Delmål – Minskad mängd marint skräp

Vårt delmål för marint skräp är att "Mängden marint skräp från Göteborg i havet utanför Göteborg ska minska med 50 procent till år 2015.

Når vi delmålet?

Delmålet uppnåddes inte till 2015 och trenden är neutral. Delmålet ska revideras.

Det är svårt att göra en säker bedömning av delmålet eftersom det inte finns någon metod för att mäta hur mycket skräp från Göteborg som når havet. Mängden skräp på Göteborgs gator har minskat sedan 2009, och med det antar vi att även mängden skräp som kan nå havet har minskat, men det senaste året har trenden vänt uppåt igen. Vi har inte den totala bilden, eftersom vi inte har mätningar av hur mycket mikroskräp som förs ut i havet, eller av mängden skräp som breddas ut från stadens avloppssystem.

Vad krävs för att nå delmålet?

Skräp som når till havet är i grunden en fråga om hur vi hanterar avfall. Göteborgs Stad arbetar både förebyggande mot nedskräpning och med städning, men trots detta visar mätningar att skräpmängderna i gatumiljö är ökande. Det är svårt att göra en analys av varför det är så med det kunskapsunderlag vi har, men utvecklingen tyder på att vi behöver arbeta mer med attityder och inställning till nedskräpning, samtidigt som mängden engångsartiklar i plast behöver minskas. De åtgärder som finns med i miljöprogrammet behöver genomföras. Det gäller till exempel åtgärder för att förhindra att mikroplast sprids till naturen, att placera ut fler sopkärl och bajamajor vid välbesökta natur och rekreationsområden vid kusten och att minska mängden oönskade ämnen i avloppsvatten.

Mer kunskap om mängden skräp som når havet från staden skulle möjliggöra en säkrare bedömning av måluppfyllelse. Vi behöver mäta hur mycket av skräpet i staden som hamnar i kanalerna och vattendragen och hur mycket skräp det finns i vatten som bräddas ut från avloppssystemet vid höga vattenflöden. Vi behöver kunskap om hur stora mängder av det skräp som vi inte ser, det så kallade mikroskräpet, tillförs havet via reningsverk och dagvatten, och vi behöver arbeta vidare med att hitta åtgärder för att minska den spridningen.