Aktuelltarkiv 2018-01-23T12:49:26Z Göteborgs Stad http://goteborg.se/wps/myportal/aktuelltarkivet/aktuellt?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/0a2effec-4548-4728-a1f2-f070e38fa90a <![CDATA[Tord Karlsson (S) lämnar utbildningsnämnden]]> Socialdemokraterna höll en presskonferens kl.11 den 23 januari där det meddelades att Tord Karlsson (S) lämnar sitt uppdrag som kommunalråd samt sina politiska uppdrag i nämnderna i Göteborgs Stad. Ny nämndordförande i utbildningsnämnden blir Ingrid Andreae.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/0a2effec-4548-4728-a1f2-f070e38fa90a 2018-01-23T12:49:26Z
<![CDATA[Svartsjuka är inte romantiskt - kampanj om våld i ungas nära relationer]]> Din kille vill alltid ha koll på vem du träffar. Ibland blir du så svartsjuk att du tappar kontrollen. För att känna dig lugn måste du kolla igenom din partners telefon.

Din flickvän hotar med att göra slut om du fikar med en tjejkompis. Du kan inte säga ifrån till din kille, för han har nakenbilder på dig som han hotar med att sprida. Detta är exempel på våld i ungas nära relationer och det är inte okej!

I februari uppmärksammar vi våld i ungas nära relationer för att du som är utsatt ska kunna få stöd och hjälp.

Hit kan du vända dig

Här nedanför hittar du länkar till några hemsidor som du kan vända dig till om du vill ha råd, stöd eller någon att prata med.

www.1000mojligheter.se 
Hit kan du vända dig om du blir utsatt i ditt förhållande eller om du är den som utsätter din partner. För dig upp till 25 år.

www.umo.se 
Här kan du hitta din närmaste Ungdomsmottagning. Det finns också information om olika sorters våld och kränkningar, och hur du kan få stöd eller polisanmäla. För dig mellan 13-25 år.

www.killfragor.se 
Killfrågor är ett stöd för killar, både om du har varit med om något jobbigt eller om du har utsatt någon annan. Du kan chatta helt anonymt med någon som lyssnar och stöttar. Det finns också temasidor om bland annat sex, våld och kroppen.

www.tjejjouren.se 
På tjejjouren.se kan du söka efter en tjejjour i närheten av dig. I deras Tjejguide kan du bland annat läsa om våld och övergrepp och om hur våld kan bli vardag. Du kan också läsa om andras upplevelser eller skriva din egen berättelse. För dig mellan 12-20 år.

Vi som gör kampanjen

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt görs av Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer/Göteborgs Stad, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Stiftelsen 1000 Möjligheter.

För dig som är yrkesverksam

För dig som arbetar i Göteborgs Stad och de kranskommuner som har avtal med Dialoga erbjuds utbildningar, föreläsningar och workshops, riktat till olika yrkesgrupper som möter personer som berörs av våld i nära relationer. Titta gärna på Dialogas hemsida för mer information: www.valdinararelationer.se/dialoga  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län erbjuder bland annat utbildningar för yrkesverksamma inom hela länet. För mer information, titta gärna på www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/mans-vald-mot-kvinnor/  

Stiftelsen 1000 Möjligheter erbjuder bland annat utbildningar, workshops och telefonstöd för dig som möter unga som berörs av våld i nära relationer. För mer information titta gärna på http://1000mojligheter.se/vuxna-som-moter-unga/ 

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/5ed6e9b3-5aae-4bbf-b133-5d114c3954e7 2018-01-23T08:51:10Z
<![CDATA[Ny Föräldraguide finns nu för familjer i Örgryte-Härlanda]]> Du som har barn i åldern 0-16 år och bor i Örgryte-Härlanda-området ska i dagarna ha få en uppdaterad utgåva av kommunens trycksak ”Föräldraguide” i din brevlåda.

Guiden samlar information om exempelvis öppen förskola, fritidsgård och bibliotek, förslag på badplatser och näridrottsplatser och hur du kommer i kontakt med föreningslivet i stadsdelen. Du kan hitta information om det stöd som finns att få genom Göteborgs Stad, om du som förälder känner att du eller din familj är i behov av utveckling eller råd. Här finns också kontaktuppgifter till exempelvis mödra- och barnhälsovård och vårdcentraler.

– Det är tredje året som vi ger ut Föräldraguiden, berättar Linda Johannessen, chef inom kultur och fritid i stadsdelen. Vi hoppas och tror att den ska underlätta för föräldrar att hitta uppslag på aktiviteter att göra tillsammans med sina barn och fritidssysselsättningar för de äldre barnen. Och att familjer i behov av stöd, och som kanske inte känt till vad de kan få hjälp med genom Göteborgs Stad, hittar till oss.

Här hittar du Föräldraguiden

Föräldraguide finns i tryckt format på exempelvis Kulturhuset Kåken och BVC Munkebäck och Ekmanska.

Du hittar den också i pdf-format under stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlandas information på goteborg.se/orgryteharlanda > Föräldraguide

Saknar du ett tryckt exemplar? Eller har du frågor eller synpunkter på innehållet i Föräldraguiden?

Hör gärna av dig på e-post: orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/95dc37ac-34ac-4629-a1c7-b57469d6a680 2018-01-22T11:40:48Z
<![CDATA[Bygget av nya bostäder längs Gunnestopsvägen påverkar trafiken i Tuve]]>

Vi kommer att utföra markarbeten och flytta ledningar. Det innebär begränsad framkomlighet för biltrafik på Gunnestorpsvägen och Finlandsvägen längs exploateringsområdet.

Vi kommer också ta ned träd längs Gunnestorpsvägen, men en ny körsbärsallé planteras när området är utbyggt med bostäder.

