Västra Hisingens stadsdelsnämnds utskott

Stadsdelsnämnden har två utskott. Individutskottet behandlar sociala ärenden som rör invånare. Utbildningsutskottet följer måluppfyllelsen och andra kvalitetsfrågor inom utbildningsområdet.

Individutskottet

Vissa sociala ärenden som rör invånare i Västra Hisingen behandlas i stadsdelsnämndens individutskott. Utskottet sammanträder ungefär varannan vecka. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten och handlingarna är skyddade enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Utskottet består av fem av stadsdelsnämndens ledamöter. Utskottet beslutar i vissa individärenden inom socialtjänsten och skolan, och på funktionshinderområdet.

Eftersom besluten bygger på känslig information om enskilda är sekretessen mycket viktig. Oftast handlar det om frivillig vård med placeringar på behandlingshem eller i familjehem för barn, ungdomar eller vuxna. De frågor som tas upp är förberedda av en handläggare som haft kontakt med de personer som berörs.

I en del fall fattar utskottet beslut mot den enskildes vilja – som skydd i en destruktiv livssituation. När det gäller barn och ungdom sker detta med stöd av LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), när det gäller vuxna sker det enligt LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall).

Ledamöter i individutskottet

Christer Gustafsson (S), ordförande
Anita Kjessler (L), vice ordförande
Anders Moberg (S)
Lena Ferm (M)
Janna Atta (S)

Ersättare:
Gladys Velarde (S)
Peter Löfgren (KD)
Rickard Eriksson (M)

Kontaktuppgifter till nämndens ledamöter

Utbildningsutskottet

Utskottet ska stärka nämndens roll som huvudman

Utbildningsutskottet finns till för att stärka stadsdelsnämndens roll som huvudman för de pedagogiska verksamheter som drivs i kommunal regi i Västra Hisingen. Det handlar om förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola samt annan pedagogisk verksamhet.

Med måluppfyllelsen i fokus

Med hjälp av dokumentation från enheternas kvalitetsarbete och dialog med verksamheterna följer utskottet upp barnens/elevernas måluppfyllelse. Utskottet tittar både på hur förutsättningarna för utbildningen och på hur själva genomförandet av utbildningen påverkar måluppfyllelsen.

Utbildningsutskottet ger råd – stadsdelsnämnden fattar beslut

Utbildningsutskottet fungerar rådgivande gentemot stadsdelsnämnden. Utbildningsutskottet kommer alltså med råd, men det är stadsdelsnämnden som beslutar om vilka utvecklingsinsatser som ska prioriteras.

Ledamöter i utbildningsutskottet

Carolina Bruseman (MP), ordförande
Doa Al-Kattan (M), vice ordförande
Vujadin Kozomora (S)
Ylva Donning (S)
Maria Florén (L)

Sekreterare: Fredrik Bredhammar

Kontaktuppgifter till nämndens ledamöter