Ansök om föreningsstöd i din stadsdel

Vill din förening söka bidrag för ett projekt eller en satsning som riktar sig till personer som bor i en speciell stadsdel? Då kan du söka föreningsstöd från respektive stadsdelsförvaltning. Här kan du både ansöka om föreningsstöd och redovisa beviljat stöd.

Föreningsstöd i din stadsdel

Välj din stadsdel

Reglerna för föreningsbidrag kan skilja sig åt mellan stadsdelarna. Välj stadsdel och läs vilka regler som gäller innan du ansöker. Det finns olika typer av föreningsbidrag att söka.

Angered

Föreningsstöd i Angered

Information och regler

Föreningsstöd i Angered jobbar i första hand med att stötta de föreningar som finns i stadsdelen.

Vill du veta mer om föreningar, har du en förening eller funderar du på att starta en förening då kan du kontakta stadsdelsförvaltningens föreningsstöd. Hit vänder du dig med frågor som rör föreningslivet i Angered.

Vi tar även hand om ansökningar av föreningsstöd, här prioriteras verksamhet för barn och ungdomar.

Riktlinjer för föreningsstöd

Ansök om föreningsstöd

Ansök via blankett

Observera att ansökan måste vara underskriven så skriv ut, skriv under och posta sedan din ansökan till:

SDF Angered
Box 34
424 21 Angered

Blankett för ansökan om föreningsstöd 2018 (öppna blanketten i Acrobat Reader för att fylla i den på din dator).

Redovisa föreningsstöd

Redovisa via blankett

Blankett för redovisning av föreningsstöd 2016 (öppna blanketten i Acrobat Reader för att fylla i den på din dator).

Blankett för redovisning av föreningsstöd 2017 (öppna blanketten i Acrobat Reader för att fylla i den på din dator).

Blankett för redovisning av föreningsstöd 2018 (öppna blanketten i Acrobat Reader för att fylla i den på din dator).

Kontakt

Kontaktkort

Askim-Frölunda-Högsbo

Föreningsstöd i Askim-Frölunda-Högsbo

Information och regler

Generellt gäller att föreningen är uppbyggd och fungerar enligt demokratiska principer och verkar för allas deltagande samt:

 • Har lokal anknytning och är öppen och tillgänglig för alla

 • Utgör ett komplement till föreningens ordinarie verksamhet

 • Riktas till helger och skollov

 • Når angelägna målgrupper för ökad inkludering

 • Rekryterar fler aktiva medlemmar till föreningslivet

 • Engagerar unga ledare och unga att bli ledare

 • Inriktar sig på nyskapande projekt som främjar samhällsutveckling

 • Främjar samarbete föreningar emellan

Fullständiga riktlinjer föreningsstöd i Askim-Frölunda-Högsbo

Närvarolista

Ansök om föreningsstöd

Du kan ansöka direkt på webben eller fylla i en blankett och skicka in med post.

Ansök på webben

Ansök om förenings- och aktivitetsstöd

Ansök via blankett

Ansökningsblankett

Redovisa föreningsstöd

Du kan redovisa beviljat stöd via webben eller fylla i en blankett och skicka in med post.

Redovisa på webben

Redovisa förenings- och aktivitetsstöd

Redovisa via blankett

Redovisningsblankett föreningsstöd

Kontakt

Föreningsstöd Askim-Frölunda-Högsbo

Föreningsstöd Askim

Centrum

Föreningsstöd i Centrum

Information och regler

Centrum har ett rikt föreningsliv som stadsdelsförvaltningen gärna stimulerar. Det finns två typer av bidrag:

 • Föreningar som har aktiviteter för barn och unga kan söka föreningsbidrag.
 • Ungdomar mellan 13 och 19 år, och som bor i Centrum, kan söka särskilt projektstöd för att driva egna projekt/arrangemang.

De generella riktlinjerna säger att föreningen (de projektansvariga) ska:

 • vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer
 • vara öppen och tillgänglig för alla
 • ta tydligt avstånd från våld, alkohol och droger
 • verka för jämställdhet, mångfald och likabehandling.

Vad gäller för att få föreningsbidrag?

Föreningen ska ha:

 • en aktivitet för barn och unga i Centrum

och/eller:

 • sin verksamhet och drivas av ungdomar i Centrum
 • en aktivitet som är ett komplement till föreningens ordinarie verksamhet.

