Individ- och familjeomsorg i Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning

Som invånare i Örgryte-Härlanda kan du få råd och stöd för att du ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv - socialt och ekonomiskt - och delta aktivt i samhället.

Behöver du ekonomiskt stöd?

Om du har svårt att klara din försörjning kan du vända dig till enheten för ekonomiskt bistånd vid socialkontoret i Örgryte-Härlanda. Här kan du få information om dina möjligheter att få ekonomisk hjälp. Andra ord för ekonomiskt bistånd: socialbidrag, försörjningsstöd.

Information om försörjningsstöd i Göteborgs Stad

För dig som behöver psykosocialt stöd

Enheten för vuxenstöd vänder sig till dig som behöver stöd gällande problem med missbruk och beroende, psykisk ohälsa, våld i nära relationer eller boende. Tillsammans gör vi en utredning för att se vilka behov som finns, men också vilka resurser du har. Vi diskuterar sedan olika alternativa lösningar.

Information om stöd vid problem med missbruk och våld i Göteborgs Stad
Information om psykosocialt stöd i Göteborgs Stad

Våld i nära relationer

Har du blivit utsatt för våld eller hot av någon du känner? Känner du någon som är utsatt av våld i sin närhet och behöver hjälp? När det gäller våld och hot kan du få stöd och skydd genom flera olika verksamheter i Göteborgs Stad. Du kan kontakta socialkontoret i Örgryte-Härlanda för mer information eller höra av dig till socialjouren (utanför kontorstid).

Information om stöd vid problem med missbruk och våld i Göteborgs Stad

Stöd till boende

Har du hyresskulder? Riskerar du att bli vräkt från din bostad? Boendesekreterarna vid socialkontorets enhet för vuxenstöd samarbetar med hyresvärdar och bostadsrättsföreningar för att undvika uppsägningar och avhysningar.

Information om stöd till hemlösa i Göteborgs Stad

Det finns även förebyggande boendestöd i olika former:
Information om boendestöd i Göteborgs Stad

Stöd till arbetssökande

Du som får försörjningsstöd och av olika orsaker behöver extra stöd för att komma ut i arbetslivet kan få hjälp av Arbetscentrum eller Columbus. Vi erbjuder bland annat arbetsträning, praktik, jobbcoaching, stödsamtal, studiebesök, motivationshöjande samtal, hjälp med CV och meritsammanfattning. Att vara inskriven här innebär tät kontakt för att skapa förutsättningar för att genomföra önskade förändringar. Målet är att du ska bli självförsörjande och leva ett självständigt liv.

Information om insatser i Göteborgs Stad för dig som är arbetssökande

Stöd till barn, ungdomar och vårdnadshavare

Barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Situation och förutsättningar ser olika ut i alla familjer. Enheterna för barn och unga samt familjestöd i Örgryte-Härlanda erbjuder både barn och föräldrar individuellt stöd och gruppverksamhet i olika former.
Vi har också till uppgift att skydda och stödja barn och unga som riskerar att fara illa och utreder anmälningar från andra myndigheter och enskilda. Är du orolig för någon annans barn kan du också kontakta oss via socialkontoret i Örgryte-Härlanda. Vi har tystnadsplikt.

Mer information om omsorg och stöd till familj, barn och ungdom i Göteborgs Stad
Ungdomsmottagningen Olskroken

Vårdar eller stödjer du en anhörig?

Du som vårdar eller stödjer någon närstående kan vända dig till en anhörigkonsulent för att få vägledning eller stöd. Anhörigstödet ordnar också aktiviteter, föreläsningar med mera för dig som anhörig.

Anhörigstöd i Örgryte-Härlanda
Information om anhörigstöd i Göteborgs Stad

Socialjour dygnet runt

Socialjouren är socialtjänstens jourverksamhet efter kontorstid. Socialjouren erbjuder stöd och insatser till människor i en akut social situation under kvällar, nätter och helger.

Mer information och kontaktuppgifter till Socialjouren

Om du vill överklaga ett beslut

Om du har ansökt om bistånd enligt socialtjänstlagen och din ansökan har avslagits helt eller delvis kan du överklaga. Överklagande ska ske skriftligt inom tre veckor.

Mer information om att överklaga beslut i Göteborgs Stad

Organisation och ledning inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder i Örgryte-Härlanda

Sektorchef individ- och familjeomsorg samt funktionshinder

Elinor Bylund
Telefon:031-365 63 02
E-post: elinor.bylund@orgryteharlanda.goteborg.se

Områdeschef bistånd och service

Susanne Grabe
Telefon: 031-365 64 42
E-post: susanne.grabe@orgryteharlanda.goteborg.se

Områdeschef arbetsmarknad och sysselsättning

Rose-Marie Karlsson
Telefon: 031-365 61 97
E-post: rose-marie.karlsson@orgryteharlanda.goteborg.se

Områdeschef boende och personligt stöd

Christina Kostet
Telefon: 031-365 52 34
E-post: christina.kostet@orgryteharlanda.goteborg.se

Mer information om förvaltningens organisation och ledning