De förberedande arbetena kommer att pågå till september.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/59a59d4a-3c66-48f1-85bb-23173175eaa1 2018-01-23T02:06:43Z
<![CDATA[Nu kan du läsa E-magasinet Jämlikt Göteborg]]> Du kan nu ta del av e-magasinet Jämlikt Göteborg som Stadsbyggnadskontoret har tagit fram.
I magasinet lyfts den nya Flatåsparken som ett gott exempel för arbetet med Jämlikt Göteborg. Läs mer om den nya Flatåsparken i magasinet på sida 8.

Du hittar e-magasinet här.

Om Jämlikt Göteborg

Målen med Jämlikt Göteborg är att minska skillnaderna i livsvillkoren och att öka sammanhållningen i staden. Målen kan uppnås genom att anställda inom Göteborgs Stad får de verktygen, den erfarenheten och den kunskapen som behövs för att stötta detta arbete. Vilket också bidrar till att anställda inom Göteborgs Stad arbetar mot samma mål.

Arbetet för en jämlik stad består av fem fokusområden.

·         Fokusområde 1: Ge varje barn en god start i livet (0-6 år)

·         Fokusområde 2: Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren (6-18 år)

·         Fokusområde 3: Skapa förutsättningar för arbete

·         Fokusområde 4: Skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer

·         Fokusområde 5: Skapa strukturella och övergripande förutsättningar

Du kan läsa mer om Göteborgs Stads arbete med ett Jämlikt Göteborg här.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/4bcbcd5e-4d9a-4496-8a93-d0e98b72b2da 2018-01-22T10:08:49Z
<![CDATA[Anteckningar från öppna förmötet]]> Heltidsavtal

Den stora majoriteten av deltagarna på kvällens möte var personal på boenden i stadsdelen. De kom för att lyfta farhågor inför det nya heltidsavtal som också berör nattpersonal som Göteborgs stad förhandlar om.
Än så länge är inga beslut tagna men gruppen vill flagga för de negativa konsekvenser de ser ifall man skulle teckna ett avtal som innebär kortare pass för nattpersonalen.
Det skulle i så fall innebära fler arbetspass per månad som innebär minskad tid för återhämtning.
Deltagarna menar att de får allvarliga konsekvenser för den enskildes hälsa i form av ohälsa och sjukskrivningar. Det skulle också i förlängningen få konsekvenser för de boende och kvalitén på omsorgen om dem skulle försämras.
Kortare pass får även konsekvenser för dag och kvällspersonalen som i så fall inte hinner med lämningar på förskola och skola bland annat.
Det är idag svårt att rekrytera undersköterskor och man menar att det är av stor vikt att få till ett bra avtal om man vill behålla personal samt lyckas rekrytera ny.
Personalen som deltar uttrycker mycket stark oro och visar kraftfullt att man inte vill ha kortare pass.

Sandra Hultén Johansson, tillförordnad sektorchef för äldreomsorgen i Norra Hisingen, meddelar att inga beslut är tagna och att man snarast kommer att bjuda in nattpersonalen till vidare samtal i frågan.

Möteshållare Mikael Wallgren kommer begära att presidiet får en dragning snarast för att få en ordentlig bild av situationen.


Trygghet och skola

En förälder är besviken på kommunikationen med sitt barns skola. Skillnaden mellan hur dialogen och delaktigheten för föräldrar såg ut på barnets förskola är stor mot hur det fungerar i skolan.
Bland annat blev föräldrarna inte inbjudna till lucia.
Sektorchef för utbildning tar med sig kritiken men rekommenderar framförallt dialog med rektorn.

Två medborgare boende i Backa uttrycker oro för att gå ut kvällstid. De känner en ökad oro generellt i samhället.
Förvaltningen informerar kort om det trygghetsskapande arbete som görs och förmedlar polisens bild som är att det är relativt lugnt i området.

 


Datum, tid och plats: 16 januari 2018 klockan 18-19 på REturen
Antal närvarande medborgare: 48 personer
Närvarande politiker: Mikael Wallgren (V), Hasse Andreasson (MP), Dragana Todorovic (S), Catharina Perlenius (M), Olle Jonsson (L)
Närvarande tjänstepersoner: Maria Fridén, Sandra Hultén Johansson och Anders Andrén
Mötets öppnande: Mikael Wallgren utsågs till möteshållare och Olle Jonsson fick i uppgift att summera samtalet i gruppen.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/d035566d-66bd-45e2-9818-1638812b7117 2018-01-22T10:26:06Z
<![CDATA[Det här ska Social resursnämnd besluta om 24 januari]]> Här kan du läsa handlingarna till mötet

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/f9a776e7-d93c-4351-80a1-3a2633890f09 2018-01-19T08:39:30Z
<![CDATA[Välkommen till öppet förmöte - träffa dina lokala politiker i Västra Göteborg]]> Kom till öppet förmöte på Medborgarkontoret vid Frölunda torg!

Tid: Torsdag 25 januari klockan 18 –19

Plats: Medborgarkontoret vid Frölunda torg, i resecentrum

 

Nästa nämndmöte

Tid: Tisdag 30 januari klockan 17

Plats: Stadsdelshuset, Torgny Segerstedtsgatan 90

Hit är du välkommen för att lyssna på politikernas diskussioner och beslut.

Några av de ärenden som tas upp:

 • Reviderad budget 2018
 • Göteborgsförslag nr 425 – Mötesplats/aktivitetsyta för alla åldrar i skärgården
 • Yttrande gällande överklagande om tillstånd enligt miljöbalken till militär verksamhet inom Göteborgs skärgårdsskjutfält

Alla handlingar och protokoll finns på www.goteborg.se/namndhandlingar. Du kan också få en utskriven kopia på våra bibliotek och på Medborgarkontoret vid Frölunda torg

 

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/475a5330-5428-42e2-bec6-c44d65e69d38 2018-01-18T03:45:49Z
<![CDATA[Tryggheten ökar i Angered]]> - Det är självklart väldigt positivt att allt fler Angeredsbor känner sig trygga. Samtidigt kan vi inte slå oss till ro, utan kommer att fortsätta jobba fokuserat och samordnat för att alla i Angered ska känna sig trygga, säger Lisa Pedersen, chef för trygghetssamordningen i stadsdelsförvaltningen Angered.

