Dricksvattnets kvalitet

Dricksvatten är ett av våra mest kontrollerade livsmedel och kvalitetskraven är höga. I Sverige är det Livsmedelsverket som beslutar om vilka gränsvärden som gäller.

Dricksvattnet kan lukta annorlunda 16 - 30 oktober

13 oktober 2017

Ditt dricksvatten kan komma att lukta annorlunda mellan 16 och 30 oktober. Detta beror på planerat underhåll vid Lackarebäcks vattenverk. Det innebär att naturliga luktämnen från vattnet inte tas bort i lika hög grad som vanligt. Vattnets kvalitet i övrigt påverkas inte. Om du är besvärad av lukten rekommenderar vi att du tappar upp vatten en stund innan det ska drickas, kyl det gärna också så minskar eventuell lukt.

Det är främst södra och västra Göteborg som berörs.

Kretslopp och vatten har tillsammans med miljöförvaltningen i Göteborg tagit fram ett provtagningsprogram som är mer omfattande än Livsmedelsverket kräver. Provtagningsprogrammet säkerställer både kvaliteten på råvattnet från Göta älv och Delsjöarna, dricksvattnet som produceras i Göteborgs två vattenverk och dricksvattnet ute i rörnätet och i göteborgarnas kranar.

Detta egenkontrollprogram kompletteras med en offentlig kontroll på ledningsnätet som görs av miljöförvaltningen och Kretslopp och vattens driftkontroll.

Mikrobiologiska, fysikaliska och kemiska analyser görs av Kretslopp och vattens ackrediterade laboratorium.

God kvalitet på dricksvattnet i Göteborg

Större delen av året är kvaliteten på dricksvattnet i Göteborg högre än vad Livsmedelsverket kräver. Under varma somrar kan dock vattentemperaturen ibland överstiga gränsvärdet som är 20 °C. Detta beror på att råvattnet kommer från ytvattnet som värms upp vid hög lufttemperatur. Eftersom dricksvatten smakar bäst väl kylt är ett tips att sommartid hälla upp vattnet i en karaff och ställa in i kylskåpet en stund.

Dricksvattnet i Göteborg har följande värden:

  • Mjukt. Vattenhårdheten är cirka 20-24 mg Ca/l eller 2,7-3,3 °dH (tyska hårdhetsgrader). Det innebär att man kan använda den lägsta doseringen vid disk och tvätt.
  • pH-värde på cirka 8,0.
  • Låg järnhalt, mindre än 0,01 mg/l. För att minska risken för rost i rörnätet tillsätts kalk och kolsyra vid vattenverken, vilket ökar vattnets förmåga att stå emot försurning (alkalinitet).
  • Låg klorhalt, 0,15-0,25 mg/l. För att bakterier inte ska trivas i vattnet tillsätts klor i låg dos på vattenverken. Mängden klor är högre i vattnet närmast vattenverken och sjunker efterhand längre ut på ledningsnätet. I takt med den förbättrade råvattenkvaliteten har också klordoseringen kunnat minskas.
  • Låg aluminiumhalt, mindre än 0,02 mg/l. I vattenverken tillsätts aluminium för att underlätta avskiljning av partiklar. Aluminiumet och partiklarna hamnar så småningom i det slam som skrapas bort från botten av bassängerna i vattenverken. Aluminiumhalten i det färdiga dricksvattnet är lägre än i det inkommande råvattnet.
  • Låg fluoridhalt, mindre än 0,1 mg/l. Måttliga halter av fluorid (under gränsvärdet för dricksvatten 1,5 mg/l) skyddar dina tänder. Men marginalerna är små. Det krävs inte mycket mer fluorid för effekten ska bli den motsatta.
  • Fritt från skadliga mikroorganismer.

Distribuerat dricksvatten januari - augusti 2017

Distribuerat dricksvatten 2016

Råvatten och dricksvatten vid vattenverk, januari - augusti 2017

Råvatten och dricksvatten vid vattenverk 2016

Har du frågor om dricksvattnets kvalitet kan du kontakta laboratoriet på Kretslopp och vatten, 031-368 70 60, vardagar 9.00–11.30.

Har du klagomål på dricksvattnet kan du kontakta Kretslopp och vattens driftcentral, 031-368 70 70.