Göteborgs Stads miljöprogram

I staden gör vi mycket som är bra för miljön. Men för att vi ska lyckas nå våra lokala miljömål till år 2020 krävs mer. Därför har vi nu tagit fram Göteborgs första miljöprogram. Många av åtgärderna i programmet handlar om att göra det enklare för dig som bor, besöker eller driver företag i staden att göra bra miljöval.

Göteborgs Stads miljöprogram

Bilaga till miljöprogrammets handlingsplan (skriv ut)

Informationsfolder om Göteborgs Stads miljöprogram

Booklet about the City of Gothenburg Environmental Programme

Varför ett miljöprogram?

Kommunfullmäktige har antagit lokala miljömål inom tolv olika områden. Målen beskriver vilket tillstånd vi vill uppnå för att skapa en god livsmiljö idag och i framtiden. Miljöprogrammet innehåller en handlingsplan med 212 åtgärder som Göteborgs Stad ska göra för att bidra till att nå miljömålen.

Åtgärderna är sådana som Göteborgs Stads verksamheter har inflytande över och kan besluta om. Alla förvaltningar och bolag är viktiga i genomförandet av miljöprogrammet och vi hoppas också att åtgärderna kommer få positiva effekter för hela göteborgssamhället.

Vi arbetar nu med att revidera miljöprogrammet, målsättningen är att detta ska vara klart under 2018. Revideringen ger oss möjlighet att aktualisera befintliga åtgärder och föreslå nya åtgärder, allt i syfte att nå stadens lokala miljömål.

Åtgärderna har följts upp

Miljöprogrammets handlingsplan har följts upp under 2015-2016 och en sammanställning finns nedan. Sammanställningen består av två delar: dels en beskrivning av och diskussion kring resultaten av uppföljningen och dels en beskrivning av det arbete som genomförts inom respektive åtgärdsstrategi. Uppföljningen av miljöprogrammets handlingsplan visar på stort engagemang bland förvaltningar och bolag kring stadens miljöarbete.

Uppföljning av miljöprogrammets handlingsplan 2015

Nya miljöprojekt igång

Åtgärderna i miljöprogrammets handlingsplan är en del av allt som Göteborgs Stad gör för att nå miljömålen. För att få ytterligare fart på miljöarbetet i staden avsätter Göteborgs Stad årligen pengar, miljöstimulansmedel och miljömålsmiljonen, som förvaltningar kan söka.

Vi behöver jobba tillsammans

Miljöprogrammet fungerar som en gemensam utgångspunkt för Göteborgs Stads miljöarbete. För att miljömålen ska kunna nås krävs det att vi alla hjälps åt!

Den främsta målgruppen för miljöprogrammet är politiker och tjänstemän i Göteborgs Stad. Förhoppningen är dock att även inspirera näringsliv och göteborgare till att göra saker som minskar miljöpåverkan.