Träd i staden

Göteborgs träd är viktiga för staden och dess invånare på många olika sätt. Träden är ett viktigt estetiskt element i stadsbilden och trädalléerna gör stadens stråk tydligare.

Träden är en del av stadsrummet

Träd kan vara ett tydligt inslag i många kulturhistoriska miljöer i Göteborg och ge staden dess karaktär. Dessutom är träden värdefulla för den biologiska mångfalden och bidrar till en hälsosammare stadsmiljö. I stadens kartverk finns det cirka 53 000 träd inritade i stadsmiljön, men det finns ännu fler träd på kommunal och privat mark.

Många av träden i staden planterades för länge sedan, när gatorna och stadsbilden såg annorlunda ut än idag. För både unga och gamla träd råder idag konkurrens om utrymme, såväl under som ovan mark. Under mark konkurrerar trädens rotsystem med ledningar för vatten och avlopp samt el, bredband, fjärrvärme och fjärrkyla. Ovan mark konkurrerar trädens grenverk bland annat med närliggande fastigheter, stolpar för belysning och kontaktledningar för spårvagnar.

Park- och naturförvaltningen strävar i sitt arbete efter att skapa goda förutsättningar för stadens träd. Förvaltningen arbetar aktivt med att ny- och återplantera träd i parker och alléer för att säkerställa att Göteborg förblir en grön stad även framöver. Vi arbetar även med att försöka minimera framtida utrymmeskonflikter för träden, ovan och under mark, genom en aktiv planering i återplanteringsprojekt.

Trädpolicy för Göteborgs Stad

Göteborgs Stad arbetar långsiktigt för livskraftiga träd, som även i framtiden bidrar till en attraktiv stadsmiljö i Göteborg. Till hjälp i det arbetet har vi bland annat en policy - ”Stadens träd – policy för park- och gatuträd i Göteborg”. I den beskrivs vad som är viktigt för att Göteborg ska förbli och fortsätta utvecklas till en stad med ett rikt trädbestånd. Huvudmålet i policyn är att ”Ta till vara och utveckla ekologiska, kulturhistoriska, sociala och ekonomiska värden hos stadens träd och trädmiljöer". Policyn tar sin utgångspunkt i ”Göteborgs Stads miljöprogram”, ”Grönstrategi för en tät och grön stad” och det nationella dokumentet ”Fria eller Fälla” (2014).

Stadens träd - policy för park- och gatuträd i Göteborg

Aktuella projekt

Det pågår just nu många projekt med att plantera fler och nya träd runtom i staden. Park- och naturförvaltningen informerar löpande om större projekt via pressmeddelanden och aktuelltnotiser här på webbplatsen.

Angered

Vid Angeredsgymnasiet och mötesplatsen Youngered, planteras 16 st Tokyo-körsbär samt två fembarriga tallar. Tokyo-körsbärsträden blommar på våren, har fina stammar och är inte så kompakta och täta, vilket är bra eftersom de står nära fasad.

I Angeredsparken planteras 300 serbisk spirea som är en marktäckande buske. I anslutning till lekplatsen i parken planterades dessutom de hagtornsträd som i november flyttades från rondellen utanför Bergslagsbanans stationshus i centrum. Träden flyttades på grund av trafikomläggningar inför nedsänkning och överdäckning av E45:an.

Varje år planterar park- och naturförvaltningen ett julträd till göteborgarna. I år var det ett fylldblommigt fågelbär Prunus avium ‘Plena’, som planterades till Lucia på Kaneltorget i Angered. Trädet blommar vackert i vita stora blommor om våren.

På Kryddhyllans lekplats planteras två skogsekar för skugga och för att det finns ekar på platsen sedan tidigare.

Askim-Frölunda-Högsbo

26 skoglönnar av en speciell svensk klon som heter Pernilla planteras i Nya Hovås och bildar Hovås allé (tidigare Billdalsvägen). Lönnarna får fin höstfärg.

Centrum

Öster om polishuset i den nya parken - Garnisonsparken - planteras tre silverbuskar på stam, en blodbok, en smalbladig ask, sex rosenaplar i två grupper med tre i varje, en näverhägg, en silverlind, två bokar och två skogsekar.

För att pryda platsen och binda jorden i slänterna planteras på lekplatsen Folke Bernadottes gata klängväxter och marktäckare; 40 klättervildvin, 250 klätterhortensia och 500 klätterbenved.

Fem rödlönnar planteras på Bohusgatan för att ersätta träd som tidigare funnits på platsen men som tagits bort i samband ombyggnation av en fastighet.

På Anders Personsgatan planteras ytterligare sex resistenta almar (resistenta mot almsjuka). Dessa almar utgör fortsättning på gatans mittallé.

I Trädgårdsföreningen har under 2016 en skogsek, två kärrekar, en nyssa och en parklind planterats.

Lundby

I Östra Kvillebäcken planteras på Borstbindaregatan tre rödlönnar och på Gustav Dahlénsgatan sex silverlindar som blir en fortsättning på den påbörjade allén.

På Eriksbergsplatån planteras 15 prydnadsaplar på Fritjof Anderssons gata och fyra ullungrönnar på Maj på Malös gata.

Majorna-Linné

För att ersätta de magnolior som förstördes i samband med en singelolycka återplanteras sex magnolior på Storängsgatan.

Vid lekplatsen i Söderlingska trädgården planteras fyra stora päronträd, häckplantor av bok samt en "Stampgatelind". Den är sticklingsförökad i plantskola och kommer från de ursprungliga lindarna som planterades 1770 på Stampgatan.

Runt de pelarekar som står utefter fasaderna mot Haga på Järntorget har växtbäddar byggts eftersom ekarna har vuxit dåligt. Det gamla förstärkningslagret har ersatts med nytt växtanpassat förstärkningslager, så kallad skelettjord (sten och jord blandat).

Örgryte-Härlanda

Tre kinesiska blomsterkorneller samt 30 rhododendron planteras i slänten vid Lillkullegatan.

I Överåsparken planteras en ginko, en blå atlasceder, en solfjädertall, två gulblommande hästkastanjer, ett mammutträd och en bok. Träden ersätter de som tidigare år fallit eller skadats och behövts tas ner på grund av stormar.

Östra Göteborg

I projektet Knutpunkt Gamlestadstorget har en gångtunnel byggts och i en nedfart till den har sex växtbäddar gjutits upp. I varje växtbädd planteras en rönn (Birgitta) med bär i ljust orange samt i varannan växtbädd serbisk spirea respektive krypande idegran, totalt drygt 550 buskar.

Upprustning av parken i Gathenhielmska Kulturreservatet

Higab och park- och naturförvaltningen planerar att rusta upp parken i Gathenhielmska Kulturreservatet och återskapa delar av den historiska miljön. Förutom områdets historia ligger fokus på att göra parken tryggare, tillgängligare och trevligare.

Vasagatan

Fram till dess att en mer långsiktig plan för Vasagatans alléträd presenteras kommer park- och naturförvaltningen bara att göra arbeten för att förbättra säkerheten kring allén.

Under tiden ökar park- och naturförvaltningen tillsynsfrekvensen för Vasagatans alléträd, så att besiktningar och underhållsbeskärningar kommer att ske vartannat år. Sedan hösten 2012 har park- och naturförvaltningen gjort en besiktning av träden och inventeringar av naturvärdena i Vasagatans allé.