara torrt men marken ska helst vara fuktig, vädret ska vara torrt och det ska inte vara för blåsigt. Själva bränningarna sker därför när förhållandena är lämpliga, någon gång under mars eller april. Förberedande arbete med att röja brandgator genomfördes i god tid innan och räddningstjänsten hålls informerad om när och var det är dags att tända på.

Park- och naturvårdsförvaltningen anlitar en erfaren bränningsledare för att utföra bränningarna, som tillsammans med sitt brännarlag genomför bränningarna. Innan man tänder på kommer brandgatorna att bevattnas och vatten kommer att finnas tillgängligt under bränningarna.

Bränt för att bruka

Människan har i långa tider använt brand för att kunna bruka mark, man har tagit elden till hjälp både när man röjt fram ny åkermark och för att förbättra bete till djuren. Både ljunghedar och gräsmarker har bränts just för att förbättra betet.

Ljunghed - en hotad naturtyp

Ljung är en växt som kan ta över en betesmark på bekostnad av andra blommor och gräs. När ljungen är späd äter betesdjuren den men när den blir grov och träig uppskattas den inte. Då har det blivit tid att elda. När man eldar bränns ljungplantorna men de dör oftast inte utan skjuter igen, men marken blir bar och andra blommor och gräs kan växa upp. Efter att bränningen genomförts fick man några år med bra bete men efterhand som ljungen blev äldre och grövre fick blommorna och gräsen återigen mindre plats och det blev tid för ännu en bränning. Så här har man skött ljunghedar i flera hundra år och växter och insekter har hittat sin livsplats i dessa marker.

Ljunghedar har funnits över stora ytor i västra Europa, i Sverige främst i söder och längs västkusten. Ljunghedarnas utbredning ökade från bronsåldern till slutet av 1800-talet på grund av befolkningstillväxten då det behövdes mer åker och betesmark för att föda befolkningen. I början av 1900-talet planterades många ljunghedar igen och hedmarker odlades upp istället. Sedan mitten av 1900-talet har nyttjandet av naturbetesmarker minskat och hedarna har minskat, nu återstår mindre än en procent av ljunghedarna.

Gräsmark

Även gräsmarker har man eldat för att förbättra betet. Om det varit en bra växtsäsong och betesdjuren inte hunnit med, kunde man elda det gamla gräset våren efter. Om betesdjuren inte hinner äta upp gräset bildas det man kallar förna, gammalt visset gräs. För att betet skulle vara bra på våren och inte täckt av förna eldade man bort det. På Grundsö är nordvästra delen täckt med ett tjockt lager förna som är tänkt att brännas bort. Här växer mycket ängsvädd, en vacker blå blomma som många insekter gillar. Ängsvädden blommar i augusti och då kan man också se insekter, både humlor och fjärilar, som dricker nektar från blommorna.

Brand kan gynna arter

Nu eldar vi inte för betesdjurens skull, utan för att de växter och insekter som funnit sitt livsrum i marker med bete och återkommande bränningar ska finnas kvar. Marklevande insekter får chans att gräva bo när marken blottas av elden, blommande örter kan gro och ge mat åt insekter, svampar får plats och ljus när den kraftiga ljungen bränts bort.

Efter bränningen kommer det att se svart ut i marken ett tag, innan växtligheten tar fart. Då blir det spännande att se vilka blommor och gräs som gror.

Eftersom det här är första gången på länge som det eldas i kustområdena är målet att genomföra hårda bränningar, så kallade restaureringsbränning. Planen är att i framtiden bränna regelbundet och hur ofta man eldar beror främst på markens bördighet.

 

Naturvårdsbränningarna är finansierade med bidrag för den lokala naturvårdssatsningen (LONA), som hanteras av Naturvårdsverket (länken öppnas i nytt fönster).

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/d1e75dd1-b80a-4692-b905-be634f43ecc6 2018-04-17T11:56:49Z
<![CDATA[Kommunfullmäktiges möte 26 april 2018]]> Följ kommunfullmäktiges möte i direktsändning via webb-TV

Länk till webb-TV-sändningen

Sändningen startar kl 15.30.

Lyssna på kommunfullmäktiges möte i direktsändning i närradion

Mötet direktsänds via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

Besök kommunfullmäktiges möte

Kommunfullmäktiges möten är offentliga och du är välkommen att lyssna från åhörarplatserna. Mötet hålls i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D. Du kan hämta en biljett vid entrén, Kronhusgatan 1 D. Det finns gott om åhörarplatser, men det går också att boka plats på telefon 031-368 01 30.

Se och lyssna på kommunfullmäktiges möte i efterhand

Från cirka kl 12 dagen efter mötet, kan du se och lyssna på mötet i efterhand.