Kriterier för föreningsbidrag

Vad gäller för att få särskilt projektstöd?

Projektstöd kan sökas av:

 • ungdomar mellan 13 och 19 år, som är folkbokförda i Centrum
 • om sökande är under 18 år krävs en kontaktperson som är minst 18 år

Projektstöd kan sökas för:

 • ungdomars egna kulturprojekt
 • projekt som är offentlig eller innehåller någon form av publik verksamhet
 • arrangemang som riktar sig till ungdomar

Kriterier för särskilt projektstöd

Ansök om föreningsbidrag

Du ansöker om föreningsbidrag eller särskilt projektstöd via e-tjänst eller blanketter.

Ansök på webben

Ansök om förenings- och aktivitetsstöd

Ansök via blanketter

Blankett för ansökan om föreningsbidrag

Blankett för ansökan om särskilt projektstöd

Redovisa föreningsbidrag

Efter avslutad verksamhet måste föreningen redovisa hur bidraget har använts. Stadsdelsförvaltningen måste säkerställa att bidraget har använts till det som föreningen ansökt medel för.

Redovisa på webben

Redovisa förenings- och aktivitetsstöd

Redovisa via blankett

Blankett för redovisning av föreningsbidrag

Blankett för redovisning av särskilt projektstöd

Kontakt

Du och din förening kan få råd och stöd av centrums föreningskonsulent.

Kontaktuppgifter till Centrums föreningskonsulent

Lundby

Föreningsstöd i Lundby

Föreningsstöd i Lundby

Det finns olika typer av föreningsbidrag att söka. Från Lundby stadsdelsförvaltning kan du ansöka om selektivt föreningsbidrag, ett bidrag för aktiviteter eller verksamhet som arrangeras utöver den ordinarie verksamheten. Övriga föreningsbidrag i Göteborgs Stad hittar du på sidan Bidrag, stöd till föreningar.

Selektivt föreningsbidrag
Det selektiva föreningsbidraget är ett lokalt bidrag som kan sökas av föreningar i Lundby som vill bredda, fördjupa och utveckla sin verksamhet. För att ansökan ska beviljas krävs att föreningen uppfyller de övergripande riktlinjerna.


Övergripande riktlinjer

För att få selektivt föreningsbidrag ska föreningen:
• Arbeta inkluderande och bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Det är också viktigt att föreningen strävar efter ett normkritiskt förhållningssätt som skapar möjligheter och öppnar upp för fler att delta i föreningslivet
• Ha en verksamhet enligt demokratiska principer
• Ta tydligt avstånd från våld, rasism, diskriminering och missbruk av alkohol och droger
• Ha en lokal förankring och gagna Lundby stadsdels invånare
• Vara öppen för dem som instämmer i föreningens målsättning
• Kunna visa upp en årsberättelse, en verksamhetsplan och verksamhetsredovisningar

Kriterier som grund för prioritering av bidrag

Förutom de övergripande riktlinjerna för föreningsbidrag prioriterar Lundby:
• Aktiviteter med fokus på tillgänglighet* och inkludering**, som möjliggör deltagande för fler barn och unga
• Öppen verksamhet på helger och skollov
• Verksamhet som inriktas på att rekrytera fler medlemmar till föreningslivet
• Aktiviteter och arrangemang som ökar tillgängligheten till kultur för fler Lundbybor
• Ökat samarbete mellan föreningar i stadsdelen och över staden vid aktiviteter och arrangemang
• Aktiviteter och arrangemang med fokus på hälsofrämjande och folkhälsa

* Med tillgänglighet menas möjlighet till deltagande oavsett kön, fysisk/psykisk funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, könsidentitet och uttryck, sexuell läggning, ålder och andra faktorer såsom socioekonomisk bakgrund.
** Med inkludering menas integration mellan målgrupper.

Ansök om föreningsbidrag

Det går att ansöka om selektivt föreningsbidrag digitalt (via webbformulär) eller manuellt (via blankett). Ansökningar kan göras löpande, men var uppmärksam på att sista ansökningsdatum är 1 december varje kalenderår. Bidragsbeloppet har inget maxtak utan prövas i varje enskilt fall. Handläggningstiden kan variera, beroende på ansökt belopp eller andra omständigheter, så tänk på att göra er ansökan i god tid. Tänk också på att tydligt knyta an till de ovannämnda kriterierna i er ansökan, då dessa används som beslutsgrund.
Beslut om föreningsbidrag tas av en beslutsgrupp bestående av tjänstemän och chefer inom kultur och fritid i Lundby stadsdelsförvaltning.

