Beslut i notisform från kommunstyrelsen 2017

Här hittar du en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möten 2017.

Beslut i notisform från kommunstyrelsens möten 2017

Välj kommunstyrelsemöte

Välj datum i listan för att läsa om besluten.

En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV och via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

Här hittar du mer information om kommunfullmäktige

2017-02-08

Beslut i notisform 8 februari 2017

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Processägarskap för målen om mänskliga rättigheter och jämställdhet 2017, dnr 1480/16

Stadsledningskontoret är så kallad processägare för stadens mål när det gäller mänskliga rättigheter, den strukturella könsdiskrimineringen och osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Med det menas att stadsledningskontoret ska ha en aktiv roll när det gäller att leda och samordna arbetet med dessa frågor inom Göteborgs Stad. Målet är att frågorna ska genomsyra samtliga verksamheter och att arbetet ska ske strukturerat och genom samverkan mellan förvaltningar och bolag. Under 2017 och 2018 ska arbetet när det gäller mänskliga rättigheter och jämställdhet genomföras i fyra faser, enligt stadsledningskontorets förslag. De fyra faserna är: fokus på kontinuitet, etablera struktur och organisation för samverkan och dialog, skapa arenor för lärande samt att öka kunskapsnivån och handlingsförmågan. Stadsledningskontoret återkommer med förslag på hur arbetet med lönemålet ska gå vidare.

Kommunstyrelsen beslutade att anteckna redovisningen.

Översyn av facknämndsorganisationen – fas 2, dnr 1454/14

Stadsledningskontorets översyn av stadens fackförvaltningar är på väg in i fas två. Under denna fas ska en fördjupad beskrivning och analys av ett begränsat antal organisationsalternativ göras. Utifrån två olika yrkanden i kommunstyrelsen i december i fjol har stadsledningskontoret gjort en samlad beskrivning över vilka organisationsalternativ som kommer att utredas. Dessutom finns en beskrivning av arbetssättet. Organisationsalternativen ska konkretiseras och prövas i en utvärderingsmatris. Därefter ska några organisationsalternativ prövas gentemot en konkret situation eller ett konkret uppdrag. Översynen i fas två ska vara genomförd i juni 2017.

I arbetet har facknämnderna delats in i olika grupperingar: utbildning och arbetsmarknad, miljö och klimat, lokalförsörjning, förvaltning och underhåll, stadsutveckling, service samt kultur och fritid.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Yrkande om att kartlägga förskolan och skolans IKT-arbete, dnr 0364/17

L, M och KD vill i ett yrkande att Center för skolutveckling får i uppdrag att kartlägga förskolan och skolans arbete med informations- och kommunikationsteknik, IKT. Målet med stadens IKT-program är att skapa en skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle. Programmet pekar ut sju viktiga strategier: modern lärmiljö, omformade processer och strukturer, sammankopplade och nätverkande lärare, möjliggörande infrastruktur, utvecklande digitala lärresurser, utvecklat kvalitetsarbete och offensivt ledarskap. Allianspartierna vill att kartläggningen ska utgå från dessa sju strategier och att den ska ligga till grund för en revidering av IKT- programmet. Kartläggningen kan även bidra till att prioritera fortsatta inköp av digitala resurser.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från L, M och KD.
Två yrkanden: ett från L, M, KD och ett från MP, S och V

Försöksverksamhet med betyg från årskurs 4, dnr 0365/17

L, M och KD vill i ett yrkande att Göteborgs stad ska delta i försöket med betyg från årskurs 4. Bakgrunden är att riksdagen har beslutat att genomföra en nationell försöksverksamhet med betyg från årskurs 4. Försöksverksamheten inleds under 2017 och högst 100 skolor kan delta i landet. Allianspartierna skriver att de gärna se att flera skolor, från olika socioekonomiska områden i Göteborg, deltar i försöksverksamheten och att stadsledningskontoret får i uppdrag att samordna deltagandet i försöksverksamheten.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från L, M och KD.
Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige. V och MP reserverade sig mot beslutet.

Två yrkanden: ett från L, M, KD och ett från MP, S och V

Övriga ärenden

Plan för intern kontroll 2017 vid kommunledningen, dnr 1552/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Årsrapport 2016 för kommunledningen, dnr 0907/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Delegation av beslutanderätt i gallringsfrågor 2017, dnr 1531/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Hemställan från Göteborg Energi AB - Fusion mellan Ale Energi AB och Ale Fjärrvärme AB, dnr 0332/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats, dnr 0318/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Redovisning av kommunalt partistöd 2015, dnr 0001/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Regler för styrning och ledning av Göteborgs Stads lokalförsörjning, dnr 0949/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Yttranden: L, M och KD

Förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal samt överenskommelse psykiatri och missbruk samt ändrad avtalstid i ramavtal om läkarinsatser, dnr 0952/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Uppdragsbeskrivning angående att utreda Göteborgs Stads långsiktiga ekonomiska förutsättningar, dnr 1209/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Remiss - Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget, dnr 1483/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Remiss - promemorian - En flexiblare ämneslärarutbildning, dnr 1512/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yttrande: KD, L och M

