Åtgärdsprogram mot buller

Göteborgs Stad planerar och bygger för att skapa en trivsam och attraktiv stad med tillgång till goda ljudmiljöer. Därför arbetar vi med en rad åtgärder både för att minska bullret och för att förhindra nya bullerproblem.

En god ljudmiljö

En god ljudmiljö i stadsmiljö innebär att buller inte stör sömn och vila i bostaden. Det finns också platser utomhus för återhämtning och rekreation i närheten av bostaden, där trafikbullret är så pass lågt att ljud som hör till platsen och som vi upplever som positiva kan få dominera, till exempel fågelkvitter i en park.

Läs mer om Göteborgs lokala miljömål En god ljudmiljö.

Åtgärdsprogram mot buller

För att ge göteborgarna tillgång till goda ljudmiljöer både inomhus och utomhus arbetar vi i staden med ett åtgärdsprogram mot buller som bland annat innebär att:

  • minst hälften av parkytan i samtliga stadsparker ska ha ljudnivåer under 50 decibel (dBA) senast 2020.
  • minst hälften av lekytan vid 17 förskolegårdar ska ha ljudnivåer under 55 decibel (dBA) senast 2020.
  • takten i genomförandet av åtgärder vid bostäder ska öka och fastighetsägare ska informeras om att det finns möjlighet att söka Bullerbidrag för att genomföra bullerskyddsåtgärder.

Några andra exempel på åtgärder som genomförs är att underhålla befintliga skärmar och vallar, minska buller från buss och spårvagn och att ha en uppdaterad bullerkarta.

Åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 (blädderex)

Åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 (pdf)

Noise Action Plan 2014-2018 (blädderex)

Noise Action Plan 2014-2018 (pdf)

Bullerkartläggning

En ny bullerkartläggning för Göteborg blev klar 2015. Kartläggningen kommer att uppdateras kontinuerligt och vara ett bra underlag för att staden ska kunna planera och genomföra åtgärder så att du som bor och vistas i Göteborg inte utsätts för skadligt ljud.

Buller kan både mätas och beräknas. Beräkningar är den vanligaste metoden för att bedöma ljudnivån vid en viss plats och hur ljudet sprids. När man kartlägger trafikbullernivåer beräknar man ljudnivåer med hjälp av bland annat uppgifter på hur många fordon som passerar, hastigheter, andel tung trafik samt olika avstånd och höjder. Ljudsituationen beskrivs oftast genom ekvivalent eller maximal nivå. Ekvivalent ljudnivå är ett medelvärde av ljudet under en viss tid, vanligtvis ett dygn. Maximal ljudnivå visar på förekomsten av enstaka höga ljud, eller ljudtoppar.

Gemensamt arbetssätt inom EU

Bullerkartläggningarna är ett första steg i ett stort arbete med bullerfrågor som ska göras på samma sätt inom hela EU. Alla kommuner med mer är 100 000 invånare ska beräkna buller från vägtrafik, spårbunden trafik, flygplatser och vissa industrier. Resultatet rapporteras till EU via Naturvårdsverket vart femte år.

Andra åtgärder för att minska buller

Miljöprogrammet innehåller åtgärder som även minskar bullret

Utöver det som ska göras enligt åtgärdsprogram mot buller finns det i Göteborgs Stads Miljöprogram flera åtgärder som även kommer att minska bullret från trafiken. Exempel på det är hastighets­sänkningar, trafikregleringar (cykelfartsgator) och beteendepåverkande åtgärder för att minska biltrafiken.

Dubbdäcksförbud

På Friggagatan och Odinsgatan i Göteborg får du inte köra med dubbdäck. Förbudet har införts för att minska de farliga luftpartiklar som dubbdäcken sliter upp från asfalten och för att minska bullernivåerna. Läs mer på sidan om Dubbdäcksförbud.

Om fler väljer dubbfria däck (friktionsdäck) slits mindre mängder hälsofarliga partiklar upp från vägbanan och bullret minskar. Om fler har dubbfria däck minskar också slitaget på vägarna och det finns då större möjlighet att använda andra typer av vägbeläggningar som kan minska bullernivåerna ytterligare.

Vägbeläggning

Ett flertal försök har gjorts med lågbullrande beläggningar i Göteborg, men hittills har inga lyckade resultat uppnåtts. Den omfattande dubbdäcksanvändningen i Göteborg kräver en hård vägbeläggning som motstår dubbarnas slitage men dubbarna sliter ändå hårt på vägbeläggningar och bidrar till högre bullernivåer på snöfria gator. På grund av de dåliga resultaten arbetar man istället med beläggningar med mindre stenstorlekar, vilket kan sänka bullernivån eftersom vägytan blir slätare.

Miljözon

Miljözonen ställer miljökrav på tunga lastbilar och bussar som trafikerar våra städer och är en viktig del i det långsiktiga miljöarbetet för ett mindre bullrigt Göteborg.

Ansvar för trafikbuller i Göteborg

Trafiknämnden är väghållare och har ansvar för bullerstörningar från trafiken på kommunala vägar och från spårvagnar. Trafikverket är väghållare och ansvarar för buller från trafiken på statliga vägar och järnvägar.

Miljö- och klimatnämnden är lokal tillsynsmyndighet och kan kräva att väghållarna genomför åtgärder mot buller.

Byggnadsnämnden ska i stadsplaneringen arbeta med att förebygga problem med bullerstörningar när staden byggs och utvecklas.

Västtrafik upphandlar kollektivtrafik i Göteborg och kan bland annat påverka buller från busstrafiken. Göteborgs Spårvägar ska arbeta med kontroll och underhåll för att minimera spårvagnsbullret.