Ansök på webben

Ansök om förenings- och aktivitetsstöd

Ansök via blankett

Blankett för ansökan om föreningsbidrag

Redovisa föreningsbidrag

Snarast efter avslutad verksamhet/aktivitet ska föreningen redovisa hur bidraget har använts. Redovisningen omfattar en ekonomisk uppföljning men även en utvärdering av verksamheten/aktiviteten. Tänk därför på att föra löpande statistik och dokumentation under hela den ansökta perioden..
Om redovisningen inte lämnas in eller om verksamheten/aktiviteten inte blir av enligt ansökan kan föreningen bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av bidraget.

Redovisa på webben

Redovisa förenings- och aktivitetsstöd

Redovisa via blankett

Blankett för redovisning av föreningsbidrag

Frågor och mer information
Har ni frågor om ansökningsprocessen och hur ni redovisar eller är nyfikna på vilket annat stöd stadsdelsförvaltningen kan ge er? Kontakta Lundbys föreningskonsulent.

Kontakt

Kontaktuppgifter till Lundbys föreningskonsulent

Majorna-Linné

Föreningsstöd i Majorna-Linné

Information och regler

Stimulansbidraget ska framför allt ge stöd till verksamhet/aktiviteter som utgör ett komplement till den ideella föreningens ordinarie verksamhet. Föreningar kan söka stimulansbidrag för verksamhet som sker på barn och ungas fritid. Gärna i samverkan med en annan kultur- och fritidsverksamhet och grundskolorna i Majorna-Linné.

Stor vikt läggs på den ideella föreningens arbete med jämställdhet och likabehandling. Detta arbete sker i dialog med föreningarna. Alla som kommer i kontakt med föreningar som får stöd av stadsdelsförvaltningen ska vara säkra på att de bemöts jämställt, likvärdigt utifrån ett normkritiskt förhållningsätt.

Riktlinjer stimulansbidrag

Ansök om föreningsbidrag

Ansökningarna behandlas löpande under hela året. Ansökan om stimulansbidrag gör du direkt på webben eller via blankett.

Ansök på webben

Ansök om förenings- och aktivitetsstöd

Ansök via blankett

Du kan skriva direkt i blanketten eller för hand, skriva ut den och skicka in den till oss via mejl eller vanlig post. Var noggrann när du fyller i, så slipper du komplettera. Läs igenom våra riktlinjer innan du ansöker, det kan fungera som ett stöd när du skriver din ansökan.

Ansökningsblankett stimulansbidrag

Jämställdhet och likabehandling, bilaga

Redovisa föreningsbidrag

Efter avslutad verksamhet måste föreningen redovisa hur bidraget har använts. Stadsdelsförvaltningen måste säkerställa att bidraget har använts till det som föreningen ansökt medel för. Vi vill också se om bidraget gett ett mervärde för stadsdelen och gett föreningen fler medlemmar. Om vi inte får in redovisning blir föreningen inte aktuell för ytterligare bidrag hos oss. Föreningen kan även bli återbetalningsskyldig.

Redovisa på webben

Redovisa förenings- och aktivitetsstöd

Redovisa via blankett

Redovisning stimulansbidrag

Glöm inte att underteckna redovisningen med din namnteckning innan du skickar den.

Kontakt

Kontakta föreningsstöd majorna-linne

Norra Hisingen

Föreningsstöd i Norra Hisingen

Aktuellt

Vill er förening söka selektivt föreningsbidrag för att aktiviteter/ arrangemang som ska genomföras under perioden januari - april 2018. Då är det dags att skicka in ansökan. Föreningens ansökan behöver komma in till stadsdelsförvaltningen senast den 20 november. Beslut om ansökan kommer att fattas senast den 15 december..
Kontakta Ulrika Landin för mer information. (kontaktuppgifter se nedan)

Information och regler

Föreningar som bedriver verksamhet på Norra Hisingen kan få stöd och råd av förvaltningens föreningskonsulenter. Nedan finns de dokument som anger riktlinjerna för ansökan och redovisning.