Remiss från Socialdepartementet - Ökad insyn i välfärden, SOU 2016:62, dnr 1487/16

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Två yttranden: ett från L, M, KD och ett från S, MP, V

Remiss från Justitiedepartementet - betänkandet Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74), dnr 1489/16

Kommunstyrelsen beslutade att översända samtliga politiska yttranden till Justitiedepartementet.
Fyra yttranden: ett från S, MP, V, ett från M, ett från KD och ett från L

Bordlagda ärenden

Förslag till nytt reglemente för Göteborgs Kretslopp och vattennämnd, dnr 0466/16
(1 mars)

Samordning av stadens omvärlds- och intressebevakning av EU-policy, dnr 1324/16
(1 mars)

Förslag till nytt reglemente för Göteborgs byggnadsnämnd, dnr 0632/16
(1 mars)

Förslag till bolagsordning för Higab AB, dnr 1932/16
(22 februari)

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att besvara kvarvarande frågeställningar avseende yttre hemtjänst, dnr 0462/15
(1 mars)

Remittering av Göteborgs Stads innovationsprogram 2017-2022, dnr 1244/15
(1 mars)

Yrkande från L, M och KD angående Internationella förskolor med engelskspråkig inriktning, dnr 1535/16
(1 mars)

Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar – den fortsatta beredningen, dnr 1477/16
(1 mars)

2017-01-25

Beslut i notisform 25 januari 2017

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer, dnr 0867/16

Göteborg var under åren 2012-2015 en av landets pilotkommuner för romsk inkludering. Arbetet med att starta ett romskt informations- och kunskapscenter pågår på förvaltningen för konsument- och medborgarservice. För att säkra ett fortsatt medskapande hållbart samråd för romsk inkludering föreslår stadsledningskontoret att ”Rådet för den nationella minoriteten romer” bildas. Enligt förslaget ska rådet bestå av en ledamot från respektive parti som är representerat i kommunstyrelsen och tio ledamöter för den romska minoriteten. Rådet ska bland annat fokusera på att förverkliga mänskliga rättigheter för nationella minoriteten romer. Dessutom är ett ömsesidigt lärande en del av rådets uppgifter. Kunskap om romernas historia, kultur och situation är viktiga grundförutsättningar i samrådet.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige. SD reserverade sig mot beslutet.
Yrkande: SD

Lisebergs Jubileumsprojekt, dnr 1905/16

Som ett led i Lisbergs utvecklingsarbete och inför stadens 400-årsjubileum planerar Liseberg att anlägga en vattenpark och ett tematiserat upplevelseboende inom parken. En omfattande utredning har gjorts och satsningen handlar såväl om att bibehålla Lisebergs internationella attraktionskraft som att utveckla parken för göteborgarna. Liseberg vill genomföra projekten och även driva dem i egen regi. Investeringen beräknas uppgå till 1 947 miljoner kronor i 2016 års penningvärde. Enligt utredningen kommer 300 nya jobb och 185 000 nya hotellövernattningar att skapas. Liseberg räknar med ett årligt överskott på 60 miljoner kronor när Jubileumsprojektet är i drift. Stadsledningskontoret ställer sig bakom Lisbergs planer, men vill att Göteborgs Stads Parkeringsbolag och trafikkontoret går igenom parkerings- och infrastruktursituationen i området.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Återremissyrkande: KD
Yttrande: MP, S och V

Utredning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, långsiktig hyressättning och konsekvenser av fastighetsförsäljningar, dnr 1281/16

Kommunala fastighetsbolaget Higab föreslår att investeringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader som belastar resultatet och som kraftigt försämrar bolagets finansiella ställning ska lämnas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för ställningstagande.

En annan del av Higabs uppdrag handlade om att föreslå principer för hyressättning för hela Higab-koncernen. Stadsledningskontoret föreslår att Higab arbetar vidare med förslaget om hyresprinciper återkommer med förslag på en ny hyresmodell för föreningslivet. Hyresmodellen ska syfta till att öka lokalutbudet till föreningar, öka samutnyttjandet av lokaler och säkra rimliga hyreskostnader.

Övriga principer som föreslås i Higab utredning om långsiktig hållbar hyressättning, bland annat hyressättning av koncepthus och lokaler som hyrs av staden, behöver utredas ytterligare. Detta för att bättre belysa de ekonomiska effekterna för hela staden.