Att öka tryggheten i stadsdelen är ett mål som prioriteras högt av politikerna i Angered. Stadsdelsförvaltningen arbetar därför brett och i samverkan med många olika aktörer, såväl andra myndigheter som civilsamhället, fortsätter Lisa Pedersen. Det är viktigt att involvera invånare i området liksom föreningar, ideella organisationer och religiösa trossamfund.

Långsiktighet i trygghetsarbetet

Som invånare i Angered ska man kunna känna sig trygg både i sitt hem och ute på gator och torg. Stadsdelsförvaltningen arbetar därför långsiktigt med en rad insatser riktade mot olika målgrupper, till exempel förebyggande och självstärkande för att motverka våld i nära relationer samt hjälp och stöd till personer som har utsatts för våld. Stadsdelsförvaltningen försöker också förhindra att ungdomar hamnar i kriminalitet och erbjuder stöd till personer som vill lämna en kriminell livsstil.

Nedskräpning, skadegörelse och klotter, trafikproblem och personer som stör ordningen eller som man är rädd för är det som invånarna i Angered tycker skapar mest otrygghet. Det visar trygghetsundersökningen och det brukar också boende föra fram vid medborgardialoger, trygghetsmässor och andra i sammanhang. Därför arbetar stadsdelsförvaltningen målmedvetet tillsammans med polis, räddningstjänst, bostadsbolag och fastighetsägare för tryggheten ska fortsätta att öka.

Om trygghetsundersökningen

Trygghetsundersökningen görs av HKL Research på uppdrag av stadsdelsförvaltningen Angered. Undersökningens syfte är att få en bild av den upplevda tryggheten bland invånare i Angered samt hitta specifika områden som kan förbättras vad gäller tryggheten och säkerheten i Angered. Syftet är dessutom att mäta skillnader från 2013 till 2017. Trygghetsundersökningar har gjorts årligen sedan 2013.

Trygghetsundersökningen 2017 bygger på personliga intervjuer med 1000 personer över 15 år som bor i stadsdelen Angered. Av de intervjuade är 509 kvinnor och 481 män. 10 personer har ej uppgett kön. 337 av de intervjuade har svenska som modersmål. 654 personer har annat modersmål, dessa talar tillsammans 65 språk. 9 personer har ej uppgett modersmål. Intervjuarbetet genomfördes under september – oktober 2017.

Läs mer

Här kan du läsa mer om det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Angered. 

 

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/0abc5ab9-d6ab-46df-a478-62ac459bf3b7 2018-01-18T01:25:36Z
<![CDATA[Ändrade cykelbanor vid Ringön]]> Januari 2018

Från måndagen den 22 januari till måndagen den 5 februari kommer vi att stänga av en bit av gång- och cykelbanan längst med Hjalmar Brantingsgatan. Under avstängningen ansluter vi gång- och cykelbanan till den nybyggda som kommer att ha en annan sträckning och lutning än den gamla. Nivåerna norr om Hjalmar Brantingsgatan justeras för att spårvagnarna ska kunna ta sig upp till den nya vagnhallen. Cyklister hänvisas under byggtid till andra sidan gatan på Frihamnssidan, se karta nedan.

Grov tidplan

Den nya vagnhallen på Ringön byggs i två etapper och blir Hisingens första spårvagnsdepå. Den första etappen är igång och innebär en enklare byggnad som behövs när Göteborgs nya spårvagnar levereras hösten 2019.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/d356c964-6431-444d-89a1-fc858bb50709 2018-01-22T01:30:35Z
<![CDATA[Dalheimers hus inleder året med hälsovecka för kropp och själ]]> För andra året arrangeras hälsoveckan på Dalheimers hus och det med ett fullmatat program som famnar allt från mode och musik till träning och sport. Under veckan finns möjlighet att lyssna till experter som föreläser om vägen till bättre hälsa. Det blir yoga, spakvällar och mycket mer.
- Vi vill inleda det nya året i hälsans tecken och med det lyfta fram att Dalheimers hus är ett hus för alla, säger Elisabeth Orrö, gruppchef för friskvården på Dalheimers hus.

Friskvården är ett nav under hälsoveckan. Där är till exempel gymet öppet att prova på helt gratis.

Restaurang Fritz bjuder på hälso-shottar och har ett extra utbud av hälsofika och nyttig lunch.
Hälsoveckan är också bara början på ett nytt år fyllt med kultur- och nöjen på Dalheimers hus.

Utöver Dalheimers hus ordinarie utbud finns många andra programpunkter att inspireras av.
- Jag vill gärna slå ett slag för ett föredrag med Louise Linderoth, högaktuell modedesigner som är uppmärksammad för sin kollektion för den sittande positionen, säger Elisabeth Orrö.

Det mesta under hälsoveckan har fri entré och är öppet för alla. För badets aktiviteter krävs badintyg eller FaR-recept (Fysisk aktivitet på recept).

Pågår 22-28 januari

Hälsoveckan på Dalheimers hus pågår 22-28 januari och arrangeras av Dalheimers hus i samarbete med Folkuniversitetet och funktionshinderrörelsen i Göteborg.
Hela programmet hittar du här

Kort om Dalheimers hus

Dalheimers hus kan ha upp till 1 000 besökare, med och utan funktionsnedsättning, om dagen.
Här finns:
• Friskvård med bad, gym och solrum
• Konferens- och möteslokaler för företag och funktionsrättsorganisationer
• Restaurang med lunchservering och konferenspaket
• Korttidsboende och daglig verksamhet för personer med förvärvade funktionsnedsättningar
• Kontorshotell för flera funktionsrättsorganisationer

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/f5e92648-e7bb-46ad-b9c0-013ea7ff9290 2018-01-17T05:48:15Z
<![CDATA[Öppet hus om förskolekön]]> Beslutet om att hålla någon form av möte togs före jul och nu har formerna klarnat. Tanken är att möta undrande vårdnadshavare och andra som kan ha frågor, för att kunna informera och samtala om läget. 