Förtydligande av anvisningar för selektivt bidrag

Stadsdelsnämnden har beslutat att göra några förtydliganden i nuvarande anvisningar.

Förtydligande av nuvarande anvisningar berör främst tre punkter:

 • arvode för ledare
 • lokala publika arrangemang
 • förvaltningens prioritering av inkomna ansökningar

Arvode kan sökas för ledare under 26 år (max 1 ledare per 15 barn).

Förtydligande: Ledararvode beviljas bara när ledaren leder unga i någon form av aktivitet, gruppträning, utbildning eller liknande. Det beviljas alltså inte för arbetsinsatser vid till exempel olika typer av event.

Selektivt föreningsbidrag till lokala publika arrangemang beviljas bara för inslag/aktiviteter som inte kan ge ekonomisk vinst till föreningen.

Förtydligande: Selektivt föreningsbidrag beviljas inte till sådant som föreningar själva kan sälja på sina event eller tillställningar. Däremot kan bidrag beviljas för inslag eller aktiviteter som inte direkt kan generera vinst till föreningen. Till exempel levande musikunderhållning vid ett midsommarfirande.

Ansökningar prioriteras efter hur de bedöms bidra till målen i stadsdelsnämndens budget.

Förtydligande: Eftersom pengarna som avsätts för selektivt föreningsbidrag är begränsande, kan stadsdelsförvaltningen behöva prioritera bland ansökningar som uppfyller kriterierna. De ansökningar som i störst utsträckning bedöms bidra till de politiska målen i stadsdelsnämndens budget kommer att prioriteras. Kostnadsfria aktiviteter kommer också att prioriteras framför de aktiviteter där deltagarna behöver betala för att delta.

Övriga förändringar

Anvisningarna för selektivt föreningsbidrag 2018 har kompletterats med sista datum för när förvaltningen behöver ha fått in ansökningarna och sista datum för när föreningar ska ha fått sina beslut. Därmed hoppas vi att det ska bli enklare, tydligare och mer tillgängligt att se våra ansökningstider och när föreningarna kan väntas få beslut på sina ansökningar.

Stadsdelsnämnden har delegerat beslut om bidrag till föreningar till stadsdelsförvaltningen. Det innebär att områdeschef för Kultur och Fritid nu kan fatta beslut om bidrag till föreningar.

Anvisningar föreningsstöd

Ansök om föreningsbidrag

Ansök på webben

Ansök om förenings- och aktivitetsstöd

Ansök via blankett

Ansökningsblankett föreningsstöd

Redovisa föreningsbidrag

Redovisa på webben är tillsvidare under omarbetning

Redovisa via blankett

Redovisningsblankett föreningsstöd

Mer information

Hitta förening

Du hittar säkert något roligt att göra på din fritid bland de många föreningarna i Norra Hisingen, som till exempel bågskytte, körsång, ridning, schack samt mycket annat.

Hitta förening

Alkohol och drogpolicy

Att vara med i en idrottsförening är mer än att bara träna och tävla. Här får ungdomarna en trygg och social gemenskap. Ledarens förhållningssätt till bland annat alkohol och tobak kan påverka värderingar som barnen och ungdomarna bär med sig. Genom att föreningar arbetar med och tar fram riktlinjer i frågan ökar tydligheten för medlemmar, deltagare ledare och föräldrar. Nedan finns ett dokument med anvisningar och förslag till drogpolicy som ett stöd för föreningar i Norra Hisingen.

Drogpolicy

Kontakt

För information ta kontakt med verksamhetsutvecklare/föreningsstöd:
Ulrika Landin tel: 031-366 94 35

Föreningsstöd i Norra Hisingen

Västra Göteborg

Föreningsstöd i Västra Göteborg

Information och regler

Västra Göteborg har ett rikt föreningsliv med många föreningar. Det lokala föreningslivet är en viktig samarbetspartner i det förebyggande barn- och ungdomsarbetet i stadsdelen.

Stadsdelsförvaltningen arbetar med att stödja det lokala föreningslivet på olika sätt, bland annat genom stimulansbidrag. Detta är i första hand riktat till de föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar som inte redan är föreningsaktiva.

