Maksut

Kun lapsella on paikka esikoulussa, perhepäiväkodissa tai vapaa-aikakodissa tästä peritään talouden tuloihin perustuva maksu. Alle kolmivuotiaasta lapsesta korkein maksu on 1382 kruunua kuukaudessa, yli kolmivuotiaasta lapsesta korkein maksu on 922 kruunua kuukaudessa.

Maksun suuruuden laskenta

Laskemme maksun prosenteissa (%) perheen (talouden) bruttotuloista (tulot ennen veronpidätystä). Maksut näkyvät tällä sivulla alla olevasta taulukosta. Jos talouden yhteiset tulot ovat 46 080 kruunua kuukaudessa tai enemmän, joutuu maksamaan korkeimman maksun, 1382 kruunua alle kolmivuotiaista lapsista ja 922 kruunua yli kolmivuotiaista lapsista. Maksu peritään 11 kuukaudelta vuodessa. Heinäkuu on maksuton.

Jos laskettu maksu on pienempi kuin 100 kruunua kuukaudessa, ei saa laskua, vaan paikka on maksuton.

Tuloselvitys

Hyväksyttäessä esikoulupaikka on samalla jätettävä tiedot perheen tuloista. Tällöin pitää täyttää ja allekirjoittaa lomake "Blankett för familje- och inkomstredovisning"(Perhe- ja tuloselvityslomake). Jos haluaa maksaa korkeimman maksun, lomaketta ei tarvitse jättää.

Jos perheen tulot tai perhesuhteet muuttuvat, tällöin on välittömästi täytettävä ja jätettävä lomake "Blankett för familje- och inkomstredovisning" (Perhe- ja tuloselvityslomake).

Kaupunginosahallintosi voi vaatia antamaan tiedot tuloista.

Yksityisyrittäjä

Jos yksityisyrittäjänä on vaikeata laskea tuloja, voi valita maksaa enimmäistaksan (korkeimman maksun) toistaiseksi. Kun tulot ja lopullinen vero vuodelle on vahvistettu, maksun voi saada korjatuksi jälkikäteen.

Useita lapsia esikoulussa/vapaa-aikakodissa

Jos perheellä on useita lapsia esikoulussa ja vapaa-aikakodissa, maksetaan nuorimmasta lapsesta täysi maksu. Vanhempien sisarusten maksu on alempi, tällä sivulla olevan taulukon mukaisesti. Neljännestä lapsesta ei peritä mitään maksua.

Vanhemmat voivat jakaa laskun

Lapsen asuessa vuorotellen kummankin huoltajan luona, nämä voivat halutessaan jakaa laskun. Tällöin huoltajat saavat kumpikin laskun puolesta talouden tuloihin perustuvasta maksusta.

Tulojen puuttuessa

Maksu perustuu ainoastaan verotettavaan tuloon. Jos opiskelee ja käyttää opintolainaa tai opintoavustusta tai jos saa toimeentulotukea, maksua ei peritä ollenkaan.

Jos on työnhakija tai vanhempainvapaalla

Oltaessa työnhakijana tai vanhempainvapaalla nuoremman sisaruksen kanssa, lapset saavat olla esikoulussa rajoitetun ajan. Tällöin peritään myös normaalia alempi maksu.

Vanhemman ollessa vanhempainvapaalla, lapsi saa olla esikoulussa 15 tuntia viikossa. Yksi-kaksivuotiaista lapsista peritään puoli maksua. Kolme-viisivuotiaista lapsista ei peritä mitään maksua syys-toukokuulta, mutta kesä- ja elokuulta peritään puoli maksua.

Työnhakija voi valita lapselle joko esikoulun tai perhepäiväkodin 15 tuntia viikossa tai 25 tuntia viikossa. Maksun suuruus perustuu valittuun tuntimäärään. Yksi-kaksivuotiaista lapsista peritään puoli maksua 15 tunnilta ja koko maksu 25 tunnilta. Kolme-viisivuotiaista lapsista ei peritä mitään maksua syys-toukokuulta, mutta kesä- ja elokuulta peritään puoli maksua 15 tunnilta viikossa ja koko maksu 25 tunnilta viikossa.

Lapsen ollessa sairas pitempään

Ellei lapsi voi olla esikoulussa sairauden takia, maksua ei peritä 22. kalenteripäivästä alkaen. Tällöin on esitettävä lääkärintodistus.

Ellei kunta tarjoa paikkaa 4 kuukauden sisällä

Ellei kunta pysty tarjoamaan paikkaa 4 kuukauden sisällä, tällöin on oikeus yhtä moneen maksuttomaan päivään kuin odotusaika on ylittänyt neljä kuukautta.

Vapauttaminen maksusta edellyttää, että on ilmoittanut lapsensa kaikkiin kunnallisiin esikouluihin tai perhepäiväkoteihin siinä kaupunginosassa, jossa lapsi asuu ja vähintään yhteen esikouluun tai perhepäiväkotiin muussa kaupunginosassa.

Maksutaulukko

Maksut ovat alla olevassa taulukossa. Nuorin lapsi on aina lapsi 1.

Lapset esikoulussa, pedagogisessa lasten päivähoidossa

Lapset 0-2 vuotta

Lapset 3-5 vuotta
Voimassa sen vuoden elokuun alusta, jolloin lapsi täyttää kolme vuotta.

% bruttotulosta

Korkein maksu,
kruunua per kuukausi

% bruttotulosta

Korkein maksu,
kruunua per kuukausi

Lapsi 1

3,0

1 382

2,0

922

Sisarusmaksu lapsi 2

2,0

922

1,0

461

Sisarusmaksu lapsi 3

1,0

461

1,0

461

Lapsesta 4 ei peritä mitään maksua.

Lapsista, joiden paikka perustuu koululain 8. luvun 7 §:ään peritään puoli maksua.

Mitä tapahtuu, ellei suorita maksua?

Ellei ole maksanut esikoulumaksua ja on näin ollen velkaa, saa varoituksen. Siinä lukee milloin velka on viimeistään maksettava, jotta lapsi saa pitää paikkansa. Siitä ilmenee myös mistä päivästä alkaen paikka ei enää ole lapsen käytössä, ellei velkaa makseta.

Ellei velkaa makseta, kunta päättää sanoa irti lapsen esikoulupaikan..

Kunnan päättäessä irtisanomisesta maksamattoman maksun takia, lapsen paikan tarve tulee harkita koululain 2a luvun 6 § ja 9 § mukaan.

Velan lyhennyssuunnitelma

Kunnan kanssa voi sopia velan lyhentämisestä. Lapsi saa tällöin pitää paikkansa jos sovittua lyhennyssuunnitelmaa noudatetaan. Ellei velkaa makseta, lapsi menettää paikkansa.


Jos paikka on menetetty, voi hakea uutta paikkaa, mutta sitä ei saa ennen kuin velka on maksettu.

Läs mer om avgifterna på svenska