Klimatstrategiskt program för Göteborg

I Göteborg har vi målet att minska våra utsläpp av växthusgaser till en hållbar och rättvis nivå senast 2050. För att nå målet har vi i Göteborgs Stad tagit fram ett klimatstrategiskt program som visar hur vi måste arbeta långsiktigt för att minska vår klimatpåverkan.

Göteborgs Stad ska gå före med långsiktigt hållbara lösningar

Vi i Göteborgs Stad ska gå före och leda utvecklingen mot en hållbar framtid men vi behöver tillsammans arbeta med långsiktiga lösningar inom olika områden. Alla måste medverka – Göteborgs Stad, näringslivet och göteborgarna.

Idag släpper den genomsnittlige göteborgaren ut cirka 8 ton växthusgaser per år. Utsläppen sker både lokalt och globalt.

Illustrationen visar vilka aktiviteter som bidrar till mest respektive minst utsläpp. Med offentlig konsumtion avses det som kommunala, regionala och statliga aktörer köper och använder. Det är alltså det som konsumeras inom till exempel kommunala skolor, äldrevård, sjukvård och kulturverksamhet.

Syftet med klimatprogrammet är att visa hur vi gemensamt kan minska våra utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser (metan, dikväveoxid med mera) genom långsiktiga lösningar. För att nå klimatmålet har programmet ett brett helhetsgrepp över fem områden; utbildning, samhällsplanering, energi, transport och konsumtion. Programmet ska vägleda oss i hur vi ska samordna och styra vårt klimatarbete i en långsiktigt hållbar riktning där insatser stödjer och förstärker varandra.

I klimatprogrammet ingår göteborgs energiplan som beskriver hur stadens energiförsörjning ska ske på ett långsiktigt hållbart och tryggt sätt. Alla svenska kommuner är skyldiga att ha en energiplan enligt lag.

Tillsammans kan vi göra skillnad

Klimatprogrammet har tagits fram i regi av miljö- och klimatnämnden och i samverkan med många förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad och även ett antal externa aktörer och experter från näringsliv, forskning och den ideella sektorn. I september 2014 antogs klimatprogrammet av kommunfullmäktige i Göteborg.

Klimatet är en fråga som berör var och en av oss och därför behöver alla hjälpa till för att minska klimatförändringens sociala, ekologiska och inte minst ekonomiska följder. Klimatprogrammet riktar sig i första hand till politiker och tjänstemän i Göteborg, men även till andra myndigheter i regionen och på nationell nivå i frågor som staden inte kan fatta beslut om.

Avsikten är också att klimatprogrammet ska bli en vägledning för näringslivet och för stadens medborgare i vårt gemensamma klimatengagemang. Det ligger ett ansvar på Göteborgs Stad att förankra och sprida klimatprogrammets mål och strategier.

Varför behövs ett klimatprogram?

Klimatet är en global fråga som berör oss alla. Klimatforskarna är överens om att det är mänsklighetens aktiviteter som orsakar växthusutsläpp som leder till pågående klimatförändring. Göteborg orsakar utsläpp av växthusgaser både lokalt och globalt och bidrar därmed till processen. Ökade halter av växthusgaser i atmosfären leder till att den naturliga växthuseffekten förstärks och temperaturen på jorden ökar. Det får effekter såsom smältande glaciärisar och havsnivåhöjning, extrema vädersituationer och spridning av sjukdomar. Förändringarna sker inte enbart på global nivå utan även på lokal nivå. Det finns risk för att oväntade och extrema väderhändelser kommer att bli fler och mer frekventa i Göteborg.