Generellt gäller att föreningen är uppbyggd och fungerar enligt demokratiska principer och verkar för allas deltagande samt:

 • Har lokal anknytning och är öppen och tillgänglig för alla.
 • Utgör ett komplement till föreningens ordinarie verksamhet.
 • Riktas till helger och skollov.
 • Når angelägna målgrupper för ökad inkludering.
 • Rekryterar fler aktiva medlemmar till föreningslivet.
 • Engagerar unga ledare och unga att bli ledare.
 • Inriktar sig på nyskapande projekt som främjar samhällsutveckling.
 • Främjar samarbete föreningar emellan.

Här finns information om kriterierna för att få föreningsbidrag samt närvaroblankett.

Riktlinjer för föreningsstöd i Västra Göteborg

Närvarolista Västra Göteborg

Ansök om föreningsstöd

Ansök på webben

Ansök om förenings- och aktivitetsstöd

Ansök via blankett

Ansökningsblankett för föreningsstöd i Västra Göteborg

Redovisa föreningsstöd

Redovisa på webben

Redovisa förenings- och aktivitetsstöd

Redovisa via blankett

Redovisningsblankett Västra Göteborg

Kontakt

Kontaktuppgifter till Västra Göteborgs föreningskonsulent

Västra Hisingen

Föreningsstöd i Västra Hisingen

Information och regler

Det finns olika typer av föreningsbidrag att söka. För den ordinarie löpande verksamheten söker föreningen bidrag från Idrotts- och föreningsförvaltningen eller Social resursförvaltning.

Selektivt föreningsbidrag för att bredda, fördjupa och utveckla verksamheten

Bidraget kan sökas av föreningar och organisationer i stadsdelen som vill bredda, fördjupa och utveckla sin verksamhet. Ungdomar mellan 13-25 år som vill organisera sig i grupp och planera fram en aktivitet i Västra Hisingen kan också söka.

I första hand ska verksamheten riktas till grupper som inte redan är föreningsaktiva. Verksamheten ska vara icke-ordinarie och öppen för alla.

Ansökan ska göras i god tid före starten av aktiviteten och rapport ska lämnas direkt efter den är slutförd.

Selektivt föreningsbidrag - ”verksamhetsbidrag”

Ett särskilt verksamhetsbidrag kan sökas av aktörer som bedriver verksamhet som bedöms som särskilt angelägen för stadsdelen. Förutsättning är att bidrag eller annan ersättning inte kan fås på annat sätt.

Det är endast ideella föreningar i stadsdelen som kan söka eller om det är en grupp ungdomar mellan 13-25 år som vill organisera sig i grupp och planera fram en aktivitet i Västra Hisingen.

Fullständiga riktlinjer för föreningsbidrag - Västra Hisingen

Ansök om föreningsbidrag

Ansök på webben

Ansök om förenings- och aktivitetsstöd

Ansök via blankett

Ansökningsblankett föreningsbidrag

Redovisa föreningsbidrag

Redovisa på webben

Redovisa förenings- och aktivitetsstöd

Redovisa via blankett

Redovisningsblankett föreningsstöd

Kontakt

Kontakta föreningsstöd Västra Hisingen

Örgryte-Härlanda

Föreningsstöd i Örgryte-Härlanda

Är du medlem i en förening eller organisation som bidrar till en aktiv och social fritid i stadsdelen Örgryte-Härlanda? Då finns det möjlighet att söka föreningsbidrag.

Vad är föreningsbidrag?

Föreningsbidrag är till för föreningar som arbetar med sociala frågor i vår stadsdel. Ett krav är att arbetet ska vara riktat till Örgryte-Härlandas befolkning.

Detta krävs av din förening

 • Kommunens stöd till föreningar ska inriktas på verksamhet med starka sociala inslag riktade till barn- och ungdoms-, funktionshinder-, invandrar- och pensionärsorganisationer.
 • Föreningen ska ha godkända stadgar, en ansvarig styrelse och revisor för granskning, om det inte finns särskilda skäl för undantag.
 • Föreningen ska fungera enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokratin som samhällssystem.
 • I föreningens stadgar ska framgå att alla kommuninvånare har rätt att bli medlem i föreningen och att delta i verksamheten, om det inte finns sakliga och för kommunen godtagbara skäl att hindra denna rätt.
 • Föreningen får inte ha en uppmuntrande attityd till eller bedriva verksamhet som uppenbart kan skapa positiva attityder till tobak, alkohol eller andra droger.
 • Föreningen får inte på något sätt verka diskriminerande eller bidra till diskriminering.