S, M, MP, V, L och KD vill i ett yrkande att Higab ska ta fram en ny modell/princip för bolagets hyressättning till föreningslivet och kulturverksamheter. Vidare föreslår de sex partierna att bland annat stadsledningskontoret ska utreda om det går att skapa en kommunal likabehandlingsprincip som gör att samtliga nämnder och bolag - när de agerar som hyresvärd - behandlar alla aktörer på ett likartat vis. Dessutom vill partierna återremittera den del av uppdraget som handlar om en långsiktig hållbar hyresutveckling till Higab och stadsledningskontoret.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Yrkande: S, M, MP, V, L och KD
Yttrande: SD

Flytt av spårfunktioner från Gullbergsvass, dnr 0767/16

Långsiktig stadsutvecklingen i Gullbergsvass, inklusive utbyggnad av Västlänken och Bangårdsviadukten, förutsätter att spårfunktioner flyttas från området. Göteborgs Stad och Trafikverket har gemensamt studerat möjliga nya lägen och förhandlat fram ett avtal om hur, när och vart funktionerna ska flyttas. I avtalet regleras att kombiterminalen och godsbangården i Gullbergsvass avvecklas och att Göteborgs Hamn istället bygger motsvarande anläggningar i ytterhamnarna. Trafikverket åtar sig att avveckla uppställningsspåren vid Göteborgs Central och att sälja marken till Göteborg Stad. Det är ännu inte klart var nya uppställningsspår ska placeras.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Yttrande: SD

Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation, dnr 0698/16

Göteborgs Stad behöver en väl fungerande kommunikation för att hantera kriser som påverkar Göteborgssamhället och stadens verksamheter. Kommunikationen ska vara snabb, korrekt, trovärdig och relevant. Grunden för arbetet är att roller är väl definierade och att det finns tydliga ansvarsförhållanden. Den föreslagna riktlinjen klargör vilket ansvar varje förvaltning och varje bolag har för sin kommunikation, oavsett krisens omfattning. På samma sätt klargörs det ansvar som den centrala ledningen av kriskommunikationen har i allvarligare krislägen, krisläge 3 och 4 enligt riktlinjen för krisberedskap och krishantering.

I riktlinjen för kriskommunikation framgår också hur Göteborgs Stad samverkar med den regionala nivån och hur övning och utbildning inom kriskommunikationsområdet ska säkerställas.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Yrkande: SD

Båttrafik över Göta Älv och inköp av ytterligare en skyttel, dnr 1537/16

Trafiknämnden vill att Göteborgs Stad köper in ytterligare en älvskyttel för att öka älvtrafiken. Bakgrunden är att många byggprojekt under kommande år kommer att minska framkomligheten på land. Älvtrafiken kan avlasta landtrafiken, framförallt runt Centralenområdet. 2018 ska Göteborg arrangera Volvo Ocean Race i Frihamnen, vilket innebär ett ökat resbehov över älven. Dessutom står bland annat Lindholmen inför en fortsatt förtätning, vilket också ökar behovet av kollektivtrafik.

Stadsledningskontoret ställer sig bakom satsningen och föreslår att trafiknämnden får i uppdrag att börja förhandla med Västtrafik om en finansieringsmodell. Ett förslag är att Västtrafik står för drift och underhåll och att Göteborgs stad står för ränta och avskrivning under ett antal år. Planen är att resorna med den nya älvskytteln under vissa perioder ska vara avgiftsfria, vilket i så fall ska bekostas av Göteborgs Stad. Stadsledningskontoret betonar att eldrift bör vara standard för älvskyttlarna.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Celsiusprojektet och förslag på fortsatt inriktning, dnr 1907/16

Celsiusprojektet startade 2013 och har haft i uppdrag att främja utbyggnaden av fjärrvärme och fjärrkyla i Europa. Projektet, som är en del av EU-initiativet Smart Cities, kommer att avslutas 31 december 2017. Göteborg har haft en ledande roll i Celsiusprojektet tillsammans med London, Rotterdam, Genua och Köln. Ett koncept för en fortsättning har arbetats fram och kallas Celsius Beyond 2017. Syftet är att fortsätta stödja europeiska städer i sin uppbyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla. Stadsledningskontoret vill utreda om Göteborg även i nästa fas kan ta en ledande roll. Det skulle kunna leverera stor nytta till Göteborg, bland annat när det gäller marknadsföring, näringslivsutveckling, klimatnytta, policypåverkan och kompetensutveckling. Utgångsläget är att Celsius Beyond 2017 ska vara självfinansierat. Utöver stadsledningskontoret deltar Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Stadshus AB och Göteborgs Stads Brysselkontor i arbetet.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för anläggandet av Västlänken och Olskroken planskildhet, dnr 1284/16

Trafikverket har ansökt om en fullständig miljöprövning hos Mark- och miljödomstolen när det gäller byggnationen av Västlänken och OIskroken planskildhet. Göteborgs Stad har ombetts att lämna in synpunkter på ansökan och stadsledningskontoret har samordnat stadens svar i ett yttrande. Överväganden rör en rad olika områden - som hälsoeffekter, barnperspektiv, tillgänglighet och trygghet i det offentliga rummet, rekreativa värden, träd, masshantering, skyddsåtgärder mot översvämningar och grundvatten.

