Funktionshinder i Västra Hisingens stadsdelsförvaltning

Du som har funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och delta aktivt i samhället. Dina anhöriga kan också få stöd.

Du ansöker om stöd genom att kontakta biståndshandläggare.

Information om stöd till personer med funktionsnedsättning i Göteborgs Stad
Anhörigstöd i Västra Hisingen

Stöd till personer med funktionsnedsättningar

Du kan ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det finns olika former av stöd du kan ansöka om, till exempel:

  • Avlösarservice i hemmet
  • Boendestöd
  • Bostad med särskild service
  • Daglig verksamhet
  • Hemtjänst
  • Kontaktperson
  • Korttidsvistelse utanför hemmet
  • Ledsagarservice
  • Personlig assistans

I Västra Hisingen finns bostäder med särskild service för personer med olika funktionsnedsättningar,

Verksamheter

I Västra Hisingen finns flera gruppbostäder och verksamheter för människor med psykisk, fysisk och intellektuell funktionsnedsättning.
Daglig verksamhet i Västra Hisingen

Ansökan och information

Om du eller din anhörig behöver stöd eller service ska du kontakta Funktionshinderenheten på ditt socialkontor. Du kommer då att få träffa en handläggare som utreder, bedömer och fattar beslut. Ditt behov av stöd prövas individuellt och hänsyn tas till hela din livssituation.

För dig som stöder en närstående

Ger du stöd eller vårdar en närstående kan du själv behöva avlastning och stöd emellanåt. I stadsdelen finns en anhörigkonsulent som gärna bistår med råd och stödjande samtal. Du kan också få information om avlastning som finns för dig i stadsdelen för att du skall orka med din uppgift att vara närstående vårdare.

Information om stöd till anhöriga i Göteborgs Stad
Här kan du läsa mer om anhörigstöd i Västra Hisingen

Organisation och ledning

Mer information om Västra Hisingens organisation och ledning