Två tillfällen

För att så många som möjligt ska kunna delta har det bokats två tillfällen, ett dagtid och ett kvällstid. Det första tillfället är 25 januari klockan 13-15 och det andra är 12 februari klockan 18-20. Träffarna hålls i stadsdelsförvaltningens nämndsal, som ligger på Engelbrektsgatan 71, entréplan. Det går att dyka upp när som helst under den utsatta tiden och få samtala med såväl politiska företrädare som förvaltning. 

Det kommer också att vara kösamordnare på plats för att i den mån det går kunna ge vägledning och svara på mer specifika frågor kring kön.

Anmäl gärna om du ska komma

De vårdnadshavare i kön som är mest berörda just nu kommer att bjudas in via mejl, men alla Centrum-bor är välkomna att delta.

Vill du komma? Då är du välkommen. Anmäl gärna ditt/ert deltagande till centrum@centrum.goteborg.se.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/9e67e8de-2129-406e-8412-577ceda38012 2018-01-18T03:41:51Z
<![CDATA[Enklare jämföra kommunal service med ny e-tjänst]]> Syftet är att förenkla för göteborgarna och öka deras inflytande och delaktighet. Med den nya digitala tjänsten kan du filtrera, sortera och jämföra enheter utifrån olika parametrar.

Tjänsten "Jämför service" utvecklas och utökas succesivt

Först ut i tjänsten var simhallar och ishallar, tätt följt av förskolor, äldreboenden och grundskolor. Under 2018 och 2019 kommer fler verksamheter löpande att föras in i tjänsten, både med kommunala och fristående utförare. Hemtjänst kommer in i samband med införandet av LOV, Lag om valfrihetssystem, under 2018. Daglig verksamhet, fritidshem och idrottshallar är andra verksamheter som kommer att kunna jämföras längre fram.

– Tjänsten ska utvecklas och utökas successivt, man kan säga att vi smyger igång den. I början kommer det att saknas en del information, så det kommer inte att vara perfekt från start, säger Christer Bogren, projektledare på konsument- och medborgarservice.

”Jämför service” hämtar information från redan befintliga källor, som till exempel kommun- och landstingsdatabasen, olika brukarenkäter och uppgifter som redan idag finns på goteborg.se.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/149f0b73-7e12-46d4-a256-b7814b99bf97 2018-01-17T03:06:36Z
<![CDATA[Sök bidrag för att stötta ensamkommande över 18 år]]> Utlysning -ansök om bidrag för ensamkommande över 18 år

Bakgrund

Under år 2015 kom mer än 35 000 ensamkommande barn och unga till Sverige för att söka asyl. Detta har medfört att många av de som kommit har fått vänta länge på ett slutgiltigt besked om de får stanna i Sverige och har hunnit rota sig i den kommun där de bott under väntetiden.

När ett barn fyller 18 år under asylprocessen övergår ansvaret från kommunen till Migrationsverket. I normalfallet erbjuder då Migrationsverket anläggningsboende. Denna flytt innebär många gånger att ungdomen rycks upp ur sitt sammanhang och tvingas flytta från nyetablerade kontakter och trygg tillvaro på ett boende för ensamkommande. Flytten kan även innebära att skolgången bryts.

Med anledning av det antog riksdagen regeringens förslag att i höständringsbudgeten 2017 ge kommunerna ett tillfälligt statligt bidrag i syfte att möjliggöra för de ensamkommande som hinner fylla 18 år under pågående asylprocess att bo kvar i den kommun de varit placerade i, till exempel för att avsluta pågående studier. För Göteborgs Stads del innebär satsningen 21,6 miljoner kronor för 2017 och 10,8 miljoner kronor för 2018.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att 21,6 miljoner kronor fördelas via stadsdelarna för detta ändamål. Medlen har fördelats mellan stadsdelsnämnderna. Vi ser att det finns ett stort värde i att involvera civilsamhällets organisationer som möter dessa ungdomar dagligen.

 

Utlysning

Stadsdelsnämnden Norra Hisingen öppnar för ansökningar från organisationer inom civilsamhället avseende Kommunstyrelsens riktade medel till ensamkommande som hinner fylla 18 år under asylprocessen för att möjliggöra att de får bo kvar i Göteborgs Stad.

De organisationer som föreslås ta del av dessa medel möter ungdomarna dagligen och arbetar hårt för att motivera och stötta dem.Ansökningar prioriteras som syftar till att erbjuda stöd och rådgivning för målgruppen, bistå i förmedling av eget boende hos tredje part samt skapa boendelösningar. Utgångspunkten ska vara den unges bästa. Samarbete med andra aktörer inom civilsamhället uppmuntras starkt.

I ansökan ska finnas

 • beskrivning av insats
 • budget, även för de delar som ni inte söker kommunalt stöd för
 • årsmötesprotokoll innevarande år (underskrivet)
 • konstituerande styrelsemötesprotokoll innevarande år (underskriven)
 • revisionsberättelse föregående år (underskriven)
 • verksamhetsberättelse föregående år
 • årsredovisning föregående år (resultat och balansräkning)

Vi kommer att följa upp projekten i samband med redovisningen som ska vara gjord senast 1 mars 2018. Ansökan och redovisningen ska tydliggöra arbetet med och för målgruppen.

Ansökningar om medel kan göras av organisationer verksamma i Göteborg till:

Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen via förvaltningsbrevlådan norrahisningen@norrahisingen.goteborg.se, senast 20180131.