Stadsledningskontoret är positivt till att ansökan avser en fullständig miljöprövning och betonar bland annat vikten av att bullernivåer och luftkvalitet vid utsatta förskolor och skolor bevakas. Tillgänglighet till och trygghet i det offentliga rummet behöver säkras, särskilt när det gäller barn, äldre och de som arbetar i närheten av öppna schakt. Stadsledningskontoret understryker också vikten av att i så stor utsträckning som möjligt behålla parker samt vatten- och grönområden. Detta med tanke på folkhälsoperspektivet och att sådana rekreativa värden bidrar till en positiv helhetsupplevelse för tillfälliga besökare.

Göteborgs Stad har i sitt svar även synpunkter på Trafikverkets förslag till villkor när det bland annat gäller avvikelserapportering, påverkan på träd, bostäder med särskild service, spillvatten, kvalitetsaspekter ledningsnät, flöden i ledningsnät, utsläpp från jordschakt, råvatten och dagvatten. Övervägandena rör också anslutande anläggningar och staden som fastighetsägare.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Martin Wannholt deltog inte i beslutet.
Protokollsanteckning: Martin Wannholt

Avtalsbilaga mellan Göteborgs Hamn och Stena Line Scandinavia, dnr 0443/16

En särskild avtalsbilaga har förhandlats fram mellan Göteborgs Hamn och Stena Line Scandinavia. Den reglerar hur Masthuggsterminalen ska integreras i staden och vilka åtgärder som Stena Line förbinder sig att vidta i terminalanläggningen och i färjeverksamheten. Syftet är att säkra att stadsutvecklingen i området kan fortgå som planerat. Det handlar bland annat om linbanan Järntorget-Lindholmen och pågående detaljplaner för bebyggelse i kvarteret Järnvågen och längs Första Långgatan.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yrkande: MP

Förutsättningar för samverkan mellan Svenska Balettskolan och ISGR, dnr 0996/16

Svenska Balettskolan drivs av Göteborgs Stad och är en förberedande dansarutbildning för årskurs 4-9, med riksintag. För att öka sitt elevunderlag och nå långsiktig ekonomisk bärkraft behöver Svenska Balettskolan samarbeta med en annan skola. I en tidigare utredning föreslog Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, att samverkan skulle kunna ske med Internationella skolan, ISGR. Stadsledningskontoret har utrett förutsättningarna för ett sådant samarbete. Eftersom två olika skolhuvudmän är berörda krävs det enligt nu gällande lagstiftning dispens från regeringen om Svenska Balettskolan vill köpa undervisningstimmar från ISGR. När det gäller lokaler är det fullt möjligt för Svenska Balettskolan att hyra in sig i ISGR:s lokaler, om och när ISGR flyttar till nya och större lokaler. Dansundervisning innebär dock stora och specialutformade lokaler som medför stora investeringar. Därför är det rimligt att kommunen bygger, alternativt hyr sådana lokaler i nära anslutning till ISGR:s lokaler. Stadsledningskontoret avsikt är att fortsätta utreda en samverkan mellan Svenska Balettskolan och ISGR.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yttrande: M, L och KD

Ungdomsfullmäktiges arbetsformer, dnr1532/15

Stadsledningskontoret har utrett arbetsformerna för ungdomsfullmäktige och föreslår en rad förändringar. En nyhet i förslaget är att den som kandiderar själv ska kunna välja i vilken stadsdel han eller hon vill kandidera. På motsvarande sätt ska den som röstar kunna välja i vilken stadsdel hen vill lägga sin röst. Stadsledningskontoret vill att stadsdelarna ska skapa tydligare strukturer för ungt inflytande och göra starkare kopplingen mellan klassråd/elevråd, ungdomsrådet och ungdomsfullmäktige. Utbildningsnämnden bör enligt förslaget utse en samordnare för valet till ungdomsfullmäktige på samma sätt som stadsdelarna har gjort. Syftet är att mer aktivt marknadsföra ungdomsfullmäktige bland gymnasieskolorna. Dessutom föreslår stadsledningskontoret nya former av dialogmöten mellan politikerna och ungdomsfullmäktige och att ungdomsfullmäktige får större möjlighet att flexibelt besluta över sin egen budget, den så kallade initiativpotten. På sikt ser stadsledningskontoret också att stadens satsning på e-demokratilösningar kommer att kunna gynna ungdomsfullmäktige. Effekterna av de lagda förslagen bör utvärderas efter tre genomförda val till ungdomsfullmäktige.

M, L och KD vill ett yrkande att ärendet skickas tillbaka till stadsledningskontoret för komplettering med ekonomisk kalkyl av förslagen.

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet i enlighet med yrkandet från M, L och KD. efter votering (7-6).
Återremissyrkande: M, L och KD
Yrkande: S, MP och V

Motion om åtgärder för dagverksamhet för yngre personer som lider av demens, dnr 1008/16

Maria Rydén, M, vill i en motion att stadsdelsnämnderna ska få i uppdrag att säkerställa att alla personer under 65 år som lider av demens erbjuds dagverksamhet som är anpassad efter deras behov. I januari 2013 uppmärksammades kommunfullmäktige på behovet av dagverksamhet för yngre personer som lider av demens, skriver motionären och konstaterar att behovet av dagverksamhet för dessa personer kvarstår efter närmare tre års tid.

