EU-projekt i Norra Hisingen

I stadsdelen pågår ett flertal projekt som är finansierade med EU-medel. Finansieringen ger oss möjlighet att utveckla våra verksamheter. På så sätt kan vi bidra till en hållbar utveckling i stadsdelen och i övriga staden.

Kontaktperson i frågor kring EU
Lisa Bragée, utvecklingsledare
Telefon: 031-366 94 29
E-post: lisa.bragee@norrahisingen.goteborg.se

Pågående projekt:

HIKIKOMORI - färre skolavhopp, fler möjligheter

Genom Hikikomori ska fler unga mellan 15-24 år fullfölja sina grundskole- och gymnasiestudier för att kunna komma in på arbetsmarknaden. Ungdomar i fyra stadsdelar erbjuds individuellt anpassat stöd från ett tvärprofessionellt team bestående av socionomer, fritidsledare, pedagoger, rekryterare och handläggare från Arbetsförmedlingen. Projektet erbjuder också förstärkt arbetsmarknadskunskap och entreprenöriellt lärande för år 9 i utvalda pilotskolor, i Norra Hisingens fall Skälltorpsskolan.

Utöver Norra Hisingen deltar även Askim-Frölunda-Högsbo, Lundby och Västra Göteborg i projektet som medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF), Arbetsförmedlingen och Validering Väst (Västra Götalandsregionen).

Hikikomori pågår mellan 1 september 2015 och 31 augusti 2018.

Läs mer på: www.goteborg.se/hikikomori

BRIC - forskar kring barns demokratiska deltagande i samhällslivetBRIC-projektet syftar till att undersöka barns demokratiska deltagande i det offentliga rummet. Utrymmen som barn kan göra anspråk samt äganderätten på äventyras ofta av politiska strukturer som bestäms av vuxna. Viss forskningen syftar till att ompröva användningen av offentliga platser för att främja små barns medborgarskap, genom en kombination av åtgärder som kan leda till verklig delaktighet, inkludering och tillhörighet. Betoningen ligger på barnens kompetens, som i många fall uppstår i sociala och kulturella sammanhang.

Deltagare i projektet är från England, Italien och Sverige. BRIC -projektet pågår i 3 år från och med januari 2015.

Läs mer på: www.bricproject.org

LEADER Längs Göta älv – lokalt ledd utveckling

Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden bygger på ett underifrånperspektiv där lokala krafter och aktörer, verksamma i området, tar vara på den utvecklingspotential som finns där. Strategin har tagits fram genom att representanter för offentlig, privat och ideell sektor tillsammans med boende i området, tittat på områdets behov utifrån styrkor, svagheter, hot och möjligheter. De övergripande målen för den lokala utvecklingen ska bidra till att skapa ett gott liv för boende och verksamma i området, med attraktiva miljöer som främjar delaktighet och sysselsättning. Att skapa ett bra företagsklimat som främjar entreprenörskap är också betydande för utvecklingen, allt utifrån en social, interkulturell, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Deltagande kommuner är Ale, Lilla Edet och delar av Trollhättan och Vänersborg samt tre stadsdelar i Göteborgs Stad – Norra Hisingen, Angered och Östra Göteborg. Strategin ska styra den lokala aktionsgruppens (LAG) arbete att prioritera projektansökningar som syftar till att utveckla området. Projekten kan söka finansiering från landsbygdsfonden, regionalfonden och socialfonden beroende på vilken inriktning projektet har.

Visionen för strategin är ”Land och stad i balans genom kreativa nav – för en inkluderande, medskapande och hållbar utveckling”.

Läs mer på: www.langsgotaalv.se

One Stop Future Shop

Den 11 april 2016 slog One Stop Future Shop upp dörrarna på Vårväderstorget 1 för den som vill bli egenföretagare eller utveckla sitt befintliga företag. Norra Hisingen ingår i projektet som har fokus på Hisingen. Projektets mål är att öka det hållbara nyföretagandet i Göteborg med fokus på Hisingen. I centrum står målgrupperna kvinnor, unga i åldern 18-30 år och utrikes födda som drivit företag tidigare.

Det treåriga projektet ägs av de tre Hisingsstadsdelarna tillsammans med Business Region Göteborg, Göteborgs Universitet, Lokalförvaltningen, Göteborgslokaler och Röda Korset. Det är delvis finansierat av EU och Regionala Utvecklingsfonden.

Läs mer här: www.onestopfutureshop.com

Learning Village Norra Hisingen

EU-programmet Europe for Citizens har som övergripande syfte att bidra till mer tillitsfulla relationer i lokalsamhällen, bygga relationer som minskar barriärer och bidrar till integration och bygga gemensamt lärande om dialog som ökar medskapandet. Sverige, genom Sveriges Kommuner och Landsting, Skottland, genom organisationen Assist Social Capital och Österrike genom Buero für Zukunftsfragen, Land Vorarlberg har beviljats medel för att genomföra Learning Village.

Syftet är att testa och lära om Learning Village kan vara en modell för att nå Europe för Citizens syften. En Learning Village ska genomföras lokalt i varje land och Norra Hisingen kommer vara den platsen i Sverige. Norra Hisingen har valt att fokusera kring Stadsdelshus med rum för kultur – hur kan det nya huset bli ”allas” hus och hur kan huset ”fyllas med liv”? Learning Village genomförs under två dagar på varje plats samt två förberedelsedagar innan. I Norra Hisingen kommer Learning Village äga rum den 16-17 september 2016. Till Learning Village i Norra Hisingen bjuds omkring 120 personer in att delta för att under två dagar dela erfarenheter och idéer om hur stadsdelshuset kan ”bli ett hus fyllt av liv”. Minst 80 av dessa kommer vara lokala, medborgare, offentliga eller privata aktörer.

Slutrapport och övrig dokumentation om Learnings Village

Learning Village slutrapport
Rapport ENG
Learning Village PM eng

Den visa organisationen

”Den visa organisationen” är ett projekt för strategiskt arbete kring kompetensförsörjning och hälsa inom äldreomsorgen, på individuell och organisatorisk nivå. Organisationen ser ett behov av en bred lösning inom verksamhetens ramar och kommer påbörja en process för att skapa "den visa organisationen". Vilken kan beskrivas som en lärande organisation inkluderande en etisk aspekt med strukturer som stöttar alla anställda att integrera lärande för att utveckla handlingsklokhet i praxis.

Projektledningen ska se över arbetsorganisering och genuskonstruktion, stärka professionalismen samt förmågan att samverka tvärprofessionellt. Det finns ett behov inom organisationen av ett ledarskap som utvecklar både verksamhet och personal för att hantera en komplex och föränderlig arbetssituation med höga krav på effektivitet och ökad livskvalitet för de boende.

Projektet riktar sig primärt till Särskilt boende med ca 400 medarbetare och inkluderar samtliga ledare inom organisationen äldreomsorg stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen. Tillvägagångssättet kommer att inkludera lärprocesser för ledare och medarbetare, arbetsorganisering, lärande utvärdering, kunskapsutbyte med samverkanspartners. Projektet vill samla lärande från tidigare projekt och forskning, där ”vad” som behövs pekar i samma riktning; verksamhetsanpassad kompetens, fler roller, delegering och inflytande, stöd från ledare och stödjande strukturer. Under projektets skapas kunskapsallianser med forskning och samverkan med nationella och transnationella aktörer.

Avslutade projekt

NoHALC - Norra Hisingens Arbetslivscentrum

Mötesplats IDÉ