Länk till filmupptagningar från kommunfullmäktiges möten

Läs handlingarna

Länk till handlingar till kommunfullmäktiges möte

 

Läs mer om kommunfullmäktige

Göteborgs Stads anslagstavla

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/44016687-c6d4-4f75-afc7-2b6f8b1ffa02 2018-04-16T02:02:50Z
<![CDATA[Ny cykelbana på Munkebäcksgatan]]> Bromeliusgatan till Torpagatan 

Arbete pågår från den 17 april till slutet av maj. Vi behöver ta några p-platser i anspråk längst sträckan.

Sanatoriegatan till Lagmansgatan

 Arbete pågår från den 23 april till början av juni och innebär att in- och utfarter till de parkeringsplatser som ligger på insidan av gång- och cykelbanan behöver stängas under kortare tidsperioder. Även de parkeringsplatser  som ligger utmed körbanan behöver tas i anspråk.

Virginsgatan till Sanatoriegatan

Arbetet färdigställs under sista veckan i april.

Begränsad framkomlighet under byggtid

Cykel- och biltrafik leds om, följ orange hänvisning. Gående och cyklister kan behöva samsas om utrymmet på gångbanan.

Arbetet är en del av en större satsning på bättre cykelstråk i Härlanda, Kålltorp och Örgryte och pågår i sin helhet fram till sensommaren 2018.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/71b7f591-277d-4ef6-81e4-5f5946f0cd38 2018-04-16T02:27:45Z
<![CDATA[Träffa dina lokala politiker i Västra Göteborg]]> Välkommen till allmänhetens frågestund. Kom och ställ dina frågor till politikerna.  

Tid: Tisdag 24/4 kl. 17.05
Plats: Stadsdelshuset, Torgny Segerstedtsgatan 90

Nämndmöte

Tid: Tisdag 24/4 kl. 17.00
Plats: Stadsdelshuset, Torgny Segerstedtsgatan 90

Hit är du välkommen för att lyssna på politikernas diskussioner och beslut.

Några av de ärenden som tas upp:

 • Framställan till kommunstyrelsen angående ansvarsfrågan för hållbara toalettlösningar för södra skärgården
 • Yttrande gällande förslag till Göteborgs Stads åtgärdsprogram mot buller

Alla handlingar och protokoll finns på www.goteborg.se/namndhandlingar. Du kan också få en utskriven kopia på våra bibliotek och på Medborgarkontoret vid Frölunda torg

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/97b7a551-daf7-4da9-bb81-9244961cd80d 2018-04-16T12:01:15Z
<![CDATA[Ljusarmaturer stulna i Angered]]>

Det är längs med den streckade linjen att armaturerna är borta.

– Vi har användning för pengarna det kommer att kosta att sätta upp dem igen och det är irriterande att någon stulit armaturerna, säger Ingemar Johansson uppgivet. Han är en av ansvarige för stadens drygt 100 000 ljuspunkter.

Armaturerna besiktades i februari. Ljusstolparna står kvar, raka och fina.

– Om någon använder armaturerna nära Göteborg kommer vi att få veta det eftersom de kommunicerar med oss, fortsätter Ingemar Johansson.

Stölderna är polisanmälda.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/33f20009-210b-43a3-8f92-d41e69d10e11 2018-04-16T11:26:38Z
<![CDATA[Markundersökningar vid Korsvägen påverkar cykelbana]]> Vi kommer under vecka 16 och 17 att göra kompletterande markundersökningar och installationer av grundvattenrör på ytan norr om Universeum samt gång- och cykelbanan. Vi kommer att använda en borrvagn, och det buller som uppstår låter mindre än den omgivande trafiken. Arbetet utförs mellan klockan 07-19.
Cykelvägen som passerar längs med Södra Vägen kommer att stängas av och ledas om under cirka en vecka, under tiden undersökningar utförs längs med cykelvägen. Följ skyltning på plats.

Parkeringar som berörs

Det östra schaktet vid Korsvägen kommer att vara norr om Universeum, där parkeringarna finns idag. Vi flyttar de flesta av parkeringsplatserna till en ny plats mellan Universeum och Världskulturmuseet, även bussficka för på- och avstigning kommer att finnas här. Arbetet startar i april/maj och tar cirka en månad.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/b0832893-1f4d-47ae-bc20-793448fc13a7 2018-04-16T10:52:32Z
<![CDATA[Spårarbeten i Olskroken medför ökad byggtrafik]]> http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/3d4cc0bd-8beb-4ecd-bcdb-0a26598bff46 2018-04-16T10:53:03Z <![CDATA[Ledningsomläggning på Svangatan]]> Trafikverket lägger om ledningar eftersom att de i sitt nuvarande länge hamnar i konflikt med bygget av Olskroken planskildhet.

