Lagar och regler, LVU

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, är en skyddslag som är till för att skydda barn och unga från att fara illa.

En skyddslag för barn och unga

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU är en skyddslag för barn och unga under 21 år och är ett komplement till socialtjänstlagen, SoL, när nödvändig hjälp och stöd inte kan genomföras med samtycke från barnet/den unge och dennes föräldrar.

När man inte kommer överens

Socialtjänsten kan komma med förslag på olika typer av lösningar för att föräldrarna ska få det stöd de behöver för att barnet/barnen ska ha det bra. Det kan till exempel vara: placering i familjehem eller ett MST-team (Multisystemisk terapi).

Om vare sig föräldrarna eller barnet/den unge samtycker till socialtjänstens förslag kan LVU-lagen komma att användas för att se till att vården kan genomföras. I ett sådant läge får socialnämnden ansöka hos Förvaltningsrätten att genomföra vården med stöd av LVU. Både barnet och föräldrarna får då hjälp av ett juridiskt ombud att framföra sina åsikter och argument inför rätten.