Stadsdelsnämnderna har fått ärendet på remiss. Nio stadsdelsnämnder har lämnat in svar och av dessa avstyrker fem nämnder motionen, en nämnd tar inte ställning och två stadsdelsnämnder tillstyrker motionen. De som avstryker motionen anger bland annat att det sannolikt handlar om få individer och att en inventering över hur stort behovet är skulle behöver göras först, gärna en övergripande inventering som omfattar hela staden.

S, M, MP, V, L och KD ställer sig bakom motionen och föreslår i ett gemensamt yrkande att stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda får i uppdrag att utreda behovet av korttidsenheter för dementa under 65 år.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Övriga ärenden

Uppdaterad krisledningsplan för stadsledningskontoret, dnr 1502/16

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. SD reserverade sig mot beslutet.
Yrkande: SD
Yttrande: M, L och KD

Västsvenska paketet – Paraplyavtal för genomförande av Västsvenska paketet, dnr 0321/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige. Martin Wannholt och SD deltog inte i beslutet.
Yttrande: SD
Protokollsanteckning: Martin Wannholt

Reviderade bolagsordningar för Förvaltnings AB Framtiden samt för Bygga Hem i Göteborg AB, dnr 1917/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Ägardirektiv för Higab AB, dnr 1092/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet S, M, MP, V, L och KD. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Yrkande: S, M, MP, V, L och KD

Avsteg från finanspolicyn om valutasäkring vid inköp av spårvagnar (M33), dnr 1836/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yttrande: SD

Inhyrning av lokaler på Första Majgatan 2A för stadsdelförvaltningen Östra Göteborg, dnr 1287/14

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Utvärdering av riktlinjer för bistånd till boende, dnr 1401/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet avslogs efter votering (12-1).
Tilläggsyrkande: SD
Yttrande: M, L och KD

Utseende av representant i politisk referensgrupp för ungdomsfullmäktige i stället för Theres Börjesson (M)

Kommunstyrelsen beslutade att utse Mattias Tykesson, M.

Motion av Helene Odenjung (L), Ann Catrine Fogelgren (L), Mariya Voyvodova (S), Julia Bahner (FI), Karin Pleijel (MP), Maria Rydén (M), Bettan Andersson (V) och Matilda Granberg-Stålbert (KD) om att resa en staty till minne av Ingrid Segerstedt Wiberg, dnr 0967/16

Kommunstyrelsen beslutade efter avstyrka motionen med hänvisning till kulturnämndens yttrande. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Två yrkanden: ett från L, M, KD och ett från SD
Yttrande: S, MP och V

Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik [ER 2016:20], dnr 1419/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Två yttranden: ett från KD, L, M och ett från SD

Remiss - Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd, dnr 1918/16

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yrkande: SD
Yttrande: L och KD

Yttrande över remiss avseende kameraövervakning med drönare, dnr 0322/17

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yttrande: M, L och KD
Yrkande: S, M, MP, V, L och KD

Bordlagda ärenden

Regler för styrning och ledning av Göteborgs Stads lokalförsörjning, dnr 0949/16
(8 februari)

Förslag till nytt reglemente för Göteborgs byggnadsnämnd, dnr 0632/16
(8 februari)

Översyn av facknämndsorganisationen - inriktning och arbetssätt i fas 2, dnr 1454/14
(8 februari)

Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar – den fortsatta beredningen, dnr 1477/16
(8 februari)

Yrkande från L, M och KD angående kartlägg förskolan och skolans IKT-arbete, dnr 0364/17
(8 februari)

Yrkande från L, M och KD angående försöksverksamhet med betyg från årskurs 4, dnr 0365/17
(8 februari)

Motion av Kristina Palmgren (L) om möjlighet till sopsortering och återvinning i Slottsskogen, dnr 0962/16
(1 mars)

Motion av Maria Rydén (M) och Hampus Magnusson (M) om åtgärder för ökad integration och för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsfusk, dnr 0579/16
(8 februari)

Remiss från Justitiedepartementet - betänkandet Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74), dnr 1489/16
(8 februari)

2017-01-11

Beslut i notisform 11 januari 2017

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

Uppföljningsrapport 3 2016 del 2, dnr 0937/16

Uppföljningsrapport 3 fokuserar på kärnverksamheterna utbildning, individ- och familjeomsorg, funktionshinderverksamhet, kultur och fritid.

Skolinspektionen har under året genomfört regelbunden tillsyn av samtliga skolformer i kommunen. Hundra skolor bedömdes ha särskilda utvecklingsbehov. Det strategiska utvecklingsarbetet har breddats och utvecklats och bedrivs inom följande tre områden: systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete, kompetens och likvärdighet.

Inom individ- och familjeomsorg fortsätter behovet av försörjningsstöd att minska, i huvudsak till följd av att konjunkturen är mycket god och att arbetslösheten minskat. Det innebär att många som haft försörjningsstöd under lång tid fått jobb och blivit självförsörjande. Detta gäller särskilt ungdomar under 25 år.

