Kemikalieplan för Göteborgs Stad

Barnen ska inte utsättas för miljögifter i sin vardag. Göteborgs Stad ska sluta använda farliga kemikalier inom sina kommunala verksamheter, som till exempel förskolor och skolor. Det är syftet med kemikalieplanen som har fokus på barnens miljö.

En gemensam plan med fokus på barnen

I Göteborgs stads verksamheter använder vi ett stort antal kemiska ämnen, många i närheten av barn. Det är kemikalier som finns i kemiska produkter men även i alla varor som köps in i staden. Allt från byggprodukter, elektronik, textilier, möbler och lekmaterial innehåller många olika kemiska ämnen som kan innebära risker för människors hälsa och miljö.

Lagen ger oss inte tillräckligt stöd

Lagstiftningen ger oss ännu inte tillräckligt stöd för att begränsa riskerna med kemikalieanvändningen. Fortfarande saknas mycket kunskap om hur ämnena påverkar hälsan och miljön. Därför ska vi skydda oss genom att tillämpa försiktighetsprincipen. Vi ska skaffa oss mer kunskap och sluta använda de ämnen vi redan nu vet är mycket skadliga, så kallade utfasningsämnen.

Barn är känsligare än vuxna

Eftersom barn är känsligare än vuxna för giftiga ämnen har vi utformat kemikalieplanen med fokus på vad som finns i barnens miljö. Göteborgs Stad har startat arbetet med att rensa ut, skapa nya rutiner och ställa tuffa krav för en giftfri miljö.

Kemikalieplan för Göteborgs Stad

Giftfri miljö – ett av Göteborgs miljömål

Göteborgs Stad har ett lokalt miljömål som handlar om att arbeta för en Giftfri miljö. Mer konkret innebär målet att vi i stadens verksamheter inte ska använda så kallade utfasningsämnen och att vi ska minska mängden miljögifter i barns vardag.

Utfasningsämnen är särskilt farliga kemikalier

Utfasningsämnen är ämnen som enligt EUs kemikalielagstiftning har så allvarliga egenskaper att de inte bör användas. De är giftiga, svåra att bryta ner, lagras i kroppen och kan bland annat vara cancerframkallande, hormonstörande och påverka fortplantningsförmågan. Läs mer om utfasningsämnen i Kemikalieinspektionens Prioriteringsguide - PRIO (se under Kriterier)