Trafikverket kommer företrädesvis att arbeta dagtid, men även nattarbete kan förekomma.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/9db1b478-10f7-47e9-afe5-7b8a10a6ef0d 2018-04-16T10:55:19Z
<![CDATA[Till helgen ska fartyg kunna passera Götaälvbron igen]]>

Påseglingsskyddet är skadat, men bron är lika hel och säker att använda. Lite slarvigt går det att jämföra med en gammal bil - en buckla i kofångaren, påseglingsskyddet, men bilen är lika bra att använda. Foto: Asbjörn Hanssen

Det var sent på kvällen den 6 april som ett lastfartyg på väg uppför Göta älv körde på ett av Götaälvbrons påseglingsskydd så kraftigt att denna metallkonstruktion inte längre ger bron fullt skydd vid en eventuell påsegling. Götaälvbrons konstruktion eller funktion har inte skadats utan påseglingsskyddet fyllde sin funktion och skyddade bropelarna. Nu pågår reparationen av påseglingsskyddet. Bland annat monteras ett antal nya, stående metallbalkar och stödbalkar till dessa. Reparationen bedöms kunna vara färdig på fredag kväll och fartygstrafiken kunna släppas på igen under natten till lördag.

Fram till dess håller statliga Sjöfartsverket farleden under Götaälvbron avstängd för fartygstrafik.

På bron, som Göteborgs Stad äger, går all fordons-, cykel- och gångtrafik som vanligt medan reparationen av påseglingsskyddet pågår. Bron är säker att använda.

Foto: Asbjörn Hanssen

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/9a89e592-9025-4d2c-ba2f-a4a7bcc8f2b7 2018-04-13T11:21:48Z
<![CDATA[Välkommen till öppet förmöte 19 april och nämndmöte 24 april i Askim-Frölunda-Högsbo]]> Kom och prata med dina stadsdelsnämndspolitiker om hur du vill att framtidens äldreomsorg med modern teknik ska se ut.

Tid för öppet förmöte: 19 april klockan 18–19
Plats: Medborgarkontoret vid Frölunda torg, i Resecentrum – en trappa upp!

Stadsdelsnämndens politiker kommer att lyssna och samtala kring frågor som engagerar dig.
Hans Nordstrand som är verksamhetsutvecklare i välfärdsteknik kommer att hålla en kort presentation om behovet av modern teknik inom äldreomsorgen innan vi i grupper tillsammans med politikerna sätter oss för prata om ämnet.


Tid för nämndmöte: klockan 17
Plats: Frölunda Kulturhus

Du är välkommen att lyssna på politikernas diskussioner och beslut.

Några ärenden som behandlas:

•      Uppföljningsrapport 1 2018


Dagordning och handlingar

Du hittar dagordning och alla handlingar på www.goteborg.se/namndhandlingar (välj SDN Askim-Frölunda-Högsbo).

Politiker i Askim-Frölunda-Högsbo

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga politiker i stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo: Politiker i Askim-Frölunda-Högsbos stadsdelsnämnd

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/a213c411-54cd-43ed-b984-1fdb9936c5e2 2018-04-13T12:00:07Z
<![CDATA[Norra Hisingen vill höja valdeltagandet med projektet Valet är mitt]]> I det längre perspektivet syftar projektet till att stärka tilliten till kommunen och även till samhällets institutioner.
   - Det handlar om att öka kunskapen om det demokratiska systemet och om valet. Jag tror inte alltid att folk inser vikten av att rösta och hur det blir om det är många som inte använder sin röst. Jag ser fram emot att bidra till ett mer jämlikt valdeltagande, säger Abdi, 23 år från Backa som är en av sex demokratiambassadörer.

Helgen den 21–22 april lanserar vi Valet är mitt. Detta gör vi genom att bjuda in till gårdsfest i Norumshöjd (21/4 kl. 12-15) och i Backa Röd (22/4 Backa Röds näridrottsplats kl. 12-15).​ 

Kom och njut av lokal musik från Hisingen i form av Denice och Aran Wehby (A.W.), ät en bit hemlagad mat från systrarna i föreningen Hoppet eller delta i konstprojektet "Världens största flagga"! Det kommer att finnas aktiviteter för alla åldrar.

Våra demokratiambassadörer kommer att finnas på plats båda dagarna för att prata med människor om deras funderingar och frågor om valet. Vi hoppas på två dagar fyllda med solsken, kultur och kunskap. Varmt välkomna!

För mer information och frågor är du välkommen att kontakta:

Abdi Abdikadir abdiaziz.abdikadir@norrahisingen.goteborg.se, 031 366 8370
Maria Fridén maria.friden@norrahisingen.goteborg.se, 031 366 8857

Projektets e-post: valetarmitt@norrahisingen.goteborg.se
Facebook: http://facebook.com/valetarmitt2018

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/05b46a19-b2a7-4c3d-bb7d-1c02ece2cbf5 2018-04-12T01:15:14Z