Stadsdelsnämndens utdrag ur Norra Hisingens ”Anvisningar för selektivt föreningsbidrag” som är tillämpliga i detta ärende: 

För att få selektivt föreningsbidrag ska föreningen

 • ha en verksamhet enligt demokratiska principer
 • bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete
 • ha av medlemmar godkända stadgar, en ansvarig styrelse och revisor
 • ta tydligt avstånd från våld, rasism, diskriminering och missbruk av alkohol och droger
 • vara öppen för dem som instämmer i föreningens målsättning
 • kunna visa upp årsberättelse och verksamhetsredovisning, stadgar och firmatecknare

Uppföljning av föreningsbidraget

Föreningen ska skicka skriftlig redovisning till förvaltningen senast två månader efter genomförd aktivitet. Blankett för redovisning bifogas. Föreningen ska på förvaltningens begäran kunna styrka utgifter för beviljade aktiviteter med deltagarlistor och kvitton. Föreningen kan besökas av representant från stadsdelsförvaltningen för genomgång och diskussion om den aktivitet som bidrag utgått för, eller de krav som stadsdelen ställer på föreningen. Om föreningen avviker från gällande riktlinjer eller inte utför den aktivitet som bidrag utgått för, kan stadsdelsnämnden återkräva hela eller delar av föreningsbidraget.

Ansökan ska vara inskickad senast 20180131.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/a3a565f4-c19e-486b-a8a2-93d6d6a85afb 2018-01-17T02:38:09Z
<![CDATA[Vi bygger om refugen på Munkebäcksgatan]]> I första etappen bygger vi om refugen på Munkebäcksgatan och gör den smalare för att i nästa etapp kunna bredda gång- och cykelbanan. Under arbetet kommer ett körfält på Munkebäcksgatan att behöva stängas av vilket innebär begränsad framkomlighet under byggtiden. Ombyggnaden av refugen pågår till slutet av mars och i april påbörjas arbetet med att bygga om själva cykel- och gångbanan.  

Arbetet är en del av en större satsning på bättre cykelstråk i Härlanda, Kålltorp och Örgryte och pågår i sin helhet fram till hösten 2018. 

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/432abdc7-e81e-4ca4-a4dd-531d525e416d 2018-01-17T11:22:01Z
<![CDATA[Sök pengar för publika arrangemang på temat mänskliga rättigheter senast 1 februari]]> Tillsammans kan vi göra mer

Som en del i arbetet inför EuroPride vill Göteborgs Stad arbeta tillsammans med föreningar och organisationer i Göteborg för att anordna publika arrangemang på temat mänskliga rättigheter, demokrati och normkritik. Huvudsyftet är att göra Göteborg till en hållbar, inkluderande och öppen stad. Sista ansökningsdatum är 1 februari 2018.

Här hittar du mer information om kriterier och hur man ansöker.

Här följer en lista på föreningar som redan beviljats pengar för nedanstående arrangemang:

 • Transammans, förbundet för transpersoner och närstående: Transammansdagen 2018
 • HBT-seniorerna (RFSL Göteborg): När regnbågen grånar 2.0
 • TCO region Göteborg och Göteborgs Rättighetscenter mot diskriminering: Detta är inte okej! Information om vad diskriminering är och vad du kan göra
 • RFSU Göteborg och RFSL Göteborg: HBTQ-minifilmfestival
 • HSO Göteborg: Slutkonferens för projektet Funktionsrätt i en jämlik stad

Frågor?

Har du några frågor kan du ställa dem till Anna-Carin Jansson via e-postadressen europridegbg@goteborg.se

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/d030287a-817b-4f55-94a2-8170497a9ff8 2018-01-17T10:58:16Z
<![CDATA[Sök bidrag för att stötta ensamkommande över 18 år]]> Ansökningar prioriteras som syftar till att erbjuda stöd och rådgivning för målgruppen, bistå i förmedling av eget boende hos tredje part samt skapa boendelösningar. Utgångspunkten ska vara den unges bästa. Samarbete med andra aktörer inom civilsamhället uppmuntras starkt.

 

 

Kontaktperson Anders Andrén sektorschef Kultur och Fritid Norra Hisingen

telefon 031- 366 83 90

Utlysning ansök om bidrag för ensamkommande över 18 år

Bakgrund

Under år 2015 kom mer än 35 000 ensamkommande barn och unga till Sverige för att söka asyl. Detta har medfört att många av de som kommit har fått vänta länge på ett slutgiltigt besked om de får stanna i Sverige och har hunnit rota sig i den kommun där de bott under väntetiden.

När ett barn fyller 18 år under asylprocessen övergår ansvaret från kommunen till Migrationsverket. I normalfallet erbjuder då Migrationsverket anläggningsboende. Denna flytt innebär många gånger att ungdomen rycks upp ur sitt sammanhang och tvingas flytta från nyetablerade kontakter och trygg tillvaro på ett boende för ensamkommande. Flytten kan även innebära att skolgången bryts.

Med anledning av det antog riksdagen regeringens förslag att i höständringsbudgeten 2017 ge kommunerna ett tillfälligt statligt bidrag i syfte att möjliggöra för de ensamkommande som hinner fylla 18 år under pågående asylprocess att bo kvar i den kommun de varit placerade i, till exempel för att avsluta pågående studier. För Göteborgs Stads del innebär satsningen 21,6 miljoner kronor för 2017 och 10,8 miljoner kronor för 2018.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att 21,6 miljoner kronor fördelas via stadsdelarna för detta ändamål. Medlen har fördelats mellan stadsdelsnämnderna. Vi ser att det finns ett stort värde i att involvera civilsamhällets organisationer som möter dessa ungdomar dagligen.

Utlysning

Stadsdelsnämnden Norra Hisingen öppnar för ansökningar från organisationer inom civilsamhället avseende Kommunstyrelsens riktade medel till ensamkommande som hinner fylla 18 år under asylprocessen för att möjliggöra att de får bo kvar i Göteborgs Stad.