Prioriterade områden i Örgryte-Härlanda

Stadsdelen kommer att prioritera ansökningar som innehåller nytänkande och som riktar sig till nya målgrupper för föreningen. Föreningar med verksamhet som riktas till barn och ungdomar, pensionärer och de grupper i vår stadsdel som är särskilt utsatta är prioriterade.

Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd ser gärna att föreningen söker bidrag för att arbeta aktivt med något av följande målområden:

 • Varje barn ska få en bra start i livet samt ges goda förutsättningar genom skolåren
 • Nolltolerans mot alkohol-, narkotika- och tobaksbruk för all under 18 år
 • Ett gott åldrande med livskvalitet
 • Våld i nära relationer ska motverkas

Vi strävar efter att fördela bidragen jämnt mellan olika målgrupper och målområden. Detta måste vägas mot ansökningstrycket och kvaliteten i inkomna ansökningar.

Mer information om målområdena hittar du i Örgryte-Härlandas folkhälsoplan. Du hittar folkhälsoplanen på sidan Samhälle och miljö i Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning.

Så här ansöker du

Ansökan om föreningsbidrag gör du direkt på webben eller via blanketten ”Ansökan om föreningsbidrag”. Tänk på att tydligt beskriva vad föreningen vill göra för pengarna, så att även personer som inte känner till föreningen förstår.

Det är viktigt att hela blanketten är tydligt ifylld. Om den inte är helt ifylld kommer vi inte att kunna hantera ansökan.

Du måste skicka in följande dokument med din ansökan:

 • Föreningens aktuella stadgar
 • Den senaste verksamhetsberättelsen och ekonomiska redovisningen
 • Styrelse- och ledarsammansättning
 • Senaste årsmötesprotokoll

Läs igenom riktlinjerna för föreningsbidraget noga. Riktlinjerna fungerar som stöd när du ansöker.

Riktlinjer för föreningsbidrag

Ansök via blankett

Ansökningsblankett föreningsbidrag

Du skickar ansökan till:
Örgryte-Härlanda stadsdelskontor
Box 107 94, 402 61 Göteborgs Stad

Viktiga datum

Ansökningsomgång 1 av 2:

 • Sista ansökningsdatum: 31 oktober.
 • November: Tid för komplettering, ansökningarna granskas.
 • December: Nämnden tar beslut.
 • Februari: Bidraget betalas ut.
 • Beviljade bidrag ska redovisas/återrapporteras senast den 31 december.

Ansökan gäller för verksamhet under hela året (1 januari– 31 december).

Ansökningsomgång 2 av 2:

 • Sista ansökningsdatum: 30 april.
 • Maj: Tid för komplettering, ansökningarna granskas.
 • Juni: Nämnden tar beslut.
 • Juli: Bidraget betalas ut.
 • Beviljade bidrag ska redovisas/återrapporteras senast den 31 december.

Ansökan gäller för verksamhet under halva året (1 juni– 31 december).

Redovisa/återrapportera

Om din förening har fått föreningsbidrag måste ni redovisa/återrapportera till stadsdelsförvaltningen i Örgryte-Härlanda. Innan föreningen har gjort en återrapportering kan ni inte bli beviljade nya föreningsbidrag.

Varför ska föreningen redovisa/återrapportera?

Återrapporteringen är till för att sprida lokala föreningars och organisationers goda idéer och exempel att lära av till andra intresserade, men också för att kontrollera att bidraget gick till det som det var till för. Vi vill också få svar på om bidraget har gett ett mervärde för stadsdelen och om det har bidragit till att skapa förutsättningar för en god folkhälsa och en aktiv fritid för befolkningen i stadsdelen.

Du får mer information om återrapportering i vår folder:

Informationsfolder om återrapportering av föreningsbidrag

Så här redovisar/återrapporterar du

Redovisa/återrapportera direkt på webben eller använd blanketten som du hittar här. Beskriv tydligt vad föreningen har gjort för bidraget, så att även personer som inte känner till föreningens verksamhet ser och förstår vad ni har använt pengarna till. Återrapporteringen gäller endast den aktivitet/verksamhet som föreningen fick bidrag för under året. Om din förening har sökt och fått föreningsbidrag flera gånger under året måste föreningen göra en återrapportering per bidrag.

