Ansvar för flyktingmottagande

Migrationsverket har det stora ansvaret för personer som söker asyl. En nyanländ person som har fått uppehållstillstånd kan bosätta sig i eller bli anvisad till en kommun.

Asylsökande, nyanlända och ensamkommande

  • Asylsökande är en utländsk medborgare som efter att ha tagit sig till Sverige ansöker om skydd mot förföljelse.
  • Nyanlända är allmänt en asylsökande som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Inom skolan betraktas en elev som nyanländ de första fyra åren i Sverige.
  • Ensamkommande flyktingbarn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.

Hur många flyktingar kommer till Göteborg?

Se aktuell statistik på Migrationsverkets webbsida

Asylsökande

Migrationsverket har ansvaret för dem som söker asyl. Under asyltiden bor personerna i något av Migrationsverkets anläggningsboenden eller ordnar boende på egen hand, oftast som inneboende hos någon som är bosatt i kommunen. För barn och unga som är asylsökande, både de som kommer med sin familj och ensamkommande barn, har kommunen ansvar att erbjuda barnen att gå i förskola och skola.

När det gäller ensamkommande barn som söker asyl har kommunen ett direkt ansvar för att ordna boende och omvårdnad tillfälligt eller under längre tid.

Nyanlända med uppehållstillstånd

När personen beviljats uppehållstillstånd blir hen anvisad av Migrationsverket för att tas emot i en kommun. Många av dem som mottas i Göteborg bosätter sig på egen hand och har bott här under asyltiden.

Vuxna flyktingar som får uppehållstillstånd och kommer till Göteborg erbjuds att delta i ett etableringsprogram under en tvåårsperiod. Programmet omfattar bland annat kurs i samhällsorientering, svenskutbildning och/eller annan vuxenutbildning, arbetsförberedande åtgärder, stöd och vägledning. Kommunen och Arbetsförmedlingen har ansvaret för åtgärderna.

Nyanlända personer som får uppehållstillstånd ska erbjudas samhällsservice på motsvarande sätt som stadens alla andra invånare.

Bostäder till nyanlända

Alla kommuner i Sverige är skyldiga att ta emot och ordna bostad till nyanlända personer som har fått uppehållstillstånd och som bor i Migrationsverkets anläggningsboenden. Bosättningslagen omfattar också de kvotflyktingar som Sverige åtagit sig att ta emot. UNHCR väljer ut de kvotflyktingar som har störst behov av skydd.

Ensamkommande barn och unga

Ett ensamkommande flyktingbarn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från sina båda föräldrar. Barnet har inte heller någon annan vuxen som har trätt in i föräldrarnas ställe.

Kommunen har ett särskilt ansvar för boende, vård och omsorg när det gäller ensamkommande barn och unga.

Vad händer när den asylsökande ensamkommande blir 18 år?

När den ensamkommande fyller eller bedöms vara 18 år och är asylsökande övergår ansvaret till Migrationsverket, som då erbjuder plats på sina boenden. Migrationsverket har det övergripande ansvaret för asylsökande som är över 18 år. Oavsett om de är 18 år när de kommer till Sverige, eller blir 18 år under asylprocessen.