De organisationer som föreslås ta del av dessa medel möter ungdomarna dagligen och arbetar hårt för att motivera och stötta dem. Ansökningar prioriteras som syftar till att erbjuda stöd och rådgivning för målgruppen, bistå i förmedling av eget boende hos tredje part samt skapa boendelösningar. Utgångspunkten ska vara den unges bästa. Samarbete med andra aktörer inom civilsamhället uppmuntras starkt.

I ansökan ska finnas:

beskrivning av insats
budget, även för de delar som ni inte söker kommunalt stöd för
årsmötesprotokoll innevarande år (underskrivet)
konstituerande styrelsemötesprotokoll innevarande år (underskriven)
revisionsberättelse föregående år (underskriven)
verksamhetsberättelse föregående år
årsredovisning föregående år (resultat och balansräkning)

Vi kommer att följa upp projekten i samband med redovisningen som ska vara gjord senast 1 mars 2018. Ansökan och redovisningen ska tydliggöra arbetet med och för målgruppen.

Ansökningar om medel kan göras av organisationer verksamma i Göteborg till: Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen via förvaltningsbrevlådan norrahisingen@norrahisingen.goteborg.se, senast 20180131

Stadsdelsnämndens Utdrag ur Norra Hisingens ”Anvisningar för selektivt föreningsbidrag” som är tillämpliga i detta ärende ;

”För att få selektivt föreningsbidrag ska föreningen:

ha en verksamhet enligt demokratiska principer
bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete
ha av medlemmar godkända stadgar, en ansvarig styrelse och revisor
ta tydligt avstånd från våld, rasism, diskriminering och missbruk av alkohol och droger
vara öppen för dem som instämmer i föreningens målsättning
kunna visa upp årsberättelse och verksamhetsredovisning, stadgar och firmatecknare

Uppföljning av föreningsbidraget

Föreningen ska skicka skriftlig redovisning till förvaltningen senast två månader efter genomförd aktivitet. Blankett för redovisning bifogas. Föreningen ska på förvaltningens begäran kunna styrka utgifter för beviljade aktiviteter med deltagarlistor och kvitton. Föreningen kan besökas av representant från stadsdelsförvaltningen för genomgång och diskussion om den aktivitet som bidrag utgått för, eller de krav som stadsdelen ställer på föreningen. Om föreningen avviker från gällande riktlinjer eller inte utför den aktivitet som bidrag utgått för, kan stadsdelsnämnden återkräva hela eller delar av föreningsbidraget.”

Ansökan ska vara inskickad senast 20180131.

Göteborg 20180115

Anders Andrén sektorschef Kultur och Fritid Norra Hisingen

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/77a31fe8-3d47-4732-ae20-39188470817e 2018-01-17T01:10:48Z
<![CDATA[Invigning av Familjecentral Lövgärdet - den tredje familjecentralen i stadsdelen Angered]]> På Familjecentral Lövgärdet finns öppen förskola, barnmorska, barnavårdscentral (BVC) och föräldrarådgivning. Allt på ett ställe för att underlätta för familjerna.

- Familjecentral Lövgärdet blir den tredje familjecentralen i stadsdelen Angered vilket vi är väldigt glada och stolta över. Det gör att det blir närmare till stöd och service för familjerna som bor i Lövgärdet, säger Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör i Angered.

Familjecentral Lövgärdet invigs onsdag 17 januari klockan 13-18. 

 

God start i livet

Göteborgs Stad storsatsar tillsammans med Västra Götalandsregionen för att stärka Göteborgs familjer. Familjecentraler ska öppnas i alla stadsdelar och fler där det behövs som mest. Familjecentralerna blir bärande stommar för stadens unika arbete med familjen i centrum.

- Alla barn har rätt till en god start i livet och det är föräldrarna som är allra viktigast i barnens liv. Familjecentralerna finns till för att ge råd och stöd till föräldrar, säger Susanne Samuelsson, områdeschef Närhälsan.

Lätt att få rätt hjälp

Vardagen som förälder innehåller både glädjeämnen och utmaningar, och det kan ibland kännas svårt och ensamt. På familjecentralen ska det vara lätt att få rätt hjälp för föräldrar och barn.

- Den sociala delen som finns på bland annat öppna förskolan är också oerhört viktig, säger Johanna Funke, samordnare Familjecentral Lövgärdet. Det är bra att kunna träffa andra i samma situation och att dela erfarenheter och tankar om föräldraskapet.

Invigning

Familjecentral Lövgärdet invigs onsdag 17 januari. Öppet hus klockan 13-18. Under eftermiddagen blir det tal, sång, musik och fiskedamm för barnen. Vi bjuder på fika. 

Om Familjecentral Lövgärdet

En familjecentral är en mötesplats för gravida och föräldrar med barn i ålder 0-12 år. På Familjecentral Lövgärdet finns öppen förskola, barnmorska, barnavårdscentral (BVC) och föräldrarådgivning. Familjecentralen är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.
Familjecentral Lövgärdet ligger på Vaniljgatan 28 i Lövgärdet centrum.
Här hittar du kontaktuppgifter till Familjecentral Lövgärdet. 

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/2eebddbb-bf77-49c6-9179-753261781ad0 2018-01-16T04:21:29Z
<![CDATA[Beslut i SDN Östra Göteborg 16 januari]]> När förmötet var slut inleddes nämndmötet. Läs mer om de beslut som fattades i snabbprotokollet.

Här finns föredragningslistan och alla handlingar

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/2e6ae564-9b60-4cd4-981d-4343364a7803 2018-01-16T04:22:50Z
<![CDATA[Nominera en person till Göteborgs Stads förtjänsttecken]]> Anmäl din kandidat senast 5 mars 2018

Kommunfullmäktiges presidium utser mottagare av Göteborgs Stads förtjänsttecken och pristagarna presenteras vid en ceremoni i Konserthuset 4 juni 2018.