Redovisa/återrapportera på webben

Redovisa förenings- och aktivitetsstöd

Redovisa/återrapportera via blankett

Det är viktigt att hela blanketten är tydligt ifylld. Om den inte är helt ifylld kommer vi inte att kunna bevilja nytt bidrag för nästa år. Du kan fylla i blanketten direkt på skärmen eller skriva ut den och fylla i den för hand. Sedan skickar du in blanketten i pappersformat till oss tillsammans med annan nödvändig dokumentation.

Återrapporteringsblankett föreningsbidrag

Återrapporteringen ska vara inne hos stadsdelskontoret senast den 31 december.

Skicka återrapporteringen till denna adress:
Örgryte-Härlanda stadsdelskontor
Box 107 94
402 61 Göteborg

Vad ska återrapporteringen innehålla?

En helt ifylld blankett undertecknad av ekonomiskt ansvarig person i föreningen.
Ekonomisk redovisning för bidraget. Skicka med ett bevis i form av ett kontoutdrag, kvitton eller hyresavi.
Skicka med en bilaga med föreningens policy och en kort beskrivning av hur föreningen arbetar mot alkohol, narkotika/droger, och tobak.

Skicka gärna med annan dokumentation

Skicka gärna in bilder, foton och annan form av dokumentation från året. De kan på ett spännande sätt beskriva och skildra den aktivitet eller verksamhet som ni fick föreningsbidrag för att kunna genomföra.

Tänk på att när ni skickar in foton, bilder och annan dokumentation till stadsdelsförvaltningen så blir de offentliga. Var därför noga med att alla personer på foton och i annan dokumentation har godkänt sin medverkan. Fotona kan komma att spridas och användas av stadsdelsförvaltningen i olika informationssammanhang som rör föreningsbidraget och föreningslivet i stadsdelen.

Ingen återrapportering = inga nya bidrag

Föreningen måste skicka in en återrapportering med alla dokument för att kunna bli beviljad ytterligare föreningsbidrag.

Återbetalning av föreningsbidraget

Föreningen kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av redan utbetalade bidrag om föreningen har använt pengarna till annat än vad som stod i ansökan.

Om din förening inte har använt hela bidraget ska föreningen betala tillbaka det belopp som föreningen inte har använt.

Frågor och mer information

Har du frågor eller vill ha mer information kan du kontakta foreningsliv@orgryteharlanda.goteborg.se.

Andra bidrag från Göteborgs Stad

Ytterligare bidrag kan sökas via idrotts- och föreningsförvaltningen och social resursförvaltning.

Här finns mer information om bidrag och stipendier i Göteborgs Stad

Östra Göteborg

Föreningsstöd i Östra Göteborg

Information och regler

Föreningar eller andra grupper med verksamhet som riktar sig till boende inom Östra Göteborg kan söka förenings- och aktivitetsstöd. De former som prioriteras är:

 • Lovverksamhet för barn och ungdomar och deras familjer.
 • Sommarkolloverksamhet för barn och ungdomar och deras familjer.
 • Prova på-verksamhet i syfte att rekrytera barn och ungdomar till föreningar.
 • Utbildning i ungt ledarskap och ledarrekrytering.
 • Samarbetsprojekt mellan olika föreningar, ideella grupper samt kommunal verksamhet.

Riktlinjer för förenings- och aktivitetsstöd innehåller övergripande mål, vilka krav som ställs på föreningen eller gruppen som arrangerar, vad som prioriteras och hur du ansöker.

Riktlinjer för föreningsstöd i Östra Göteborg

Ansök om föreningsbidrag på webben

Ansök om förenings- och aktivitetsstöd

Redovisa föreningsbidrag på webben

Redovisa förenings- och aktivitetsstöd

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp med ansökan kontakta föreningskonsulenterna

Uppdatera föreningsuppgifter inför 2016

Här finns ett formulär att fylla i för uppdateringar av föreningsuppgifter 2016. Fyll i det så kan vi presentera er förening på goteborg.se och i vår föreningsfolder.

Uppdatera föreningsuppgifter

Kontakt

Kontakta föreningsstöd i östra göteborg