En tydlig tendens inom funktionshinderverksamheten är att man allt mer använder sig av kunskapsbaserade metoder. Det i sin tur kräver kontinuerlig kunskap och kompetensutveckling hos personalen.

Kultur och fritidsverksamheternas utbud når många göteborgare. Trenden är att fler vill ta del av kultur och att besöken ökar inom de flesta områdena. Bland annat har biblioteken stärkt sin roll som mötesplats. Kultur och fritidsperspektiven har också fått en starkare ställning i plan- och exploateringsprocessen, vilket är viktigt för att nå social hållbarhet och ett jämlikt Göteborg.

Kommunstyrelsen beslutade att överlämna rapporten till kommunfullmäktige som ett led i uppsiktsplikten.
Yttrande: L, M och KD

Förändring av volontärverksamheten, dnr 0809/16

Volontärverksamheten i Göteborgs Stad bör föras över till stadsdelsnämnderna. Det föreslår social resursnämnd, som hittills haft ansvaret. Förslaget har arbetats fram tillsammans med stadsdelarna och har varit på remiss i fyra stadsdelar. Även stadsledningskontoret stödjer förslaget. Möjligheten att anpassa volontärverksamheten till de lokala behoven ökar. Kommunfullmäktiges riktlinjer för volontärverksamheten ska fortsätta att gälla.

Att vara volontär eller frivilligarbetare innebär att man gör insatser för till exempel äldre, unga och barn. Det frivilliga arbetet är inriktat på sociala och kulturella aktiviteter. Syftet är att skapa möten och bygga sociala nätverk. Ordinarie arbetsuppgifterna får inte ingå.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor, 1407/14

Stadsledningskontoret har arbetat fram ett förslag till en handlingsplan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor i Göteborg. Planen utgår från de 22 rekommendationer som lämnades i rapporten Normbrytande liv i Göteborg - lägesrapport om hbtq-personers livsvillkor 2014.

I planen föreslås ett antal åtgärder som ska integreras i befintliga uppdrag och processer inom staden, bland annat rekommendationer kring föreningsbidrag och kartläggningen av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär. Utöver detta föreslås helt nya åtgärder. Åtgärderna är indelade i områdena: utsatthet och diskriminering, mötesplatser och inkluderande rum, föreningsliv, kommunikation och hr samt kompetens.

Planen har tagits fram i nära samarbete mellan Göteborgs Stads HBTQ-råd och berörda förvaltningar och bolag. Arbetet med planen presenterades också under ett seminarium på West Pride 2016.

S, M, MP, V, L och KD påpekar i ett yrkande att Göteborg ligger långt fram när det gäller samverkan med andra aktörer, inte minst med den ideella sektorn och Västra Götalandsregionen. De sex partierna vill därför ha mer inkluderande skrivningar när det gäller detta.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Två yrkanden: ett från S, M, MP, V, L och KD samt ett från SD

Riksnorm för försörjningsstöd och boendekostnader 2017, dnr 1858/16

Regeringens årliga beslut om ändringar i riksnormen för beräkning av försörjningsstöd innebär för 2017 att en liten höjning av normen på mellan 20-40 kronor per månad för barn och unga upp till och med 20 år. För ensamstående vuxen höjs normen med 30 kronor och med 50 kronor för gifta/sambor. Normen för gemensamma hushållskostnader höjs med 10 kronor för hushåll upp till tre personer och med 20 kronor om hushållsmedlemmarna är fler.

Även riktvärdena som avser kostnader utanför riksnormen i form av höjda boendekostnader behöver justeras. Göteborgs Stad har sedan tidigare beslutat använda Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittskostnad för Storgöteborg som vägledning för skälig boendekostnad.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Uppdraget att fasa ut mikroplast, dnr 1237/15

I juni 2015 fick Upphandlingsbolaget i uppdrag av kommunstyrelsen att fasa ut mikroplast vid inköp av varor. Samtidigt fick miljö- och klimatnämnden i uppdrag att föreslå åtgärder för att förhindra spridning av mikroplast i naturen. Stadsledningskontoret konstaterar att Upphandlingsbolaget har påbörjat utfasningen inom prioriterade produktgrupper, bland andra färger, lack, kemtekniska produkter, skolmaterial och sjukvårdsmaterial. Vissa produkter har tagits bort från sortimentet, till exempel en skrubbtvål och hobbymaterial med glitter. Men frågan är komplex och det kommer att ta tid. Det finns i dagsläget ingen klar definition av mikroplast och leverantörerna har dålig kunskap. Arbetet ska fortgå i upphandlingsnämnden, som från och med 2017 ersätter Upphandlingsbolaget. Men även andra förvaltningar och bolag behöver involveras om hela staden ska omfattas.