Läs mer om priset och hur du gör för att nominera en person

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/0bb7b588-9995-4a19-a454-e3474747fcd4 2018-01-15T04:18:42Z
<![CDATA[Arkitekttävling om hur Slottsskogsvallens entréområde ska utvecklas]]> Just nu pågår en arkitekttävling för utveckling av Slottsskogsvallens entréområde. Tävlingsförslagen och information om tävlingen finns på Göteborgs stads sida för stadsutveckling. Sista dagen att lämna synpunkter är den 21 januari.

 

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/76f7377b-ab8e-463b-a950-ac17af9032ea 2018-01-15T01:33:21Z
<![CDATA[Detaljplan för kvarteret Barken inom område Masthugget i stadsdelen Majorna-Linné]]> här.
Utställningstid: 10 januari – 6 februari 2018
Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, under utställningstiden. Besökstid vardagar kl. 08.00 - 16.30.
Skicka in eventuella synpunkter till Ida Carlsson, utvecklingsledare stadsutveckling, senast den 25 januari på ida.carlsson@majornalinne.goteborg.se]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/0f34462a-b406-4f96-9f40-90aa22448d34 2018-01-17T11:26:17Z
<![CDATA[Fråga kontaktcenter!]]> Göteborgs Stads kontaktcenter är mycket mer än en växel. Vi vägleder och svarar på frågor direkt, hjälper till att hitta information på webben eller lotsar dig vidare till rätt verksamhet eller handläggare inom Göteborgs Stad. Vi finns i fem olika kanaler: telefon, e-post, besök, goteborg.se och på facebook.

Våra kontaktuppgifter

Här nedan kan du se en informationsfilm om kontaktcenter. Filmen finns med svensk, finsk och engelsk text samt med teckenspråkstolkning. Välkommen att höra av dig!

Svenska med svensk text

English

Suomeksi

Teckenspråk

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/d663884b-1caf-4b1b-8f32-32f9e9d61950 2018-01-15T10:02:49Z
<![CDATA[Frågestund med dina lokala politiker i Majorna-Linné 6 februari]]> Har du tankar, synpunkter eller frågor om skolan, kulturen, omsorgen eller någon annan del av stadsdelsförvaltningens verksamhet? Kom till frågestunden innan stadsdelsnämndens möte och prata med dina lokala politiker

När? Tisdag 6 februari, kl. 17.00

Var? Nämndsalen, Första Långgatan 28 A

Stadsdelsnämndens sammanträde

Efter frågestunden börjar nämndmötet i samma lokal. Där du kan lyssna på politikernas diskussioner och beslut. Du kan läsa vilka ärenden som tas upp på nämnden på www.goteborg.se – handlingar och protokoll (välj stadsdelsförvaltning Majorna-Linné).

Beslutsunderlagen hittar du också på biblioteken i Majorna-Linné.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/13774fc6-1297-4dae-a6dc-8ed8d3b79785 2018-01-12T02:40:04Z
<![CDATA[Besöksrekord i Jubileumsparken 2017]]> Nytt under 2017 var bland annat att Jubileumsparken var med och bidrog till julstämningen, som en del i Julstaden Göteborg. Under tre veckor bjöds besökarna på glögg och pepparkakor och den som ville kunde lösa julklappsbestyr genom att i parkens bokbås välja en bok, skänkta av andra besökare, slå in den och ge bort i julklapp. Dessutom var bastun öppen och totalt besöktes den av 728 personer under de tre "julbastu-veckorna". 

Antalet böcker som skänktes var 450 och av dem slogs 150 böcker in och blev julgåvor. De överblivna böckerna skänks vidare till olika välgörenhetsprojekt i Göteborg.

Bastun är nu åter öppen, både för drop-in-besök och bokning. Information om bastuns öppettider och bokningsfunktion hittar du på Jubileumsparkens bokningssida.

Hela parken öppnar i maj

Övriga aktiviteter i Jubileumsparken beräknas öppna under början av maj. Då hoppas vi få se mer av de träd och växter som planterades i november 2017, i samarbete med studerande och föreningsaktiva inom trädgård/landskap/arkitektur, i syfte att testa vad som fungerar bra i den hårdgjorda och väderutsatta miljön i Frihamnen. Förutom nya växter planterades 16 tallar i anslutning till testbäddarna. De kom direkt från Korsvägen där Trafikverket flyttade träd inför bygget av Västlänken, i samarbete med Göteborgs Stad.

En del av stadens 400-årsjubileum

Jubileumsparken utvecklas i samverkan mellan Älvstranden Utveckling, stadsbyggnadskontoret och park- och naturförvaltningen och är en av jubileumssatsningarna inför stadens 400-årsjubileum år 2021.

Sedan sommar 2014 bubblar det av aktiviteter i Jubileumsparken under sommarhalvåret med segling, vattenkonst att leka i, Göteborgs enda utomhusbana för Roller Derby och  ”Alla kan rulla aktiviteter” med utlåning av utrustning för de som vill prova. Dessutom finns det allmänna badet, en 20 meter lång bassäng utmed Kvillepiren öppen för alla, den allmänna bastun som är bokningsbar för alla och helt gratis samt lokalen Park 113 för arrangemang under tak.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/b5bc85dd-a0fa-4a01-9d4a-a26165bdf495 2018-01-12T03:16:41Z
<![CDATA[Kommunfullmäktiges möte 18 januari 2018]]> Mellan klockan 15.00 och 16.30 behandlas bordlagda interpellationer. Med början klockan 16.30 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsätter behandlingen av interpellationer, sedan beslutsärendena färdigbehandlats.

Besök kommunfullmäktiges möte

Kommunfullmäktiges möten är offentliga och du är välkommen att lyssna från åhörarplatserna. Mötet hålls i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D. Du kan hämta en biljett vid entrén, Kronhusgatan 1 D. Det finns gott om åhörarplatser, men det går också att boka plats på telefon 031-368 01 30.

