Om stadsrevisionen

Stadsrevisionens uppdrag är att granska kommunstyrelsen, nämnderna och samordningsförbunden. Revisorerna är förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige. I Göteborg är de totalt 22 stycken. Bland de valda revisorerna utser kommunfullmäktige även lekmannarevisorer. Dessa har ett självständigt uppdrag att granska de bolag som helt eller delvis ägs av kommunen. I Göteborg utser kommunfullmäktige i regel två lekmannarevisorer för varje bolag.

Så arbetar stadsrevisionen

Stadsrevisionen granskar kommunstyrelsens, nämndernas och samordningsförbundens verksamhet för att bland annat se till att de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om genomförs effektivt och ändamålsenligt. Lekmannarevisorerna granskar på motsvarande sätt bolagen. Resultatet av granskningen redovisas i rapporter.

Revisorerna lämnar en koncernövergripande revisionsberättelse till kommunfullmäktige när granskningen av ett verksamhetsår är klar. I denna ska särskilda iakttagelser, bedömningar och uttalanden som rör kommunstyrelsen, enskilda nämnder eller bolag tydligt framgå. Revisorerna tar även varje år fram en årsredogörelse som sammanfattar all den granskning som gjorts under det aktuella året.

Stadsrevisionens och lekmannarevisorernas uppdrag styrs av kommunallagen, aktiebolagslagen och Göteborgs Stads revisionsreglemente. Delar av uppdraget regleras och påverkas även av andra lagar, som till exempel socialtjänstlagen och lagen om offentlig upphandling. I sitt uppdrag följer revisorerna god revisionssed.

Sammanträdesdagar år 2018

Stadsrevisionen sammanträder ungefär en gång per månad (ibland lite oftare). Datum för mötena hittar du nedan. Starttid för mötena är vanligtvis klockan 13, men tiden kan variera.

Första halvåret

 • Tisdagen den 23 januari
 • Tisdagen den 20 februari
 • Tisdagen den 27 februari
 • Tisdagen den 6 mars
 • Tisdagen den 20 mars (reservdag)
 • Tisdagen den 10 april
 • Tisdagen den 24 april
 • Tisdagen den 15 maj
 • Tisdagen den 12 juni

Andra halvåret

 • Tisdagen den 4 september
 • Tisdagen den 11 september
 • Tisdagen den 23 oktober
 • Tisdagen den 20 november
 • Tisdagen den 11 december

Revisionskontoret

Revisionskontorets arbete leds av en revisionsdirektör. På kontoret arbetar cirka 30 kommunala yrkesrevisorer. Yrkesrevisorerna utgör så kallade sakkunniga biträden till de förtroendevalda revisorerna.

Yrkesrevisorerna är indelade i tre team som vardera leds av en teamledare. För varje nämnd och bolag har kontoret en granskningsansvarig yrkesrevisor. Samtliga yrkesrevisorer är medlemmar i Skyrev som är en branschorganisation för yrkesrevisorer i Sveriges kommuner, landsting och regioner.

Kontaktuppgifter till revisionskontoret