Miljö- och klimatnämnden har presenterat 13 förslag på åtgärder. Dessa finns med i miljöprogrammets reviderade handlingsplan, som i dagsläget finns i en remissutgåva. Det handlar om direkta åtgärder, som att utöka strandstädningen, sköta om konstgräsplaner på nytt sätt och att välja alternativa material. Andra åtgärder handlar om att höja kunskapsnivån hos bland annat trafikkontoret, Gryaab och Grefab i syfte att öka utsläppskontrollen och särskilja mikroplaster i till exempel avloppsslam, dagvattenanläggningar och vid sopning av stadens gator. Ett tredje område handlar om att utbilda kommunens anställda och idrottsföreningar med flera när det gäller materialval och hur avfall med mikroplaster ska hanteras.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Partnerskap mellan Göteborgs Stad och Nelson Mandela Bay Municipality, 1819/16

Stadsledningskontoret har tillsammans med företrädare för Nelson Mandela Bay Municipality i Sydafrika tagit fram ett förslag till förlängt partnerskapskontrakt för åren 2017-2020. Partnerskapskontraktet är en förutsättning för att i mars 2017 kunna lämna in en ansökan till Sida och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD. Ansökan rör finansiering av tre treåriga projekt som ska genomföras som ett samarbeta mellan Göteborg och Nelson Mandela Bay Municipality. Projektens utgångspunkt är att levnadsförhållandena i Göteborg och Nelson Mandela Bay kan förbättras genom bättre stadsutveckling och ombyggnation av befintliga stadsmiljöer. Ledordet är tillgänglighet. Möjligheter till social sammanhållning ökar när staden blir mer tillgänglig för medborgarna. En stad som är tätare har också större möjligheter att effektivt använda resurser. Målet är att skapa en mer rättvis stad.

Det första partnerskapet mellan Nelson Mandela Bay Municipality, dåvarande Port Elizabeth, och Göteborgs Stad tecknades 1999 och har därefter förlängts i omgångar.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yrkande: SD

Positionspapper för LUCI Lighting Urban Commuity International, dnr 1830/16

Göteborgs Stad har varit medlem i nätverket Lighting Urban Community, LUCI, sedan 2004. Grundtanken med nätverket är att via ljusevenemang och belysning utveckla en attraktiv och öppen stad. Julstaden Göteborg är ett exempel på offentlig belysning som bidrar till att öka invånarnas livskvalitet. Under de kommande två åren är Göteborg är invald i LUCIs ledningsgrupp Executive Commite. Målet är att positionera Göteborg som en stad i världsklass när det gäller belysning. Det är trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och kulturförvaltningen som arbetar praktiskt med frågorna inom Göteborgs Stad. Internationella avdelningen på stadsledningskontoret ansvarar för att sprida information om engagemangen.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yrkande: SD

Stadens rekryteringsbehov och översyn av rekryteringsprocessen, dnr 1437/15

Stadsledningskontoret har gått igenom hur rekryteringen av arbetskraft till Göteborgs Stad fungerar och hur väl rekryteringen speglar stadens befolkning när det gäller inrikes och utrikes födda. Antalet utrikes födda bland stadens medarbetare ökade med 39 procent mellan åren 2005 och 2015. Under samma tidsperiod ökade andelen utrikes födda i befolkningen med 17 procent. Flest utrikes födda rekryteras till yrken där det krävs gymnasieutbildning, främst undersköterska och barnskötare. Till yrken där det krävs högskoleutbildning rekryteras flest utrikes födda till yrkesgrupperna lärare, förskollärare och socialsekreterare. Rekrytering av utrikes födda chefer fungerar bättre i fackförvaltningar och bolag, som oftare arbetar med nära chefsstöd. I stadsdelsförvaltningarna pågår ett arbete med att förbättra stödet runt rekryteringsprocesserna.

Stadsledningskontoret konstaterar att rekryteringsprocessen rätt använd säkerställer att rekryteringen sker utifrån kompetens och på ett icke diskriminerande sätt. Ett framgångsrikt arbetssätt kräver att processen efterlevs och att det sker en lokal samordning av rekryteringsarbetet.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Yrkande central förskoleorganisation

S, M, MP, V, L, KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda en organisation där förskolan organiseras under en central förskolenämnd. I och med att ansvaret för grundskolan lyfts från stadsdelarna, behöver förskolans organisation också formeras så att den får möjlighet att utvecklas i samverkan med grundskolan, skriver de sex partierna. De vill att stadsledningskontoret tar fram ett förslag på tidplan och genomförandeplan inklusive beskrivning av ekonomiska konsekvenser, riskanalys och överväganden kring övriga organisationsförändringar. Vidare ska stadsledningskontoret utreda en central resursfördelningsmodell för förskolan, liksom vilka funktioner och tjänster som den nya nämnden bör omfatta.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, L och KD.

