Ansök om bidrag till föreningar inom socialt arbete och funktionshinder

Här kan du söka bidrag om din organisation bedriver arbete för socialt utsatta grupper, arbetsintegrerande insatser inom sociala företag/kooperativ eller arbete för att underlätta för människor med funktionsnedsättningar. Du ansöker här direkt på webben.

Organisationer kan söka bidrag för:

 • Verksamhet som vänder sig till grupper och individer med behov av stöd och hjälp utifrån sin sociala situation.
 • Att minska förtryck och våld i samhället, öka engagemanget i sociala frågor, påverka möjligheten för olika grupper att bli integrerade och accepterade i samhälle.
 • Att skapa arbete i syfte att öka livskvalitén hos individer och grupper inom det sociala området och funktionshinderområdet.
 • Att arbetsintegrera personer som står långt från ordinarie arbetsmarknad.
 • Verksamhet som innebär stöd till personer som till följd av varaktiga funktionsnedsättningar möter stora svårigheter i det dagliga livet.

Social resursförvaltning handlägger verksamhetsbidrag, utvecklingsmedel och riktade medel. Var uppmärksam på att olika medel har olika ansökningsperioder!

Social resursförvaltnings riktlinjer för bidrag till social ekonomi

Mer information om Social resursförvaltnings olika bidrag och hur du söker

Råd och utbildning

Här kan du få konsultativt stöd vid ansökningsförfarandet om det behövs. Förvaltningens utbildningar är ett stöd till aktörer i Göteborgs civilsamhälle som verkar inom det sociala området. Utbildningsverksamheten inriktar sig främst på att förstärka grundläggande kunskaper.

Mer information om stöd och utbildningar

  Information och regler

  Samtliga bidrag söker du via ansökningsformuläret här på webben nedan.

  För att ansöka om bidrag behöver ordförande och kassör hämta ut en aktiveringskod hos Social resursförvaltning. För att få en kod krävs legitimation, organisationens registreringsbevis och årsmötesprotokoll och/eller protokoll från konstituerande styrelsemöte där det framgår vilka som är valda till ordförande och kassör.

  Kontakta Organisationsstöd för social hållbarhet (Stöd till social ekonomi) för att få en aktiveringskod

  Om din organisation redan har kvitterat ut aktiveringskoder är det inte nödvändigt. Då räcker det att logga in med användarnamn och valt lösenord.

   Ansök här