Lyssna på kommunfullmäktiges möte i direktsändning i närradion

Mötet direktsänds via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

Följ kommunfullmäktiges möte i direktsändning via webb-TV

Länk till webb-TV-sändningen

Sändningen startar kl 15.00.

Se och lyssna på kommunfullmäktiges möte i efterhand

Från cirka kl 12 dagen efter mötet, kan du se och lyssna på mötet i efterhand.

Länk till filmupptagningar från kommunfullmäktiges möten

Läs handlingarna

Länk till handlingar till kommunfullmäktiges möte

 

Läs mer om kommunfullmäktige

Göteborgs Stads anslagstavla

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/22a644c4-90bf-4edd-be99-3ea315140f4b 2018-01-11T10:14:14Z
<![CDATA[Rapport om förskolekön varje månad]]> Just nu finns det inga stora nyheter att presentera om förskolekön i Centrum.

Ytterligare ett tiotal barn har kunnat få erbjudande om placering sedan sist, men fortfarande väntar många på besked.

Rapport en gång i månaden

Vi kommer fortsättningsvis redovisa kön genom att återge den rapportering som Göteborgs kommunstyrelse får. Den görs i början av varje månad och innehåller tre olika siffror:

 • Hur många barn som i slutet av den gångna månaden inte hade erbjudits och fått tillträde till en plats inom de lagstadgade fyra månaderna.
 • Hur många av dem som i gruppen ovan som har fått erbjudande om placering efter fyra månader.
 • Hur många nya barn (omplaceringar räknas alltså inte in här) som har placerats sedan den senast uttagna statistiken.

Siffror för december

Den senaste rapporten kom i början av januari och visar att 19 barn i Centrum stått längre än fyra månader i kö och ändå inte fått något erbjudande. Av dem hade två fått ett erbjudande, men efter fyra månader. Sedan den senaste rapporteringen har 33 nyplaceringar gjorts.

Bild av framtiden

Den här rapporteringen ger en tydlig och färdig bild av kön, men den säger inte så mycket om framtiden. Vi kommer därför också att försöka komplettera med bilder och prognoser som blickar framåt. Det är viktigt då att veta att de innehåller stora mått av osäkerhet.

Det vi kan se nu är att de som erbjuds placeringar nu i januari och februari i många fall har fått vänta mellan uppemot åtta månader, fyra månader längre än vad lagen säger.

Förutsatt att förtätningar kan göras som planerat och personal kan rekryteras till de lokaler som finns, väntar vi oss inte att kötiden kommer att bli längre än det framöver.

 

Vi fortsätter att löpande informera om läget här på www.goteborg.se/centrum

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/9c9abfac-e161-4bfe-afe9-892c8108384b 2018-01-10T04:30:06Z
<![CDATA[Träffa politikerna i SDN Östra Göteborg 16 januari]]> Du har också möjlighet att sitta med under hela mötet och lyssna på politikernas diskussioner och beslut.

Tid: 16 januari klockan 14
Plats: Kortedala Forum, Kortedala Torg 1

Ett av de ärenden som nämnden kommer att fatta beslut om är bland annat delredovisning av hur projektet med husvärdar på socialkontoren utfallit. Nämnden tar även beslut om ytterligare åtgärder för att få ner sjuktalen i stadsdelsförvaltningen.

Här kan du läsa mer om de ärenden som kommer att behandlas under mötet.
 

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/a0fda7e8-7d5b-412a-a855-6e7701e00f4d 2018-01-10T01:30:10Z
<![CDATA[Sätt fart på dina vänner - träna tillsammans under Hälsoveckan]]> Gymguide, familjeträning, prova på massage, workshop ”Ont i ryggen”, yogilates, hinderbana i simhallen, isdisco och löpargrupper. Det är bara några av de över 100 programpunkter som Göteborgs Stads motionscentrum, simhallar, gym och ishallar bjuder på under veckan.

Under veckan kan ni också bada, träna i gymmet och gå på alla gruppträningspass gratis! (Gäller ej på Frölundabadet).

Vi deltar i Hälsoveckan 29 januari – 4 februari

Angered Arena
Askims simhall
Askims ishall
Backavallens motionscentrum
Frölundabadet (Obs! Begränsat utbud och inte gratis inträde)
Isdala
Kärra simhall
Lundbybadet
Länsmansgårdens motionscentrum
Rambergsrinken
Ruddalens idrottscentrum
Skatås motionscentrum
Slottsskogsvallens idrottscentrum
Tuvevallens motionscentrum

Läs mer i programmet om vad som händer på de olika anläggningarna.

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/36dfcd7b-569a-4cff-9f3d-ba2f0025819b 2018-01-10T11:30:17Z
<![CDATA[Hälsoveckan - Sätt fart på dina vänner och träna tillsammans]]> Gymguide, familjeträning, prova på massage, workshop ”Ont i ryggen”, yogilates, hinderbana i simhallen, isdisco och löpargrupper. Det är bara några av programpunkter som Göteborgs Stads motionscentrum, simhallar, gym och ishallar bjuder på under veckan.

Under veckan kan ni också bada, träna i gymmet och gå på alla gruppträningspass gratis! (Gäller ej på Frölundabadet).

Vi deltar i Hälsoveckan 29 januari – 4 februari

Angered Arena
Askims simhall
Askims ishall
Backavallens motionscentrum
Frölundabadet (Obs! Begränsat utbud och inte gratis inträde)
Isdala
Kärra simhall
Lundbybadet
Länsmansgårdens motionscentrum
Rambergsrinken
Ruddalens idrottscentrum
Skatås motionscentrum
Slottsskogsvallens idrottscentrum
Tuvevallens motionscentrum

Läs mer i programmet om vad som händer på de olika anläggningarna.

Program - Hälsoveckan 2018

]]>
http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/1d819834-91ec-4267-a8f6-69bd7fec863d 2018-01-22T09:39:56Z