Sharing City Göteborg

Göteborg ingår i det nationella programmet Sharing Cities Sweden. Programmet löper från augusti 2017 till december 2020 och syftar till att sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt utforskar delningsekonomins möjligheter och utmaningar i städer.

Det övergripande målet med programmet är att hitta nya lösningar som bidrar till en hållbar utveckling. Exempelvis kan det handla om minskad resursanvändning som samtidigt främjar en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i staden.

Fyra städer utvecklar testbäddar

Under drygt tre år utvecklas testbäddar för delningsekonomi i Göteborg, Stockholm, Malmö och Umeå. Med testbädd menas en fysisk eller virtuell miljö där företag i samverkan med aktörer kan utveckla och testa nya produkter, tjänster och processer. Det kan bland annat handla om:

  1. samutnyttjande av ytor. Exempelvis lokaler, boende, grönstruktur och delade offentliga rum
  2. samutnyttjande av varor och tjänster. Exempelvis verktyg, kläder och leksaker.

Testbäddarna kompletteras med ett nationellt nav för koordination, nationellt lärande samt internationellt utbyte som samordnas av Lunds universitet. Programmet genomförs i samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv, universitet och civilsamhälle.

Flera aktörer samverkar

I Göteborg samordnas Sharing City arbetet av Göteborgs Stad, konsument- och medborgarservice. Andra partners i testbädden är Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs universitet, Studiefrämjandet, Kollaborativ Ekonomi Göteborg, Akademiska hus, Elof Hansson, NCC Property Development, Riksbyggen, Stena Bygg, The Food Print Lab, Klädoteket, Majornas samverkansförening och Coompanion.

Programmet utformas med stark koppling till ”Viable Cities”, ett svenskt innovationsprogram för smarta städer och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Läs mer på www.sharingcities.se eller följ Göteborgs testbädd på Facebook, Instagram och Twitter.