Utredning av styrning och ledning av grundskolan (F-9), grundsärskolan och skolbarnomsorgen i Göteborgs Stad, dnr 1111/15

Skolutredningens uppdrag handlar om att föreslå förstärkningar inom styrning och ledning av skolverksamheten, med syfte att öka elevernas lärande och kunskapsresultat. Forskningen visar att lärarens undervisning är den enskilt viktigaste faktorn för elevens lärande och att rektorn genom sitt ledarskap har en avgörande roll i att skapa förutsättningar för utveckling av undervisningen. Skolutredningens fokus ligger på hur skolsystemet kan skapa bästa möjliga förutsättningar för läraren och rektorn att utveckla en likvärdig undervisning med hög kvalitet. Likvärdighet i det här sammanhanget betyder att alla elever skall ha tillgång till undervisning av lika god kvalitet och att inte någon elev eller grupp av elever ska misslyckas.

Utredningen har identifierat tre huvudområden där det finns behov av förstärkningar för att nå ökad kvalitet och likvärdighet i undervisningen. Dessa områden är: ökad kvalitet i undervisningen, tydligare ansvar, styrning och ledning och ökad likvärdighet mellan skolor. Kopplat till varje förstärkningsområde anges strategier och förslag till konkreta insatser för att uppnå önskad effekt.

Skolutredningen har dessutom identifierat ett antal områden som behöver utredas närmare om skolverksamheten ska överföras från stadsdelsnämnderna till en central skolnämnd. Att utreda och organisera en sådan överföring tillhör ett eventuellt framtida uppdrag. Det är kommunfullmäktige som slutligen avgör vilken organisation för skolverksamheten som ska gälla.

S, M, MP, V, L och KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret tar fram förslag på en tidplan och en genomförandeplan. Dessa ska innehålla överväganden kring övriga organisationsförändringar i staden och en riskanalys. Genomförandeplanen ska bygga på de förstärkningsområden som skolutredningen föreslagit.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och enligt yrkandet från S, M, MP, V, L och KD.
Tilläggsyrkande: S, M, MP, V, L och KD
Tre yttranden: ett från MP, S, V, ett från M, L, KD och ett från SD

Yrkande angående platser för ensamkommande flyktingbarn

M, L och KD vill att stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram en redogörelse för kostnaderna för tomma platser för ensamkommande flyktingbarn och andra grupper av nyanlända under 2016. Vidare vill allianspartierna att stadsledningskontoret redogör för risken kring att ha platser ståendes tomma under 2017 och att stadsledningskontoret tar fram en åtgärdsplan för att undvika liknande situationer i framtiden med tomma platser för ensamkommande flyktingbarn.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från M, L och KD.
Yttrande: SD

Övriga ärenden

Reviderade förbundsordningar för samordningsförbunden i Göteborg, dnr 1859/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Förslag till reviderat och uppdaterat reglemente rörande fasta arvoden i Göteborgs Stads inköp och upphandlingsnämnd, dnr 1491/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Avstående för stiftelsen GT Barnens dag att utse ledamot och ersättare i stiftelsen Robert och Martina Kjellström, med ändring i reglemente, dnr 1286/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument, dnr 0521/15

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och enligt beslutssats 2 i yrkandet från S, MP och V. Beslutssats 1 i yrkandet avslogs efter votering, 7-6. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
Yrkande: S, MP och V

Remittering av förslag om program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT), dnr 1459/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Förslag till bokslutsdispositioner för Stadshus AB-koncernen 2016, dnr 1854/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Yrkande från SD om att redovisa boendekostnader för nyanlända och asylsökande

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avslå yrkandet.

Remittering av förslag om reviderat reglemente för utbildningsnämnden, dnr 1029/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ansvar för dagvatten, dnr 1403/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Yttrande: SD

Remiss från Försvarsdepartementet - En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63), dnr 1320/16

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från M, L och KD.
Yrkande: M, L och KD
Yttrande: SD

Remiss från Justitiedepartementet - Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:71), dnr 1472/16

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Remiss från Justitiedepartementet - Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (Ju2016/0854/L7), dnr 1545/16

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från S, MP och V. Dessutom beslutade kommunstyrelsen efter votering (7-6) i enlighet med beslutssats 1 i yrkandet från M, L och KD. Beslutsssats 2 i yrkandet från M, L och KD avslogs efter votering(7-6).
Två tilläggsyrkanden: ett från S, MP, V och ett från M, L, KD
Yrkande: SD

Bordlagda ärenden

Avtal med Trafikverket om flytt av spårfunktioner från Gullbergsvass , dnr 0767/16
(25 januari)

Regler för styrning och ledning av Göteborgs Stads lokalförsörjning, dnr 0949/16
(25 januari)

Förslag till nytt reglemente för Göteborgs byggnadsnämnd, dnr 0632/16
(25 januari)

Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation, dnr 0698/16
(25 januari)

Godkännande av avtalsbilaga mellan Göteborgs Hamn AB och Stena Line Scandinavia AB, dnr 0443/16
(25 januari)

Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för samverkan mellan Svenska Balettskolan och ISGR i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), dnr 0996/16
(25 januari)

Yrkande från L, M och KD angående Internationella förskolor med engelskspråkig inriktning
(8 februari)

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag om att utreda ungdomsfullmäktiges arbetsformer, dnr 1532/15
(25 januari)